Skip to content

Skip to table of contents

Wi, Li Vo Lapenn Viv!

Wi, Li Vo Lapenn Viv!

Faizal ti fer enn gran loperasion leker apepre enn an apre lamor so madam. Li dir: “Kan mo lir liv Zob, mo kone ki Zeova inn met sa liv-la dan Labib pou enn rezon. Kan nou trouv enn personaz Biblik ki finn ena bann mem santiman ki nou, sa vremem rekonfort nou.” Faizal azoute: “Li ankor vo lapenn viv.”

Tarsha ti zenn kan so mama ti mor. Li dir: “Mo konn mo Kreater ek sa donn mo lavi enn sans, mo ena lespwar, ek mo zwaye malgre tou bann problem ki mo ena. Nou kapav sir ki Zeova kapav soutenir nou ek ed nou toulezour.”

DAN bann lartik avan, nou finn trouv plizir sitiasion ki kapav bien afekte nou ek rann nou lavi difisil. Si oumem ou pe pas par bann sitiasion difisil, kitfwa ou pe demann oumem si li vo lapenn viv, ouswa si ena enn kikenn ki vremem gagn ou traka. Ou kapav sir ki Bondie gagn ou traka, ek ki ou ena boukou valer devan so lizie.

Ekrivin Psom 86 ti explike ki li ti ena konfians dan Bondie. Li ti dir: “Kan maler tom lor mwa, mo kriye twa parski mo kone to reponn mwa.” (Psom 86:7) Selman, kitfwa ou pe demann oumem, ‘Kouma Bondie pou reponn mwa “kan maler tom lor mwa”?’

Mem si Bondie kitfwa pa rezoud ou bann problem deswit, so Parol, Labib, donn ou lasirans ki Li kapav donn ou lape pou ed ou fer fas ar ou bann problem. Li dir: “Napa bizin zot trakase ditou, me dan ninport ki sitiasion, avek enn leker rekonesan, ofer zot lapriyer ek siplikasion Bondie. Lape Bondie ki depas tou lintelizans, pou gard zot lekor [“leker,” NW] ek zot lespri.” (Filipien 4:6, 7) Anou gete kouma sa bann verse Labib la donn nou lasirans ki Bondie vremem gagn nou traka.

Bondie Gagn Ou Traka

“Bondie pa bliye enn sel [mwano] ladan . . . Zot ena plis valer ki tou mwano.”​Lik 12:6, 7.

REFLESI LOR LA: Pou laplipar dimounn, bann ti zwazo kouma bann mwano kitfwa pena boukou valer. Me Bondie gagn traka sa bann zwazo-la. Li remark sak ti mwano, ek sakenn parmi zot ena boukou valer pou Li. Me pou Bondie, bann dimounn ena pli boukou valer ki bann mwano. Parmi tou bann kitsoz ki Bondie inn kree, se bann imin ki pli spesial. Li’nn kree bann imin dan so “resanblans,” ek zot kapav kiltiv ek montre bann zoli kalite ki Li ena.​—Zenez 1:26, 27.

“Segner [“Zeova,” NW], to finn examinn mwa net e to kone ki mo ete. . . . To kone ki pase dan mo latet. Examinn mwa, . . . pou to konn mo panse.”​Psom 139:1, 2, 23.

REFLESI LOR LA: Bondie konn ou personelman. Li konn ou bann santiman ki pli profon ek Li konn ou bann traka. Kitfwa lezot pa konpran bann problem ek bann traka ki ou ena, me Bondie Li gagn ou traka ek Li anvi ed ou. Akoz sa, li vo lapenn viv.

 Ou Lavi Ena enn Sans

“SEGNER [“Zeova,” NW], ekout mo lapriyer; ekout mwa kriye mo detres. . . . [“Bes to zorey,” NW] ekout mo lapriyer, pa tarde pou reponn mwa. . . . Li pou tann soufrans so pep abandone.”​Psom 102:1, 2, 17.

REFLESI LOR LA: Se koumadir Zeova inn gard enn kont sak larm ki bann dimounn inn verse akoz zot soufrans. (Psom 56:8) Parmi sa bann larm-la, ena pou ou osi. Bondie rapel tou bann difikilte ki ou’nn fer fas ek tou bann larm ki ou’nn verse, parski ou ena boukou valer pou Li.

“Pa trakase, parski mo to Bondie. Mo pou fortifie twa, wi, mo pou ed twa . . . mwa, Zeova to Bondie, . . . mo dir twa: ‘Pa per. Mo pou ed twa.’”​Izai 41:10, 13.

REFLESI LOR LA: Bondie anvi ed ou. Si ou tonbe, li pou lev ou.

Ena Lespwar ki Pou Ena enn Pli Bon Lavenir

“Bondie finn telman kontan lemonn, ki li finn donn so Sel Garson pouki tou dimoun ki krwar dan Li, pa mor me gagn lavi eternel.”​Zan 3:16.

REFLESI LOR LA: Bondie telman kontan ou ki Li pa’nn mem ezite donn so Garson, Zezi, an sakrifis pou ou. Gras-a sa sakrifis-la, ou ena posibilite pou viv pou touletan, ek ou lavi pou ere ek ena enn sans. *

Mem si kitfwa ou lavi bien difisil ek ou santi ki ou nepli kapav tini, pran letan pou bien etidie Labib ek pou devlop enn lafwa for dan bann promes Bondie. Sa pou rann ou ere ek ou pou trouve ki li vo lapenn viv.

^ par. 19 Pou gagn plis ransegnman lor kouma ou kapav gagn bann bienfe gras-a sakrifis Zezi, get video Rapel Lamor Zezi lor www.jw.org/mfe. Al dan seksion PIBLIKASION > VIDEO > NOU RENION EK NOU MINISTER.