Skip to content

Skip to table of contents

Bann Promes ki Pou Realize

Bann Promes ki Pou Realize

Parey kouma Zezi ti profetize, bon nouvel lor Rwayom Bondie pe prese partou lor later. (Matie 24:14) Liv Daniel, ki trouv dan Labib, dir ki sa Rwayom-la se enn gouvernman ki etabli par Bondie. Dan sapit 2 sa liv-la, ena enn profesi ki koz lor bann diferan gouvernman imin ouswa rwayom ki ti pe dirize, depi ansien Babilonn ziska azordi. Kan li predir seki pou arive dan lavenir, verse 44 dir:

“Bondie ki dan lesiel pou etabli enn rwayom ki zame pa pou detrir. Ek sa rwayom-la pa pou vinn pou okenn lot pep. Li pou kraz tou sa bann rwayom-la ek li pou fini zot, ek limem ki pou regne pou touletan.”

Sa profesi-la ek lezot profesi Labib predir ki Rwayom Bondie pou ranplas tou bann dirizan imin ek pou amenn stabilite ek lape lor later. Kouma lavi pou ete kan sa Rwayom-la pou dirize? Anou get sertin promes extraordiner ki pou realize.

 • NEPLI POU ENA LAGER

  Psom 46:9: “[Bondie] finn aret lager ki ena partou dan lemond; kas-kas bann zarm anmorso e bril lekipman militer dan enn gran dife.”

  Sey mazine kouma lemond ti pou ete, si ti servi tou kas ek konpetans ki pe depanse azordi pou fer bann zarm, ek servi zot pou fer bann kitsoz kot bann dimounn pou tir profi olie ki touy zot! Sa promes-la pou vinn enn realite kan Rwayom Bondie pou regne.

 • NEPLI POU ENA MALADI

  Izai 33:24: “Okenn abitan pa pou dir: ‘Mo malad.’”

  Mazinn enn lemond kot personn pa pe soufer akoz malad leker, kanser, malarya, ouswa ninport ki lezot problem lasante. Nepli pou bizin bann lopital ek medsinn. Enn lasante parfe: Sa se lavenir bann abitan later.

 • NEPLI POU ENA LAFAMINN

  Psom 72:16 (NW): “Pou ena sereal an-abondans lor later; lao lor bann montagn, pou ena enn gran labondans.”

  Later pou prodir ase manze pou sak dimounn, ek zot tou pou gagn ase manze. Pou nepli ena problem manze ek malnitrision.

 • NEPLI POU ENA DOULER, LAPENN, EK LAMOR

  Revelasion 21:4: “[Bondie] pou souy tou zot larm. Pa pou ena ni lamor, ni dey, ni lamantasion, ni douler. Tousa parski vie lemonn finn disparet.”

   Savedir ki bann dimounn pou viv pou touletan lor later ki pou vinn enn paradi! Se seki nou Kreater ki kontan nou, Zeova, inn promet.

“LI POU REISI AKONPLI”

Eski tousala paret tro zoli pou ki li vre? Laplipar dimounn anvi viv sa lavi ki Labib promet ek dekrir la. Me pou diferan rezon, boukou dimounn trouv sa difisil pou konpran lide viv pou touletan. Ek sa li normal, parski zame okenn imin pa finn fer sa lexperyans-la pou kapav rakont nou sa.

Sa fer telman lontan ki limanite esklav pese ek lamor, ki dimounn pe rinte ar lapenn, soufrans, ek difikilte, ki boukou panse ki sa se enn lavi normal ouswa natirel. Me sa li bien diferan ar proze ki nou Kreater, Zeova, ena pou limanite.

Pou ed nou ena konfians dan So bann promes, Bondie donn sa lasirans-la konsernan So parol: “Li pa pou retourn ver mwa san okenn rezilta, me vremem li pou realiz tou seki fer mwa plezir, ek li pou reisi akonpli seki mo’nn avoy li fer.”​—Izai 55:11.

Dan Labib dekrir Zeova kouma Bondie ki “zame koz manti.” (Tit 1:2) Bondie inn promet ki tou sa bann kitsoz extraordiner la pou arive dan lavenir, eski li pa pou saz ki nou pran letan pou examinn sa de kestion-la: Eski li vremem posib ki bann imin viv pou touletan lor later ki Bondie inn promet pou vinn enn Paradi? Ki nou bizin fer pou gagn bann benediksion gras-a bann promes ki Bondie inn fer? Dan bann paz ki swiv, ou pou gagn repons sa bann kestion-la.