Skip to content

Skip to table of contents

Lamour Bondie Fer Ou Gagn Bann Bienfe

Lamour Bondie Fer Ou Gagn Bann Bienfe

Bondie inn kree nou lekor avek enn kapasite extraordiner: kapasite pou geri. Kan enn lekor inn bles-blese ouswa inn koupe, lekor-la “koumans enn travay bien konplike pou geri bann ti dimal ek bann gro blesir.” (Johns Hopkins Medicine) Deswit, lekor-la travay pou aret sengnman-la, kontrol sirkilasion disan, repar blesir-la, ek refer lapo-la.

REFLESI LOR LA: Nou Kreater inn kree nou lekor avek kapasite pou geri bann blesir fizik. Alor, kan Li promet ki Li pou ed nou pou geri nou bann blesir emosionel, eski nou pa pou ena konfians dan so promes? Enn ekrivin Psom ti dir: “Li geri zot leker brize, li met pansman lor zot blesir.” (Psom 147:3) Me si ou pe soufer lor plan emosionel, ou tromatize, ouswa ou depresif, kouma ou kapav sir ki Zeova kapav met pansman lor ou blesir depi asterlamem ek osi dan lavenir?

SEKI LABIB ANSEGN NOU LOR LAMOUR BONDIE

Bondie fer sa promes-la: “Pa per, parski mo avek twa. Pa trakase, parski mo to Bondie. Mo pou fortifie twa, wi, mo pou ed twa.” (Izai 41:10) Enn dimounn ki kone ki Zeova trakase pou li, so lespri trankil ek li ena lafors pou fer fas ar bann difikilte. Lapot Pol apel sa santiman trankilite la, “lape Bondie ki depas tou lintelizans.” Pol azoute: “Mo kapav fer fas avek tou sa bann sitiasion la parski . . . li fortifie mwa.”​—Filipien 4:4-7, 9, 13.

Labib ed nou pou ena lafwa dan bann promes ki Zeova inn fer konsernan lavenir bann imin. Par exanp, Revelasion 21:4, 5 dir nou seki Zeova pou fer ek kifer nou kapav ena konfians ki Li pou fer sa:

  • “Li pou souy tou zot larm.” Zeova pou tir tou nou soufrans ek traka, mem bann ti kitsoz ki paret pena linportans pou lezot.

  • “Seki . . . asiz lor tronn” dan so laglwar dan lesiel, Lerwa Tou-Pwisan lor tou kreasion, pou servi so pouvwar ek so lotorite pou fer soufrans disparet ek pou donn nou led ki nou bizin.

  • Zeova donn nou garanti ki so bann promes “sir ek vre.” Savedir ki Zeova met so nom ek so repitasion kouma enn garanti ki Li pou tini so promes.

“‘Li pou souy tou zot larm. Pa pou ena ni lamor, ni dey, ni lamantasion, ni douler. Tousa parski vie lemonn finn disparet.’ Seki ti asiz lor tronn dir, ‘Mo pe fer tou kitsoz nef!’ Apre li dir, ‘Ekrir sa, parski sa bann parol la zot sir ek vre.’”​—Revelasion 21:4, 5.

Kreasion ek Labib fer nou konn personalite ek bann kalite nou Papa ki dan lesiel. Dan enn fason indirek, kreasion invit nou pou konn Bondie ek pou vinn so kamarad bien pros. Parkont, Labib donn nou sa linvitasion-la dan enn fason bien direk. Li dir: “Apros zot ar Bondie e li pou vinn pros ar zot.” (Zak 4:8) Zistwar Bann Apot 17:27 dir: “Li pa lwin ar sakenn parmi nou.”

Kan ou pran letan pou konn Bondie, ou pou ena plis konviksion ki “Li trakase” pou ou. (1 Pier 5:7, NW.) Ki bann bienfe ou gagne kan ou ena sa kalite konfians-la an Zeova?

Anou get lexanp Toru, ki res Japon. Mem si li’nn grandi avek so mama, ki enn Kretien, Toru ti koumans frekant kominote bien violan bann yakuza, Mafia Zapone. Li rakonte: “Mo ti panse ki Bondie ti deteste mwa. Kan bann dimounn ki mo ti frekante ti mor, sirtou bann dimounn ki ti pros ar mwa, mo ti panse ki Bondie ti pe pini mwa.” Toru rekonet ki sa lanvironnman-la ek sa latitid violan la ti fer li vinn enn kikenn ki “pena leker ek pena santiman.” Konsernan so bann lanbision, Toru rakonte: “Mo ti anvi mor zenn, zis apre ki mo’nn touy enn kikenn ki pli popiler ki mwa. Koumsa, tou dimounn ti pou konn mo nom.”

Selman, kan Toru ek so madam, Hannah, ti etidie Labib, Toru ti fer bann gran sanzman dan so lavi ek dan so latitid. Hannah dir: “Mo’nn trouv sa bann sanzman-la devan mo lizie.” Azordi, avek lasirans,  Toru dir: “Ena enn Bondie ki vremem gagn traka sak dimounn. Li pa anvi ki personn mor, ek Li pre pou pardonn bann ki vremem repanti pou zot bann erer. Kan nou dir Li bann kitsoz ki nou pa kapav dir personn, ouswa ki personn pa pou konpran, Li ekoute. Biento, Zeova pou fer tou bann problem, soufrans, ek douler disparet. Mem azordi, Li ed nou dan bann fason ki nou pa atann. Li kontan nou ek Li ed nou kan nou dan lapenn.”​—Psom 136:23.

Kouma lexanp Toru montre nou, kan nou kone ki Bondie kapav tir tou soufrans ek souy tou larm nou lizie, ek nou kone ki Li pou fer li biento, sa donn nou lespwar pou lavenir ek sa ed nou pou ena enn meyer lavi depi asterlamem. Wi, mem dan enn lemond ki ranpli ar soufrans, nou gagn bann bienfe gras-a lamour Bondie.