LATOUR DEGARD No. 4 2016 | Labib—Ankor La Malgre Bann Obstak

Pandan plizir siek, tou sort kalite obstak ti kapav detrir Labib ouswa mesaz ki ena ladan. Kifer li bien inportan ki Labib ankor la malgre sa bann obstak-la?

LARTIK KOUVERTIR

Enn Zistwar ki Ena Linportans

Apart Labib pena okenn lot liv relizie ki’nn inflians krwayans bann dimounn sa kantite-la ek lor enn long peryod letan koumsa. Me eski kapav fer Labib konfians?

LARTIK KOUVERTIR

Labib Ankor La Malgre Danze Dekonpozision

Bann ekrivin Labib ek bann kopis ti ekrir mesaz Labib lor bann parsemin ek bann papiris. Kouma sa bann vie maniskri-la inn kontign existe ziska zordi?

LARTIK KOUVERTIR

Labib Ankor La Malgre Lopozision

Bann sef politik ek relizie inn esey anpes bann dimounn pou posed, prodir ouswa tradir Labib. Me sa pa’nn marse.

LARTIK KOUVERTIR

Labib Ankor La Malgre Bann Tantativ pou Sanz So Mesaz

Bann dimounn malonet inn esey sanz mesaz ki ena dan Labib. Ki’nn permet pou anpes zot sanz mesaz Labib?

LARTIK KOUVERTIR

Kifer Labib Ankor Existe?

Kifer sa liv-la spesial?

Eski To Ti Kone?

Kifer fason ki Zezi ti tret bann ki ena lalep ti diferan ar bann sef relizie? Dapre bann sef relizie Zwif, pou ki rezon enn dimounn ti kapav divorse?

Eski enn Lemond San Violans Li Posib?

Sertin dimounn inn gagn led pou sanz zot karakter violan. Seki’nn motiv zot kapav motiv lezot osi

LABIB SANZ BANN DIMOUNN

Plizir Fwa Mo’nn Tonbe Avan ki Mo Reisi Leve

Kouma enn misie inn reisi aret get pornografi ek inn gagn lape lespri?

Pli Bon Konparezon ki Ou Kapav Fer

Plizir milye relizion ki dir zot Kretien divize parski zot pena mem doktrinn ek mem lopinion. Alor kouma ou kapav kone kisannla pe ansegn laverite?

Ki Labib Dir?

Eski li posib ki Bondie pe servi enn larelizion pou fer bann dimounn vinn pros ar Li?