Skip to content

Skip to table of contents

Eski Bondie Resanti Ou Soufrans?

Eski Bondie Resanti Ou Soufrans?

SEKI KREASION ANSEGN NOU

L’empathie se “kapasite pou resanti bann santiman enn lot dimounn ouswa pou met nou dan so plas ek esey mazine ki li pe resanti.” Dokter Rick Hanson, enn spesialis dan lasante mantal, dir ki “nou ne ar l’empathie.

REFLESI LOR LA: Kifer eski nou ena kapasite pou montre l’empathie, enn kalite ki zis bann imin kapav manifeste? Labib explike ki Bondie inn kree bann imin dan so resanblans. (Zenez 1:26) Nou finn kree dan resanblans Bondie, savedir ki nou kapav imit so personalite ek osi manifeste dan enn sertenn fason bann bon kalite ki Li ena. Alor, kan l’empathie pous enn dimounn pou ed lezot, sa dimounn-la azir parey kouma Zeova, nou Kreater ki ena boukou konpasion.​—Proverb 14:31.

SEKI LABIB ANSEGN NOU LOR L’EMPATHIE BONDIE

Bondie ena l’empathie pou nou ek Li pa kontan trouv nou soufer. Dan lepase, pep Izrael ti an esklavaz dan Lezip ek apre sa, zot ti viv 40 an dan dezer. Konsernan sa bann moman leprev la, Labib dir: “Pandan tou zot soufrans, Li osi Li’nn soufer.” (Izai 63:9) Sa verse-la fer nou konpran ki Bondie pa ti zis remark zot soufrans, me Li ti resanti zot soufrans. Bondie explike: “Mo konn bien douler ki zot pe siporte.” (Exod 3:7) Li dir osi: “Seki tous zot, pe tous mo lagrin lizie.” (Zakari 2:8) Kan lezot fer nou soufer, nou leker fermal ek Bondie osi so leker fermal.

Si parfwa nou kondann noumem ouswa nou panse ki nou pa merit l’empathie Bondie, Labib donn nou lasirans ki “Bondie pli gran ki nou leker e li konn tou kiksoz.” (1 Zan 3:19, 20) Bondie konn nou pli bien ki noumem. Li konn bien nou bann difikilte, nou bann panse, ek nou bann santiman. Li resanti nou soufrans.

Nou kone ki Bondie ed bann dimounn ki dan lapenn. Alor, nou kapav rod rekonfor, sazes, ek soutien ar Li

 Labib donn nou sa garanti-la

  • “To pou kriye, ek Zeova pou reponn; to pou kriye o-sekour, ek Li pou dir, ‘Ala mo la!’”​—IZAI 58:9.

  • “‘Mo konn bien bann panse ki mo ena pou zot,’ se seki Zeova dir: ‘Bann panse ki amenn lape, pa maler, bann panse ki pou donn twa enn lavenir ek enn lespwar. To pou apel mwa ek to pou vinn priye mwa, ek mo pou ekout twa.’”​—ZEREMI 29:11, 12.

  • “Ramas mo bann larm dan to boutey an lapo. Eski zot pa’nn fini marke dan to liv?”​—PSOM 56:8NW.

BONDIE REMARK NOU, KONPRAN NOU, EK LI ENA BANN SANTIMAN POU NOU

Kan nou kone ki Bondie ena l’empathie pou nou, eski sa ed nou fer fas ar bann difikilte? Anou get lexanp Maria:

“Mo garson ti ena 18 an kan li’nn mor. Pandan de-z-an, li’nn lite ar kanser. Apre so lamor, mo leker ti telman fermal ki mo ti panse ki lavi ti bien dir ek inzis. Mo ti bien ankoler ar Zeova parski Li pa ti ed mo garson ek geri li!”

“Si-z-an plitar, mo ti exprim mo santiman avek enn kamarad dan kongregasion. Mo ti dir li ki mo ti ena linpresion ki Zeova pa kontan mwa. Pandan plizir lertan, li ti ekout mwa avek amour ek konpasion san koup mo konversasion. Apre sa, li ti sit enn verse Labib ki ti bien tous mwa. Sa verse-la se 1 Zan 3:19, 20, ki dir ki ‘Bondie pli gran ki nou leker e li konn tou kitsoz.’ Lerla, li ti explik mwa ki Zeova konpran nou soufrans.”

“Malgre sa, sa ti bien difisil pou mwa pou aret ankoler! Mo ti lir Psom 94:19, ki dir: ‘Kan mo ti akable par bann traka, to ti rekonfort mwa ek to ti soulaz mwa.’ Mo ti ena linpresion ki sa bann verse-la ti ekrir zis pou mwa! Sa ti vremem soulaz mwa kan mo ti partaz mo lapenn ar Zeova. Mo kone ki Li ekout mwa ek konpran mwa.”

Sa vremem rekonfort nou pou kone ki Bondie ena bann santiman pou nou ek ki Li konpran nou! Me kifer eski ena sa kantite soufrans-la? Eski Bondie pe pini nou akoz nou bann move aksion? Eski Bondie pou fer kitsoz pou tir tou soufrans? Nou pou examinn sa bann kestion-la dan bann prosin lartik.