Skip to content

Skip to table of contents

“To lizie ti trouv mo lekor ki pa ti ankor ena form.”​—PSOM 139:16

Eski Bondie Konpran Ou?

Eski Bondie Konpran Ou?

SEKI KREASION ANSEGN NOU

Reflesi lor relasion pli pros ki existe ant de dimounn: relasion ant bann vre zimo. Zot ena enn koneksion spesial ki bien for. Nancy Segal, direktris Twin Studies Center ek ki enn zimel li osi dir ki, kan sertin zimo kominik ant zot, zot konpran san poursan seki zot kamarad pe rod fer zot konpran, san mem donn bann gran lexplikasion. Pou explik relasion ki li ena avek so ser zimel, enn madam dir: “Nou zis konn tou kitsoz lor nou kamarad.”

Kouma kapav explik sa koneksion spesial la? Dapre bann letid, lanvironnman ek ledikasion bann paran zwe enn rol dan sa koneksion-la. Me seki zwe enn rol pli inportan, se ki bann vre zimo zot parey lor plan zenetik.

REFLESI LOR LA: Sa Kikenn ki’nn kree nou la konn nou pli bien ki ninport kisannla. David, enn ekrivin Psom ti dir: “Se twa ki finn fasonn mwa dan vant mo mama. To ti kone letan ti pe form mo bann lezo dan sekre. . . . To lizie ti trouv mo lekor ki pa ti ankor ena form. [“Ek tou mo bann parti ti ekrir dan to liv kan zot ti forme,” NW].” (Psom 139:13, 15, 16) Se zis Bondie tousel ki kone ek ki konpran nou lor plan zenetik. Li konn osi bann lexperyans ki nou’nn viv ek ki’nn form nou personalite. Konesans ki Bondie ena lor nou donn nou lasirans ki Li konpran tou kitsoz lor nou.

SEKI LABIB ANSEGN NOU LOR KONESANS BONDIE

David ti fer sa lapriyer-la: “Segner [“Zeova,” NW], to finn examinn mwa net e to kone ki mo ete. To okouran kan mo asize, kan mo diboute; depi lwin laba to kone ki pase dan mo latet. Avan mem mo ouver mo labous, SEGNER [“Zeova,” NW], to kone ki mo pou dir.” (Psom 139:1, 2, 4) Anplis, Zeova konn bann santiman ki dan fon nou leker ek Li mem “disern tou bann lintansion ek bann panse.” (1 Kronik 28:9; 1 Samiel 16:6, 7) Ki sa bann verse-la aprann nou lor Bondie?

Kan nou priye Bondie, mem si kitfwa nou pa exprim tou nou bann panse ek nou bann santiman, nou Kreater pa zis get seki nou fer me Li konpran osi kifer nou’nn fer sa. Anplis, Li trouv bann bon aksion ki nou ti pou anvi fer, mem si nou bann limit anpes nou fer seki nou ena dan nou leker. Se Bondie ki’nn met lamour dan nou leker. Alor, Li ena enn gran dezir pou konpran ek pou trouv nou bann panse ek nou bann lintansion ki bon.​—1 Zan 4:7-10.

Bondie remark tou kitsoz. Li mem konn nou soufrans, mem si lezot pa konpran ouswa pa remark nanye

 Labib donn nou sa garanti-la

  • “Lizie Zeova lor bann dimounn drwat, ek so zorey ekout zot bann siplikasion.”​—1 PIER 3:12NW.

  • Bondie fer sa promes-la: “Mo pou ansegn twa [“donn twa kapasite pou konpran,” NW] e montre twa ki sime bizin pran; Mo pou gid twa e konsey twa.”​—PSOM 32:8.

BONDIE ENA BOUKOU KONPASION

Kan nou kone ki Bondie konpran nou sitiasion ek nou bann santiman, eski sa ed nou pou andir nou bann difikilte? Anou gete seki ti ariv Anna, ki res Nigeria. Anna explike: “Mo sitiasion ti telman difisil ki mo ti demann momem si li ti vo lapenn viv. Mo ti enn vev ek mo ti bizin okip mo tifi ki ti res lopital akoz enn maladi ki apel hydrocéphalie (boukou likid dan servo). Dan sa mem moman-la, mo ti gagn enn kanser sin ek mo ti bizin opere, fer simioterapi, ek radioterapi. Kan mo ti bizin res lopital anmemtan ki mo tifi ki ti bien malad, sa ti bien afekte mwa.”

Ki kitsoz ti ed Anna pou fer fas ar so sitiasion? Li explike: “Mo ti reflesi lor bann verse Labib kouma Filipien 4:6, 7 ki dir ki ‘lape Bondie ki depas tou lintelizans, pou gard zot leker ek zot lespri.’ Sak fwa ki mo ti mazinn sa verse-la, mo ti santi mwa pros ar Zeova. Mo ti kone ki Li konpran mwa pli bien ki momem. Mo ti gagn osi boukou lankourazman ar mo bann frer ek ser Kretien, ki mo bien kontan.”

“Mem si mo ankor pe kontign lite akoz mo lasante, mo sitiasion ek sitiasion mo tifi inn bien ameliore. Zeova avek nou. Alor nou’nn aprann pou rezet bann panse negatif kan nou fer fas ar bann difikilte. Zak 5:11 donn nou sa lasirans-la: ‘Nou deklar bannla . . . ere parski zot finn ena landirans. Zot finn tann landirans Zob e zot finn trouve seki Bondie [“Zeova”, NW] finn fer, kouma li [“Zeova”, NW] finn montre konpasion ek mizerikord pou li.’” Zeova ti konpran sitiasion Zob. Alor, nou kapav sir ki Li konpran ninport ki difikilte ki nou gagne.