Skip to content

Skip to table of contents

Kan enn Katastrof Arive

Kan enn Katastrof Arive

“O-koumansman, nou ti dezespere. Nou ti perdi tou seki nou ti ena dan enn inondasion ek enn glisman terin.”​—Andrew, Sierra Leone.

“Apre siklonn-la, nou ti retourn lakaz. Me pa ti res nanye. Nou ti gagn sok. Mo tifi ti tom azenou ek li ti plore.”​—David, Iles Vierges.

SI OU finn deza pas par enn katastrof, kitfwa ou pou konpran seki bann dimounn ki’nn pas par bann katastrof finn resanti zot osi. Zot gagn sok, zot refiz aksepte seki’nn arive, zot dan konfizion, zot trakase, ek zot fer bann kosmar. Ek boukou santi zot telman dekouraze ek fatige ki zot nepli anvi avanse dan lavi.

Si ou finn perdi tou seki ou ena dan enn katastrof, kitfwa ou osi ou santi ki ou pre pou krake. Ou kapav mem koumans panse ki li nepli vo lapenn viv. Selman, Labib explike ki li vo lapenn viv ek li donn bann bon rezon pou ena lespwar dan enn pli bon lavenir.

LAVERITE KI ENA DAN LABIB DONN NOU LESPWAR

Ekleziast 7:8 dir: “Lafin enn kitsoz pli bon ki so koumansman.” Apre enn katastrof, kan ou pe koumans refer tigit-tigit, ou lavi kapav paret san lespwar. Me amezir ki ou fer zefor pou rekonstrir ou lavi, ou sitiasion kapav ameliore.

Labib predir enn lepok kot “nepli pou tann personn plore ek kriye o-sekour.” (Izai 65:19) Sa pou realize kan Rwayom Bondie pou fer later vinn enn paradi. (Psom 37:11, 29) Bann katastrof pou nepli existe. Tou bann move souvenir ek bann kitsoz ki’nn tromatiz nou pou disparet pou touletan. Bondie Tou-Pwisan fer nou sa promes-la: “Personn pa pou rapel bann kitsoz avan, ek sa pa pou vinn dan zot leker.”​—Izai 65:17.

Reflesi lor la: Nou Kreater inn pran bann dispozision pou donn nou “enn lavenir ek enn lespwar,” setadir lavi dan enn lemond kot Rwayom Bondie pou dirize ek kot nou pou anpe. (Zeremi 29:11) Kan ou konn sa verite-la, eski sa vremem donn ou lavi enn sans? Sally, ki nou ti mansione dan lartik avan, dir: “Kan ou reflesi lor tou bann kitsoz extraordiner ki Rwayom Bondie pou fer dan lavenir, sa kapav ed ou pou sirmont seki’nn arive dan lepase ek fer fas ar seki pe arive azordi.”

Eski ou ti pou kontan konn plis lor seki Rwayom Bondie pou fer biento pou bann dimounn? Si ou fer sa, ou pou trouve ki li vo lapenn viv, mem si ou pe soufer akoz enn katastrof. Ek dan lavenir, ou ena posibilite pou viv dan enn lemond kot nepli pou ena okenn katastrof. An-atandan, Labib donn bann konsey pratik ki kapav ed ou pou sirmont bann konsekans ki enn katastrof finn ena dan ou lavi. Anou get de-trwa lexanp.