Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | LABIB​—ANKOR LA MALGRE BANN OBSTAK

Labib Ankor La Malgre Lopozision

Labib Ankor La Malgre Lopozision

OBSTAK: Boukou sef politik ek relizie ti ena bann lobzektif kontrer ar mesaz ki ena dan Labib. Souvan, zot ti servi zot lotorite pou anpes bann dimounn posed, prodir ouswa tradir Labib. Anou get de lexanp:

  • Ver lane 167 Avan Nou Lepok: Lerwa Antiochus Épiphane ki ti rod inpoz larelizion Grek lor bann Zwif, ti donn lord pou detrir tou bann kopi Lekritir Ebraik. Istorien Heinrich Graetz dir ki sak fwa ki bann reprezantan lerwa “ti trouv bann roulo Lalwa, zot ti desir ek bril sa bann roulo-la ek si zot ti atrap enn kikenn pe lir sa bann roulo-la pou gagn kouraz ek rekonfor, zot ti touy li.”

  • Ant 5em ek 10em Siek Nou Lepok: Sertin dirizan Katolik pa ti kontan ditou ki bann manb legliz pres seki Labib ansegne olie ki zot ansegn bann doktrinn Katolik. Alor, si enn kikenn ti posed lezot liv Labib apart bann Psom an Latin, zot ti konsider li kouma enn eretik. Pou rod bann eretik, enn legliz ti mem donn lord de-trwa zom pou “regilierman fouy afon tou bann lakaz ek lasam souterin kot kitfwa zot panse ena bann dimounn ki posed Labib . . . Ti bizin detrir tou lakaz kot ena enn eretik.”

Si bann lennmi ti reisi detrir Labib, mesaz ki ena ladan ti pou’nn fini disparet.

Labib William Tyndale an Angle ankor existe malgre ki ti ena linterdiksion, ti bril bann Labib ek ti exekit Tyndale an 1536

KOUMA LABIB INN KONTIGN EXISTE: Lerwa Antiochus ti donn lord pou detrir bann kopi Lekritir sirtou dan Izrael. Me ti ena bann kominote Zwif dan plizir lezot pei. Dapre sertin spesialis Labib, dan premie siek Nou Lepok, plis ki 60 poursan bann Zwif ti pe viv andeor Izrael. Sa bann Zwif-la ti gard bann kopi Lekritir dan zot sinagog, ek se sa bann mem kopi-la ki bann zenerasion fitir ek osi bann Kretien ti servi.​—Zistwar Bann Apot 15:21.

Malgre bann persekision ant 5em ek 10em siek Nou Lepok, sertin dimounn ki ti bien kontan Labib ti kontign tradir ek kopie bann Lekritir. Ver lane 1450 Nou Lepok, avan mem invant lapres, kitfwa sertin parti Labib ti disponib dan omwin 33 lang! Apre sa, inn koumans tradir ek prodir Labib kouma zame pa finn fer avan.

REZILTA: Malgre lopozision bann lerwa bien pwisan ek bann sef relizie ki ti dan lerer, Labib se liv ki’nn plis distribie dan lemond ek ki’nn plis tradir dan listwar. Li finn ena enn gran linflians lor lalwa ek lang sertin pei ek osi lor lavi plizir milyon dimounn.