Skip to content

Skip to table of contents

Ou Kapav Viv pou Touletan lor Later

Ou Kapav Viv pou Touletan lor Later

ALA ENN ZOLI LESPERANS! Nou Kreater finn promet pou donn nou lavi eternel, isi mem lor later. Me selman, boukou dimounn trouv sa difisil pou krwar. Sertin dir, ‘Nou tou bizin mor enn zour. Lamor form parti lavi.’ Lezot panse ki li posib pou viv pou touletan, me pa isi lor later. Zot dir ki nou kapav gagn lavi eternel selman apre ki nou mor, ek al dan lesiel. Ou, ki ou panse?

Avan ki ou reponn sa kestion-la, kifer ou pa examinn repons ki Labib done lor sa trwa kestion-la: Kouma fason ki’nn kree bann imin montre komie letan zot sipoze viv? Ki proze Bondie ti ena dan koumansman pou later ek limanite? Kouma bann imin finn konn lamor?

FASON KI’NN KREE ZOM LI INIK

Dan tou form lavi ki Bondie finn kree lor later, bann imin zot vremem inik. Dan ki sans? Labib montre ki zis bann imin tousel ki ti kree dan “resanblans” ek “kouma” Bondie. (Zenez 1:26, 27) Ki savedir? Savedir ki finn kree bann imin avek kapasite ek bann kalite ki Bondie ena, parey kouma lamour ek enn sans lazistis.

Anplis, bann imin ena kapasite pou reflesi ek rezone, ek osi kapasite pou fer diferans ant seki bon ek pa bon, ek pou ena enn relasion avek Bondie. Se akoz sa ki nou kapav apresie liniver ki exsepsionel ek bann kitsoz extraordiner ki ena dan lanatir, ek osi lar, lamizik, ek bann poem. Me pli inportan ankor, bann imin finn kree avek enn kapasite inik pou ador nou Kreater. Sa bann kalite-la fer ki bann imin bien diferan ar tou bann lezot kreatir vivan ki ena lor later.

Alor, reflesi: Eski Bondie ti pou donn bann imin bann kalite extraordiner, avek posibilite pou kontign devlop zot ek amelior zot, si Li ti prevwar ki zot pou viv zis 70 ouswa 80-z-an? Laverite se ki Bondie ti donn bann imin sa bann kalite ek kapasite extraordiner la pou ki zot kapav profit lavi pou touletan isi mem lor later.

PROZE KI BONDIE TI ENA DAN KOUMANSMAN

Me selman, ena ki dir ki zame Bondie ti prevwar ki bann imin viv pou touletan lor later. Zot dir ki Bondie ti kree later kouma enn plas tanporer kot teste bann imin pou gete kisannla merite pou al viv pou touletan dan lesiel ansam avek Bondie. Me si sa li vre, eski sa pa vedir ki se Bondie ki responsab tou bann problem ek bann move kitsoz ki  ena lor later? Sa li kontredir seki Bondie ete. Labib dir lor Li: “Dan tou seki Li fer ena lazistis. Li enn Bondie fidel ki zame fer linzistis; Li zis ek drwat.”​—Deteronom 32:4.

Dan enn fason bien kler Labib montre ki proze Bondie ti ena dan koumansman pou later, li dir: “Lesiel, sa li lesiel LESEGNER [“Zeova,” NW] me li finn donn limanite later pou li viv.” (Psom 115:16) Wi, Bondie ti kree later kouma enn zoli plas kot bann imin kapav reste pou touletan, ek Li ti met tou seki nou bizin pou ki nou ena enn lavi ki ena sans, ek viv pou touletan.​—Zenez 2:8, 9.

“Lesiel, sa li lesiel LESEGNER [“Zeova,” NW] me li finn donn limanite later pou li viv.”​—Psom 115:16

Labib montre osi dan enn fason bien kler ki proze Bondie ena pou limanite. Li ti donn lord premie koup imin pou “ranpli later ek ena kontrol lor li, ek ena kontrol . . . lor tou kreatir vivan ki bouze lor later.” (Zenez 1:28) Adan ek Ev ti vremem gagn enn gran privilez: Okip later ek fer li vinn enn Paradi! Wi, lavenir ki ti pe atann zot, ek zot bann desandan ti lavi eternel lor later, pa enn rekonpans dan lesiel.

KIFER NOU MOR?

Me, kifer nou mor? Labib montre ki enn parmi bann kreatir spiritiel Bondie, ki plitar Labib idantifie kouma Satan Lediab, ti esey sabot bann dispozision ki Bondie ti pran dan Edenn. Kouma?

Satan ti pous nou bann premie paran, Adan ek Ev, pou zwenn ansam avek li dan so rebelion kont Bondie. Kan Satan ti pretann ki Bondie ti pe priv zot ar enn kitsoz ki bon, setadir drwa pou deside par zotmem ki kitsoz ki bon ek ki kitsoz ki pa bon, zot inn swazir pou al dan kote Satan ek pou tourn ledo ar Bondie. Ki rezilta? Letan inn pase, zot inn mor, parey kouma Bondie ti averti zot. Zot inn perdi lespwar pou viv pou touletan lor later dan enn Paradi.​—Zenez 2:17; 3:1-6; 5:5.

Rebelion Adan ek Ev finn afekte tou bann imin ziska zordi. Parol Bondie dir: “Par enn zom [Adan] pese finn rant dan lemond ek pese finn amenn lamor, ek alor lamor finn fane parmi tou bann dimounn parski zot tou finn fer pese.” (Romin 5:12) Nou mor parski nou finn erit pese ek lamor ar nou bann premie paran, pa parski sa fer parti nou destin ouswa akoz Bondie ena bann mister ouswa bann plan ki pa kapav explike.

OU KAPAV VIV POU TOULETAN LOR LATER

Rebelion ki finn ena dan Zardin Edenn pa’nn kas proze ki Bondie ti ena dan koumansman pou limanite ek later. Bondie so lamour parfe ek so sans lazistis finn pous Li pou trouv enn mwayin pou liber nou ar lesklavaz pese ek lamor, ki’nn nou erite. Lapot Pol ti explike: “Saler pese, li lamor, me don Bondie li lavi eternel dan Zezi Kris nou Segner.” (Romin 6:23) Avek lamour, Bondie “finn donn so Sel Garson [Zezi Kris], pouki tou dimoun ki krwar dan Li, pa mor me gagn lavi eternel.” (Zan 3:16) Kan Zezi finn dispoze pou sakrifie limem kouma enn ranson, li’nn reaste tou seki nou finn perdi akoz Adan. *

Biento, promes Bondie pou fer later vinn enn paradi pou vinn enn realite. Ou kapav profit sa lavenir extraordiner la si ou swiv konsey ki Zezi done: “Rant par laport ki sere, parski laport ki gran ek semin ki larz amenn ver destriksion ek ena boukou dimounn ki pe pas par la; me laport ki sere ek semin ki tipti amenn ver lavi, ek zis enn tigit ki trouv li.” (Matie 7:13, 14, NW.) Alor, ou lavenir li dan ou lame. Ki ou pou fer?

^ par. 17 Pou gagn plis ransegnman lor ki bann benediksion ou kapav gagne gras-a laranson, get sapit 5 dan liv Ki Labib Ansegn Nou? ki pibliye par bann Temwin Zeova ek li disponib lor www.jw.org/mfe.