Skip to content

Skip to table of contents

Kan enn Kikenn ki Ou Kontan Mor

Kan enn Kikenn ki Ou Kontan Mor

“Kan mo gran frer ti mor san ki personn atann, mo ti santi mwa vremem initil. Pandan plizir mwa, kan mo ti pans li, mo leker ti extra fermal, koumadir mo ti pe gagn bann kout kouto. Parfwa, mo ti ankoler osi. Kifer mo frer ti bizin mor? Mo regrete osi ki mo pa finn pas ase letan avek li.”​—Vanessa, l’Australie.

SI ENN kikenn ki ou kontan inn mor, sirman ou osi ou finn ena bann santiman kouma sagrin, ou santi ou tousel ek initil. Kitfwa ou finn osi ankoler, santi ou koupab, ek per. Kitfwa osi ou finn demann oumem si li vo lapenn viv.

Mem si ou tris depi lontan, rasir ou ki tristes se pa enn febles. Okontrer, sa montre ki ou vremem kontan sa dimounn-la. Me eski li posib ki ou gagn inpe soulazman dan ou lapenn?

SEKI SERTIN DIMOUNN INN FER DAN SA SITIASION-LA

Mem si ou ena linpresion ki ou lapenn pa pou fini zame, kitfwa ou kapav gagn inpe rekonfor si ou esey sa bann sigzesion-la:

PRAN LETAN POU FER OU DEY

Tou dimounn pa fer zot dey dan mem fason ek zot pa pran mem kantite letan pou fer zot dey. Me kan enn kikenn plore, sa kapav ed li pou gagn inpe soulazman. Vanessa, ki nou’nn mansione lao, dir: “Mo ti zis plore. Mo ti bizin tir sa lapenn-la.” Sofía so ser ti mor enn kout koumsa. Sofía explike: “Mo bien soufer kan mo pans seki’nn arive, koumadir pe ouver enn dimal ki’nn infekte pou netway li. Mo resanti enn douler atros, me sa ed dimal-la pou geri.”

PARTAZ OU PANSE EK OU SANTIMAN

Parfwa, li normal ki ou pou anvi res tousel. Me dey se enn pwa tro lour pou ou sarye li ou tousel.  Jared, ki ena 17 an ek ki’nn perdi so papa, explike: “Mo ti partaz mo santiman ar lezot. Kitfwa seki mo ti pe dir pa ti ena sans, me exprim mo bann santiman ti fer mwa boukou dibien.” Janice, ki nou ti mansione dan premie lartik, explik enn lot bienfe ki enn kikenn gagne kan li partaz so santiman. Li explike: “Mo ti santi ki lezot ti konpran mo santiman ek ki mo ti nepli bizin andir sa mo tousel.”

AKSEPTE LED LEZOT

Enn dokter explike: “Bien souvan, li pli fasil pou enn kikenn fer so dey kan li aksepte ki so bann kamarad ouswa so fami ed li zis apre lamor sa dimounn ki li kontan la.” Dir to bann kamarad seki zot kapav fer pou ed twa. Kitfwa zot anvi ed twa, me zot pa tro kone kouma pou fer sa.​—Proverb 17:17.

VINN PLI PROS AR BONDIE

Tina explike: “Kan mo misie ti mor akoz enn kanser, mo ti nepli kapav rakont li mo bann problem, mo traka, ek seki mo ti resanti. Alor, mo ti rakont tou ar Bondie! Toule gramatin, mo ti priye Li ek mo ti demann Li so led pou toutlong lazourne. Mo pa kapav explike ki kantite fwa Bondie inn ed mwa!” Tarsha ti ena 22 an kan so mama ti mor. Li explike: “Lir Labib toulezour ti bien rekonfort mwa. Sa ti ed mwa pou ena bann panse pozitif.”

MAZINN REZIREKSION

Tina azoute: “O-koumansman, lesperans rezireksion pa ti rekonfort mwa deswit, parski mo ti bizin mo mari ek mo bann garson osi ti bizin zot papa. Me asterla, apre kat-r-an, mo trap sa lesperans-la bien for. Li koumadir enn bwe sovtaz pou mwa. Kan mo mazine ki mo pou retrouv mo mari ankor, sa donn mwa boukou lazwa ek lape!”

Kan ou an dey, kitfwa sa pou pran inpe letan avan ki ou refer. Me seki Vanessa dir bien rekonfortan. Li dir: “Ou kapav panse ki ou pa pou bien zame, me tigit-tigit, ou sitiasion pou ameliore.”

Kitfwa ou pou touletan mank sa dimounn ki’nn mor la, me rapel ki li vo lapenn viv. Bondie kontan ou ek avek so led, ou kapav profit konpagni bann bon kamarad ek donn ou lavi enn sans. Biento, Bondie pou resisit bann mor. Li anvi ki ou re-may bann dimounn ki ou kontan ankor. Lerla, sa lapenn ki ena dan ou leker la pou disparet net!