Skip to content

Skip to table of contents

Pli Bon Konparezon ki Ou Kapav Fer

Pli Bon Konparezon ki Ou Kapav Fer

ESKI ou dir ki ou enn Kretien? Si wi, ou form parti dan plis ki de milyar dimounn lor later ki dir zot bann disip Kris. Sa reprezant apepre 1 abitan lor 3. Azordi, ena plizir milye relizion ki dir zot Kretien, me zot ena diferan doktrinn ek diferan lopinion. Alor ou bann krwayans kapav bien diferan ar lezot ki dir zot Kretien. Eski seki ou krwar li vremem inportan? Wi, si ou anvi swiv seki Labib ansegne.

Ti apel bann premie disip Kris, bann “Kretien.” (Zistwar Bann Apot 11:26) Pa ti bizin lezot nom pou idantifie zot parski ti ena enn sel relizion Kretien dan sa lepok-la. Antan ki group, zot ti swiv bann lansegnman ek bann instriksion Zezi Kris, Fondater Vre Relizion Kretien. Me ki ou kapav dir lor ou legliz? Eski ou panse ki li ansegn seki Kris ti ansegne ek seki so bann premie disip ti krwar? Kouma ou kapav konn sa? Ena enn sel fason. Se kan ou konpar seki ou legliz ansegne avek bann lansegnman Labib.

Reflesi lor la: Zezi Kris ti ena enn gran respe pou bann Lekritir ki li ti konsider kouma Parol  Bondie. Li pa ti aksepte kan bann dimounn ti diminie valer lansegnman Labib pou donn plis valer tradision bann zom. (Mark 7:9-13) Nou kapav dir san okenn dout ki bann vre disip Zezi ti baz zot krwayans lor Labib. Alor, sak Kretien bizin demann limem: “Eski bann lansegnman mo legliz zot an-akor avek bann lansegnman Labib?” Pou reponn sa kestion-la, kifer ou pa konpar seki ou legliz ansegne avek seki Labib ansegne vremem?

Zezi ti dir ki nou ladorasion pou Bondie bizin baze lor laverite, ek sa laverite-la trouv dan Labib. (Zan 4:24; 17:17) Ek lapot Pol ti dir ki pou nou gagn lavi sov, nou bizin ena “enn konesans exakt lor laverite.” (1 Timote 2:4, NW.) Alor li bien inportan ki nou bann krwayans baze lor bann verite ki sorti dan Labib ek ki exakt. Kifer? Parski nou delivrans depann lor la!

KOUMA KONPAR NOU BANN KRWAYANS AVEK LABIB

Nou invit ou pou lir sa sis kestion ki ena anba la ek get bann repons ki Labib done. Verifie bann verse Labib ki’nn site ek reflesi lor bann repons-la. Apre, demann oumem: ‘Ki diferans ena ant bann lansegnman mo legliz ek seki Labib ansegne?’

Sa ti kwiz-la pou ed ou fer pli bon konparezon ki ou kapav fer. Eski ou anvi konpar lezot lansegnman ou legliz avek seki Labib ansegne? Bann Temwin Zeova pou kontan ed ou examinn bann verite bien kler ki ena dan Labib. Ou kapav demann enn Temwin enn letid Labib ki gratis ouswa vizit nou sit jw.org/mfe.