Skip to content

Skip to table of contents

Eski enn Lemond San Violans Li Posib?

Eski enn Lemond San Violans Li Posib?

Eski enn manb ou fami ouswa oumem inn deza viktim laviolans? Eski ou ena bann rezon pou per ki sa kapav ariv ou enn zour? Enn rapor dir ki laviolans li enn “problem lasante piblik ki pe ogmante dan lemond antie.” Get sertin lexanp.

VIOLANS DOMESTIK EK SEXIEL: Nations unies dir ki “enn madam lor trwa inn viktim violans fizik ouswa sexiel par so partner dan enn moman so lavi.” Malerezman, Nations unies “estime ki dan lemond antie, enn madam lor sink pou viktim viol ouswa tantativ viol.”

VIOLANS DAN LARI: Dapre enn rapor, ena plis ki 30,000 gang violan dan l’États-Unis. Dan l’Amérique latine, anviron 1 dimounn lor 3 inn viktim laviolans.

KRIM: Dapre enn estimasion, pandan lane 2012, apepre 500,000 dimounn inn asasine. Sa reprezant plis dimounn ki’nn mor dan bann lager. Ena plis krim dan bann pei ki trouv dan lesid l’Afrique ek dan l’Amérique centrale ek sa li kat fwa plis ki lamwayenn dan lemond. Dan enn an, plis ki 100,000 dimounn ti viktim krim dan l’Amérique latine, ek anviron 50,000 zis dan Brésil. Eski enn zour pou kapav aret laviolans?

ESKI KAPAV ARET LAVIOLANS?

Kifer ena sa kantite violans-la partou? Dapre enn rapor, inn idantifie plizir rezon kouma par exanp, fristrasion akoz inegalite sosial ek ekonomik, boukou dimounn pena respe pou lavi lezot, abi lalkol ek ladrog, bann zanfan expoze ar konportman violan bann adilt, ek osi li paret koumadir pena okenn pinision pou bann kriminel.

Li vre ki’nn fer bann progre pou diminie laviolans dan sertin pei. Bann rapor montre ki dan São Paulo, Brésil, enn lavil kot boukou dimounn viv, nivo kriminalite inn bese par apepre 80 poursan pandan sa dis dernie lane-la. Me kanmem sa, laviolans pe kontign ogmante, ek apepre 10 lor 100,000 abitan sa lavil-la viktim krim! Alor, ki bizin fer pou aret laviolans enn sel fwa pou tou?

Pou aret laviolans, se bann dimounn mem ki bizin sanz zot latitid ek zot konportman. Pou ki enn dimounn violan sanze, li bizin rezet bann defo kouma lorgey, lanvi pou gagn plis ek so tandans egois, ek kiltiv bann kalite kouma lamour, respe ek interes li ar lezot.

Ki kapav motiv enn dimounn pou fer bann gran sanzman koumsa? Reflesi lor seki Labib ansegne:

  • “Kan nou kontan Bondie, nou obeir so komannman. So komannman pa difisil pou swiv.”​—1 Zan 5:3.

  • “Lakrint pou Zeova vedir ena laenn pou seki move.” *​—Proverb 8:13.

Lamour pou Bondie ek lakrint pou pa bles Li kapav motiv enn dimounn violan ek donn li enn gran  lafors pou sanze. Sa transformasion-la li pa anler-anler, me li sanz so personalite net. Eski li vre sa?

Par exanp, Alex * ki res Brésil inn pas sa bann dernie 19 an-la dan prizon akoz plizir ka violans. Li’nn etidie Labib avek bann Temwin Zeova ek an lan 2000 li’nn vinn enn Temwin. Eski vremem li’nn sanze ek nepli violan? Wi, ek Alex regret boukou bann move kitsoz ki li’nn fer. Li dir: “Mo’nn arive kontan Bondie parski mo santi ki Li’nn vremem pardonn mwa. Rekonesans ek lamour pou Zeova inn ed mwa sanze.

César osi ki res Brésil, ti inplike dan bann ka vol ek souvan avek zarm. Pandan apepre 15 an li’nn viv koumsa. Ki’nn fer li sanze? Kan li ti dan prizon, bann Temwin Zeova ti vizit li ek li osi li’nn etidie Labib. César explike: “Pou premie fwa, mo lavi ti ena enn sans. Mo’nn aprann pou kontan Bondie. Mo’nn osi aprann pou ena lakrint pou Li. Sa lakrint-la pa fer mwa per Bondie me li anpes mwa refer bann kitsoz pa bon ki fer Zeova sagrin. Bondie inn bon anver mwa ek mo pa ti anvi montre mwa ingra. Sa lamour ek sa lakrint-la inn motiv mwa pou sanze.”

Gete ki ou bizin fer pou viv dan enn lemond kot pa pou ena laviolans

Ki sa bann lexperyans-la montre nou? Ki Labib ena pouvwar pou transform bann dimounn dan pli profon kan li sanz zot fason panse. (Efezien 4:23) Alex, ki nou ti mansione pli avan, azoute: “Seki mo’nn aprann dan Labib ti koumadir enn delo prop ki ti pe pirifie mwa tigit-tigit ek ti pe lav tou mo bann move panse. Zame mo pa ti panse mo pou reisi tir tou sa bann kitsoz-la dan mwa.” Wi, kan nou ranpli nou lespri ar mesaz Labib, li kapav retir ouswa lav tou seki move dan nou. Parol Bondie ena enn pouvwar pou pirifie. (Efezien 5:26) Li kapav sanz bann dimounn kriel ek egois ek fer zot vinn bann bon dimounn ki viv anpe. (Romin 12:18) Zot resanti enn lape dan zot lavi kan zot aplik bann prinsip Labib.​—Izai 48:18.

Plis ki wit milyon Temwin Zeova dan 240 pei inn trouve kouma zot kapav viv anpe. Sa bann dimounn diferan ras la ek ki sorti dan diferan nivo sosial ek kiltir inn aprann pou kontan ek pou ena lakrint pou Bondie. Zot inn osi aprann pou kontan zot prosin ek pou viv anpe kouma enn fami internasional. (1 Pier 4:8) Zot enn prev ki enn lemond san violans li posib.

ENN LEMOND SAN VIOLANS BIEN PRE!

Labib promet ki biento Bondie pou tir laviolans lor later. Lemond violan dan ki nou pe viv zordi pou detrir pandan “zour zizman” kan Bondie pou detrir tou bann ki pena respe pou Li. (2 Pier 3:5-7) Bann dimounn violan pou nepli fer lezot soufer. Kouma nou kapav sir ki Bondie pou azir ek pou eliminn laviolans?

Labib dir ki Bondie “deteste bann ki servi [“kontan,” NW] violans.” (Psom 11:5) Nou Kreater kontan lape ek lazistis. (Psom 33:5; 37:28) Akoz sa, Li pa pou toler bann dimounn violan pou touletan.

Wi, enn nouvo lemond kot pou ena lape bien pros. (Psom 37:11; 72:14) Eski ou ti pou kontan kone ki ou bizin fer pou viv dan sa lemond kot pa pou ena laviolans la?

^ par. 14 Bann nom finn sanze.