Skip to content

Skip to table of contents

“Kot Bondie Ti Ete?”

“Kot Bondie Ti Ete?”

“SA KESTION-LA VINN SOUVAN: KOT BONDIE TI ETE?”​—Lepap Benoît XVI, pandan ki li ti pe vizit enn ansien kan konsantrasion dan Auschwitz, dan Pologne.

KAN BANN MALER ARIVE, ESKI OU FINN DEZA DEMANN OUMEM, ‘KOT BONDIE TI ETE?’ OUSWA KAN OU FINN PAS PAR ENN SITIASION KI’NN TROMATIZ OU, ESKI OU FINN DEMANN OUMEM SI BONDIE GAGN OU TRAKA?

Kitfwa ou ena mem santiman ki Sheila, ki res dan l’États-Unis. Sheila inn grandi dan enn fami bien relizie. Li rakonte: “Kan mo ti tipti, mo ti interese ar Bondie parski Li nou Kreater. Selman, zame mo pa ti santi mwa pros ar Li. Mo ti panse ki Li ti pe get mwa, me depi bien-bien lwin. Mo pa ti ena linpresion ki Bondie ti deteste mwa, me mo pa ti krwar osi ki Li ti kontan mwa.” Kifer eski Sheila ti ena bann dout? Li explike: “Mo fami ti gagn bann leprev enn deryer lot, ek mo pa ti ena linpresion ki Bondie ti pe ed nou.”

Parey kouma Sheila, kitfwa ou sir ki Bondie Tou-Pwisan existe. Selman, kitfwa ou demann oumem si Li vremem interese ar ou. Zob, enn zom fidel ki ti ena lafwa dan sazes ek dan pouvwar Kreater, ti ena bann dout li osi. (Zob 2:3; 9:4) Kan li ti gagn bann maler enn deryer lot ek ki li pa ti pe trouv okenn solision, Zob ti demann Bondie: “Kifer to kasiet to figir ek to konsider mwa kouma to lennmi?”​—Zob 13:24.

Me ki Labib dir? Eski Bondie responsab bann maler ki arive? Eski ena bann prev ki Bondie gagn traka tou dimounn an zeneral, me osi sak dimounn an partikilie? Eski nou kapav vremem kone si Bondie remark nou, konpran nou, interese ar nou, ek ed nou kan nou gagn bann difikilte?

Dan bann prosin lartik, nou pou gete kouma kreasion montre nou ki Bondie vremem interese ar nou. (Romin 1:20) Apre sa, nou pou examine seki Labib dir lor lamour Bondie. Pli ou “aprann konn” Bondie gras-a so Parol ek so kreasion, pli ou pou sir ki Bondie “trakase” pou ou.​—1 Zan 2:3, NW; 1 Pier 5:7NW.