Skip to content

Skip to table of contents

Kisannla Responsab?

Kisannla Responsab?

Si Bondie pa responsab bann soufrans, kifer ena lafaminn, lamizer, lager, bann lepidemi, ek bann katastrof natirel? Parol Bondie, Labib, montre trwa rezon prinsipal pou kifer bann dimounn soufer:

  1. Egois, Lanvi, ek Laenn. “Dimounn finn dominn dimounn pou zot prop maler.” (Ekleziast 8:9) Souvan, bann dimounn soufer parski bann dimounn ki inparfe, egois, ek kriel finn explwat zot.

  2. Bann Moman Difisil ek Bann Sitiasion ki Personn Pa Atann. Souvan, bann dimounn soufer “parski bann moman difisil ek bann sitiasion ki personn pa atann ariv zot tou.” (Ekleziast 9:11) Bann dimounn fer linpridans, zot fer bann erer, zot kapav dan move landrwa dan move moman, ouswa enn aksidan kapav arive.

  3. Lediab Pe Diriz Lemond. Labib montre dan enn fason bien kler rezon prinsipal kifer bann dimounn soufer. Li dir: “Lemonn antie li dan pouvwar Lemal [“sa kikenn ki move la,” NW].” (1 Zan 5:19) “Sa kikenn ki move la” se Satan Lediab, enn kreatir spiritiel bien pwisan ki ti enn anz Bondie o-koumansman, me “li pa’nn tini ferm dan laverite.” (Zan 8:44, NW.) Bann lezot anz inn al ansam ar Satan ek zot inn rebel kont Bondie. Zot ti anvi swiv zot bann dezir egois. Se koumsa ki zot inn vinn bann demon. (Zenez 6:1-5) Depi zot rebelion, Satan ek so bann demon finn ena enn move linflians lor lemond. Ankor plis dan nou lepok! Azordi, Lediab bien ankoler ek li “pe met tou bann dimounn lor later antie dan lerer.” Rezilta: “Maler pou later.” (Revelasion 12:9, 12, NW.) Wi, Satan enn diktater bien kriel. Li bien kontan kan bann dimounn soufer. Se akoz Satan ki bann dimounn soufer, pa akoz Bondie.

REFLESI LOR LA: Zis enn kikenn ki pena leker, ki diabolik, ek ki kontan fer lemal ki kapav fer bann inosan soufer. Parkont, Labib dir: “Bondie limem lamour.” (1 Zan 4:8) Alor, si Bondie Limem lamour, “li inposib pou mazine ki vre Bondie pou fer lemal, ki Tou-Pwisan pou fer seki pa bon!”​—Zob 34:10.

Selman, kitfwa ou demann oumem, ‘Komie letan ankor Bondie Tou-Pwisan pou les Satan kontign dirize?’ Ziska ler, nou’nn trouve ki Bondie deteste lemal, ek ki kan nou soufer, Li osi Li soufer. Anplis, Parol Bondie dir: “Met tou zot traka lor li, parski li pran zot swin.” (1 Pier 5:7) Bondie kontan nou ek Li ena kapasite pou tir tou soufrans ek linzistis. Se seki nou pou examine dan prosin lartik. *

^ par. 7 Pou gagn plis ransegnman lor kifer Bondie permet ki bann dimounn soufer, get sapit 11 dan liv Ki Labib Ansegn Nou? pibliye par bann Temwin Zeova. Download sa liv-la gratis lor www.jw.org/mfe.