Skip to content

Skip to table of contents

Astrolozi ek Prediksion: Eski Zot Fer Nou Konn Lavenir?

Astrolozi ek Prediksion: Eski Zot Fer Nou Konn Lavenir?

ASTROLOZI

Astrolozi, ki ete sa? Li baze lor krwayans ki kapav predir lavenir dapre bann zetwal, lalinn, ek bann planet, ek ki sa ena enn gran linflians lor lavi bann dimounn. Bann astrolog dir ki kan enn dimounn ne, se pozision bann zetwal, lalinn, ek bann planet ki determine ki personalite ek lavenir sa dimounn-la pou ena.

Mem si lorizinn astrolozi bien vie ek remont ziska vie Babilonn, li ankor bien popiler azordi. Ena boukou dimounn ki krwar seki bann astrolog predir. Me eski nou kapav ena konfians dan seki zot predir? Non. Anou gete kifer.

  • Bann planet ek bann zetwal pena pouvwar pou inflians bann dimounn parey kouma bann astrolog dir.

  • Souvan seki zot dir lor lavenir telman zeneral ki li kapav aplik ar ninport kisannla.

  • Azordi, bann kalkil ki fer pou astrolozi baze lor enn vie krwayans ki dir ki bann planet tourn otour later. Alor ki an realite, bann planet tourn otour soley.

  • Bann kitsoz ki bann diferan astrolog predir pou mem dimounn pa parey.

  • Astrolozi klas bann dimounn dan 12 sign zodiak ouswa sign oroskop, dapre zot dat nesans. Me atraver bann siek, pozision later dan lespas li sanze. Alor, bann dat ki asosie ar bann sign oroskop nepli koresponn ar moman kot soley ti pas kot bann konstelasion ki ti servi pou nomm bann sign oroskop.

Bann dimounn krwar ki bann sign oroskop donn bann indis lor personalite enn dimounn. Avredir, bann dimounn ki’nn ne mem dat ena diferan karakter; dat nesans enn dimounn pa fer konn nanye lor so personalite. Olie ki bann astrolog trouv bann dimounn kouma zot ete vremem, zot ziz konportman ek karakter enn dimounn dapre bann sipozision. Eski se pa enn form parsialite?

 BANN PREDIKSION

Depi bien lontan, bann dimounn ti al get bann vwayan pou konn lavenir. Sertin vwayan rod bann lexplikasion dan bann kitsoz kouma trip zanimo ek dimounn ouswa dan fason ki enn kok manz bann lagrin. Lezot servi fey dite ouswa lamar kafe pou predir lavenir. Azordi, bann vwayan bat kart, servi boul kristal, sakouy dat, ek bann lezot kitsoz pou “lir” lavenir. Eski bann prediksion se enn fason sir pou ki nou kapav konn lavenir? Non. Anou reflesi lor sa lide-la.

Anou get enn kitsoz ki apel larmoni. Bann diferan kitsoz ki servi pou fer bann prediksion, souvan kontredir zot kamarad, ek sa, mem si servi mem metod. Par exanp, si enn dimounn poz mem kestion de diferan vwayan, ek ki toulede bat kart pou fer sa, li lozik pou panse ki repons-la pou parey. Me bien souvan bann repons-la pa parey.

Bann dimounn finn koumans ena bann dout lor bann metod ouswa bann mobil sa bann vwayan-la. Sertin dir ki bann kart ouswa bann boul kristal se zis bann dekorasion. Ek ki olie ki vwayan-la servi sa bann kitsoz-la, li pou tir bann konklizion par rapor ar reaksion dimounn-la. Par exanp, enn vwayan ki ena lexperyans pou poz bann kestion an zeneral ek pou get bien bann kitsoz ki kliyan-la dir ek fer pou gagn bann indis lor kliyan-la. Vwayan-la pou dir ki li konn bann kitsoz ouswa bann sitiasion, alor ki se kliyan lamem ki’nn dir li sa, san ki li rann li kont. Sertin vwayan finn gagn bann bel-bel som larzan avek zot bann kliyan parski zot inn reisi gagn zot konfians.

SEKI LABIB DIR NOU

Astrolozi ek bann prediksion baze lor lide ki nou lavenir finn fini deside alavans. Me, eski li vre sa? Labib dir nou ki nou ena kapasite pou swazir ki nou pou krwar ouswa ki nou anvi fer, ek ki nou bann swa ena enn lefe lor nou lavenir.​—Zozwe 24:15.

Bann dimounn ki ador Bondie ena enn lot rezon ankor pou rezet astrolozi ek bann prediksion: Bondie kondann tou sort kalite kitsoz ki servi pou predir lavenir. Labib dir: “Fode ki personn parmi zot . . . pa get destin, pa fer mazik, pa rod konn lavenir, pa fer sorselri, ouswa zet sor lor lezot, al get enn dimounn ki koz avek bann lespri ouswa ki predir lavenir, ouswa ki koz avek bann mor. Parski Zeova * deteste ninport kisannla ki pratik sa bann kitsoz-la.”​—Deteronom 18:10-12.

^ par. 17 Dan Labib, nom Bondie se Zeova ouswa Yahweh.​—Psom 68:20, not.