Skip to content

Skip to table of contents

“Zot ena plis valer.”​—MATIE 10:31

Eski Bondie Remark Ou?

Eski Bondie Remark Ou?

SEKI KREASION ANSEGN NOU

Kan enn ti-baba ne, premie 60 minit apre ki li’nn sorti dan vant so mama bien inportan pou so ladaptasion. Kifer? Parski koneksion ki sa mama-la pou ena avek so ti-baba pandan sa letan-la, pou ed zanfan-la pou grandi bien ek pou devlop bien.  *

Ki kitsoz pous enn mama pou donn latansion ek tandres so ti-baba ki fek ne? Dan The Journal of Perinatal Education, Profeser Jeannette Crenshaw explike ki nivo enn ormonn ki apel ocytocine ogmante dan lekor enn mama ki fek akouse. Lerla, sa ‘fer so santiman vinn pli for kan li tous ek get so ti-baba, ek osi kan li donn li bwar ar li.’ Dan sa ler-la, enn lot ormonn “fer mama-la donn so ti-baba boukou latansion,” ek sa ranforsi lien ki mama-la ena avek so ti-baba. Kifer eski sa inportan?

Se Zeova, * nou Kreater ki kontan nou, ki’nn kree sa koneksion ki enn mama ena avek so ti-baba la. Lerwa David ti donn laglwar Bondie parski Li ti fer li sorti ‘dan vant so mama’ ek Li ti fer li santi li an sekirite dan lebra so mama. Dan enn lapriyer, li ti dir: “Depi mo nesans finn konfie mwa dan to lame; depi dan vant mo mama tomem mo Bondie.”​—Psom 22:9, 10.

REFLESI LOR LA: Bondie inn kree ek organiz bann kitsoz dan enn fason, pou fer sir ki enn mama pran kont so ti-baba avek tandres ek donn li tou seki li bizin. Alor, eski li pa lozik pou panse ki Bondie interese ar sakenn parmi nou, nou ki bann “zanfan Bondie”?​—Zistwar Bann Apot 17:29.

SEKI LABIB ANSEGN NOU LOR LAMOUR BONDIE

Zezi Kris, ki konn nou Kreater pli bien ki ninport kisannla, ti dir: “Eski zot pa vann de mwano pou enn sou [“enn pies larzan ki ena enn tigit valer,” NW]? Pourtan, pa enn sel tom anba san ki Bondie nou Papa kone. Zot osi, sak brin zot seve konte. Alor, pa bizin per, zot ena plis valer ki enn mwano.”​—Matie 10:29-31.

Pena boukou dimounn ki pou pran kont sak ti zwazo ki li trouve. Ek kitfwa li pa pou mem remarke kan enn sa bann ti zwazo-la tom anba. Me nou Papa ki dan lesiel remark sakenn parmi zot! Ek enn dimounn ena plis valer ki ninport ki kantite zwazo. Alor, fode zame ou “per” ouswa gagn traka ki Bondie pa remark ou. Okontrer, Bondie vremem interese ar ou!

Bondie vremem interese ar nou ek Li get nou avek boukou latansion

 Labib donn nou sa garanti-la

  • “Lizie Zeova partou, Li pe get bann move ek bann bon toulede.”​—PROVERB 15:3.

  • “Lizie Zeova lor bann zis, ek so zorey ekoute kan zot kriye o-sekour.”​—PSOM 34:15NW.

  • “Mo selebre lazwa ek boner dan to lamour infini parski to konn mo soufrans ek traka ki pe kraz mwa.”​—PSOM 31:7.

“MO TI ENA LINPRESION KI ZEOVA PA TI KONTAN MWA”

Eski nou lavi pou diferan si nou kone ki Bondie vremem interese ar nou ek ki Li get nou avek boukou latansion? Wi, li pou bien diferan. Hannah, * ki res l’Angleterre explike:

“Bien souvan, mo ti ena linpresion ki Zeova pa ti kontan mwa ek ki Li pa ti pe reponn mo bann lapriyer. Mo ti panse ki se akoz mo ti mank lafwa. Mo ti panse ki Li ti pe pini mwa ouswa ki Li ti inior mwa parski mo pa ti inportan. Mo ti ena linpresion ki Bondie pa ti gagn mo traka.”

Azordi, Hannah nepli ena okenn dout ki Zeova interese ar li ek kontan li. Ki kitsoz finn sanz so fason panse? Li explike: “Sanzman-la inn arive tigit par tigit. Mo rapel enn diskour ki mo ti ekoute bien lontan ek ki ti koz lor sakrifis Zezi. Sa diskour-la ti bien tous mwa ek li ti rasir mwa ki Zeova kontan mwa. Ek kan mo ti gagn bann repons pou mo bann lapriyer, bien souvan mo ti plore boukou, parski mo ti realize ki Zeova vremem kontan mwa. Mo’nn aprann plis lor Zeova, lor so personalite, ek lor so bann santiman, kan mo’nn etidie Labib ek asiste renion bann Temwin Zeova. Asterla, dan enn fason bien kler, mo trouv soutien ek lamour ki Zeova ena pou tou dimounn. Mo trouv osi dezir ki Li ena pou pran nou swin; sakenn parmi nou.”

Bann parol Hannah bien ankourazan, pa vre? Me kouma eski ou kapav sir ki Bondie konpran ek konn ou bann santiman? Prosin lartik pou reponn sa kestion-la.

^ par. 3 Sertin mama ki’nn fer enn depresion apre zot lakousman, kitfwa gagn bann difikilte pou ena sa koneksion-la avek zot ti-baba. Selman, fode pa zot panse ki zot an-tor. Dapre U.S. National Institute of Mental Health, enn depresion apre lakousman arive “kitfwa akoz bann fakter fizik ek emosionel . . . me sa pa arive akoz enn kitsoz ki mama-la inn fer ouswa pa’nn fer.” Pou gagn plis linformasion lor sa size-la, get lartik « Comprendre la dépression postnatale » dan Réveillez-vous ! 8 Zin 2003.

^ par. 5 Dan Labib, nom Bondie se Zeova ouswa Yahweh.​—Psom 68:20, not.

^ par. 15 Finn sanz sertin nom dan sa bann lartik-la.