Skip to content

Skip to table of contents

Bann Masoret ti kopie bann Lekritir avek boukou prekosion

 LARTIK KOUVERTIR | LABIB​—ANKOR LA MALGRE BANN OBSTAK

Labib Ankor La Malgre Bann Tantativ pou Sanz So Mesaz

Labib Ankor La Malgre Bann Tantativ pou Sanz So Mesaz

OBSTAK: Dekonpozision ek lopozision pa’nn reisi detrir Labib. Me, sertin kopis ek tradikter inn esey sanz so mesaz. Parfwa zot inn rod adapte Labib ar zot bann doktrinn olie ki zot adapte zot bann doktrinn ar Labib. Anou get de-trwa lexanp:

  • Plas kot ador Bondie: Ant katriem ek deziem siek Avan Nou Lepok, bann ekrivin Pantatek Samaritin ti azout sa bann mo-la zis apre Exod 20:17: “dan Aargaareezem. Ek laba to pou ranz enn lotel.” Kan zot ti fer sa, bann Samaritin ti panse ki zot pou kapav fer bann Lekritir apiy zot lide pou ranz enn tanp lor “Aargaareezem,” setadir Montagn Gerizim.

  • Doktrinn Trinite: Mwins ki 300 an apre ki’nn ekrir Labib an-antie, enn ekrivin ki ti enn partizan Trinite ti azout sa bann mo-la dan 1 Zan 5:7: “dan lesiel, Papa-la, Laparol, ek Sin Espri: ek sa trwa-la zot enn sel.” Me pa ti ena sa bann mo-la dan text orizinal. Bruce Metzger, enn spesialis Labib, dir ki ‘apartir siziem siek, deplizanpli ti trouv sa bann mo-la dan bann maniskri ansien Latin ek dan la Vulgate.’

  • Nom Bondie: Sertin tradikter Labib inn desid pou tir nom Bondie dan bann Lekritir, ek pou apiy zot desizion zot fer referans ar enn siperstision Zwif. Zot inn ranplas nom Bondie par bann tit kouma “Bondie” ouswa “Segner.” Me dan Labib pa servi sa bann tit-la zis pou nou Kreater, me osi pou bann zom, bann kitsoz ki bann dimounn adore, ek mem pou Lediab.​—Zan 10:34, 35; 1 Korintien 8:5, 6; 2 Korintien 4:4. *

KOUMA LABIB INN KONTIGN EXISTE: Sertin kopis Labib ti neglizan ouswa malonet, me laplipar ti bien konpetan ek ti fer atansion ar bann pli tipti detay. Par exanp, ant siziem ek diziem siek Nou Lepok, bann Masoret ti kopie bann Lekritir Ebraik  ek apel sa, text Masoretik. Zot ti kont bann mo ek bann alfabet pou verifie ki zot pa’nn les okenn erer. Kan zot ti panse ena bann erer dan text ar ki zot ti pe fer referans, zot ti not sa dan bann lamarz. Bann Masoret ti refiz fer bann sanzman dan Labib. Pou zot, parey kouma Profeser Moshe Goshen-Gottstein ti ekrir, “se pli pir ofans ki zot ti kapav komet.”

Gras-a sa kantite maniskri ki ankor existe la, bann spesialis Labib kapav trouve kot sa ena erer dan bann Labib ki nou ena zordi. Par exanp, pandan plizir siek bann sef relizie ti ansegne ki zot tradiksion Labib an Latin ti exakt avek text orizinal. Pourtan, zot inn azout bann mo ki pa ti ena dan 1 Zan 5:7, parey kouma inn mansione avan. Mem dan plizir version Labib an Franse kouma par exanp Bible de Crampon, 1905 ti ena sa erer-la! Me ki ti ena dan lezot maniskri ki’nn dekouver apre? Bruce Metzger ekrir: “Apart an Latin, pena sa bann mo-la [dan 1 Zan 5:7] dan bann vie maniskri (Siriak, Koptik, Armenien, Etiopik, Arabik, Slavonik).” Akoz sa, bann tradikter inn retir sa bann mo-la dan bann edision revize Bible de Crampon ek dan lezot Labib.

Papiris Chester Beatty P46, enn maniskri Labib ki dat depi anviron 200 Nou Lepok

Eski bann pli vie maniskri prouve ki mesaz Labib pa’nn sanze? An 1947, ti dekouver bann Roulo Lamer Mort. Anfin! Bann spesialis Labib ti kapav konpar text Masoretik ar bann roulo Lekritir ki ti’nn ekrir plis ki mil an avan. Enn manb lekip edision bann Roulo Lamer Mort ti dir ki enn sel roulo ase “pou prouve kouma bann kopis Zwif inn pran tou prekosion pou transmet avek fidelite mesaz Labib lor enn peryod plis ki mil an.”

Dan Libreri Chester Beatty dan Dublin, Irlande, ena enn koleksion papiris kot ena preske tou liv bann Lekritir Grek Kretien. Dan sa koleksion-la ena bann maniskri ki existe depi deziem siek Nou Lepok, setadir anviron 100 an apre ki’nn konplet Labib. The Anchor Bible Dictionary dir ki mem si sa bann papiris-la donn enn kantite nouvo linformasion lor bann text, zot montre osi ki mesaz Labib pa’nn sanze.

“Nou kapav dir san okenn dout ki zame pa finn transmet mesaz enn vie liv dan enn fason exakt koumsa”

REZILTA: Ena enn kantite maniskri ek zot existe depi bien lontan. Olie ki zot inn sanz mesaz Labib, sa bann maniskri-la inn ede pou amelior tradiksion bann Labib ki nou ena zordi. Sir Frederic Kenyon, enn spesialis Labib, ti ekrir konsernan bann Lekritir Grek Kretien: “Pena enn lot vie liv ki ena enn kantite prev ki existe depi bien lontan koumsa. Ninport ki spesialis Labib ki pena prezize pou dakor ki, an zeneral, text ki nou ena zordi pa’nn sanze.” Konsernan bann Lekritir Ebraik, William Henry Green, enn lot spesialis Labib dir: “Nou kapav dir san okenn dout ki zame pa finn transmet mesaz enn vie liv dan enn fason exakt koumsa.”

^ par. 6 Pou gagn plis ransegnman, get seksion 1 ek 2 dan brosir Enn Gid pou Pli Konpran Parol Bondie ki disponib lor www.jw.org/mfe.