Skip to content

Skip to table of contents

Kan Ou Lavi Paret Tro Difisil pou Siporte

Kan Ou Lavi Paret Tro Difisil pou Siporte

KAN tou korek, lavi kapav vremem ere. Me parfwa, sertin sitiasion kapav fer ou lavi paret tro difisil pou siporte.

Anou pran lexanp Sally, * ki res l’États-Unis. Li ti perdi tou so bann dibien pandan enn siklonn. Li explike: “Mo ti telman strese ki mo ti nepli kapav tini. Pandan plizir zour, mo ti ena linpresion ki mo ti pre pou krake.”

Eski ou finn perdi enn kikenn ki ou kontan? Janice, ki res l’Australie dir: “Kan mo ti perdi mo de garson, mo leker ti kase. Mo ti sipliy Bondie: ‘Silteple, mo leker nepli kapav tini sa douler-la! Les mo mor. Mo nepli anvi viv.’”

Daniel ti tromatize kan so madam ti tronp li. Li explike: “Kan mo madam ti dir mwa ki li ti tronp mwa, koumadir mo ti gagn enn kout kouto dan mo leker. Mo ti santi sa douler-la pandan plizir mwa.”

Sa nimero Latour Degard-la pou montre nou kifer li vo lapenn viv, mem kan

Premierman, anou gete kouma nou kapav fer fas kan enn katastrof arive.

^ par. 3 Finn sanz sertin nom dan sa bann lartik-la.