Skip to content

Skip to table of contents

Bann Profesi Ki’nn Realize

Bann Profesi Ki’nn Realize

Pli boner nou ti koz lor kouma Crésus finn gagn bann move ransegnman ar enn pret dan Delphes, ek kouma sa finn fer li perdi laviktwar devan lerwa Perse. De lot kote, dan Labib ena enn profesi extraordiner ki inplik lerwa Perse, ki’nn realize dan tou ti detay.

Anviron 200 an avan, bien avan ki lerwa Perse, Sirus, ti ne, enn profet Ebre, Izai, ti mansionn so nom ek ti dekrir kouma li ti pou gagn laviktwar lor gran lavil Babilonn.

Izai 44:24, 27, 28: “Ala seki Zeova dir, . . . ‘sa Kikenn ki dir bann gran delo, “Evapore, ek mo pou fer tou zot bann larivier sek”; sa Kikenn ki dir konsernan Sirus, “Li mo berze, ek li pou fer mo volonte dan enn fason konplet”; sa Kikenn ki dir lor Zerizalem, “Li pou rekonstrir,” ek lor tanp, “Pou poz to bann fondasion.”’”

Dapre enn istorien Grek Hérodote, larme Sirus ti detourn Larivier Lefrat, ki ti pas dan lavil Babilonn. Taktik Sirus inn permet so bann larme pou rant dan lavil atraver larivier. Apre ki Sirus ti gagn laviktwar lor lavil, li ti liber bann Zwif ki ti an kaptivite dan Babilonn ek ti les zot retour kot zot ek rekonstrir Zerizalem, ki finn detrir 70 an avan.

Izai 45:1: “Ala seki Zeova dir ar sa kikenn ki Li’nn swazir la, Sirus, dimounn ki Li’nn trap so lame drwat pou soumet tou bann nasion devan li, pou tir tou zarm ar bann lerwa, pou ouver bann laport de batan devan li, koumsa bann laport pa pou ferme.”

Bann Perse ti rant dan lavil atraver bann gran laport de batan lavil, ki bannla ti les ouver par neglizans. Si bann Babilonien ti konn plan Sirus, zot ti pou ferm bann laport ki tom lor larivier. Me fason ki bann kitsoz ti ete, lavil ti san defans.

Sa profesi-la se zis enn parmi bann douzenn profesi dan Labib ki’nn realize dan enn fason exakt. * Konpare ar bann prediksion bann zom, ki souvan donn loner zot bann fos bondie, bann profesi ki ena dan Labib sorti kot sa Kikenn ki ti dir: “Depi koumansman mo fer konn lafin, ek depi bien lontan avan mo fer konn bann kitsoz ki pankor fer.”​—Izai 46:10.

Se zis sel vre Bondie, ki apel Zeova, ki kapav dir enn kitsoz koumsa. Dapre sertin Biblis, so nom vedir “Li Fer Arive.” Sa montre kapasite ki Li ena pou konn ek fer bann levennman ki pou arive dan  lavenir vinn an-akor avek so volonte. Sa rasir nou ki Li sir ki Li pou realiz tou seki Li’nn promet.

BANN PROFESI KI PE REALIZE AZORDI

Eski ou anvi kone ki bann profesi Labib dir konsernan nou lepok? Inn gagn apepre 2,000 an, Labib ti predir ki “bann lepok kritik, difisil pou siporte” ti pou arive dan “bann dernie zour.” Bann dernie zour ki kitsoz? Pa dernie zour later ouswa limanite, me lager, linzistis, ek soufrans ki pe fer limanite soufer depi bann milye lane. Anou examinn de-trwa profesi ki dekrir “bann dernie zour.”

2 Timote 3:1-5 (NW): “Dan bann dernie zour . . . , bann dimounn pou kontan zotmem, pou kontan kas, pou vantar, pou ena lorgey, pou koz an mal lor lezot ek lor Bondie, pou dezobeir zot paran, pou ingra, zot pa pou fidel, zot pa pou ena okenn lafeksion natirel, zot pa pou dakor ant zotmem, zot pou met bann fos akizasion lor lezot, zot pa pou konn kontrol zot, zot pa pou ena okenn pitie, zot pa pou kontan seki bon, zot pou bann tret, zot pou ena latet dir, zot pou ranpli ar lorgey, zot pou kontan plezir plito ki Bondie, zot pou fer sanblan ena respe pou Bondie alor ki zot pou trayir so pouvwar.”

Eski ou pa dakor ki pli ale bann dimounn ena sa kalite konportman-la azordi? Eski ou’nn remarke ki nou antoure avek bann dimounn ki ador zotmem, kontan kas, ek motive par lorgey? Ek ki pli ale bann dimounn rod pli boukou kitsoz ek mwins dispoze pou trouv enn lakor ar lezot? Pena dout ki ou remark osi ki bann zanfan pa obeir zot paran ek ki bann dimounn an zeneral plis kontan bann plezir ki Bondie. Ek sak zour ki pase bann kitsoz pe vinn pli pir.

Matie 24:6, 7: “Zot pou tann tapaz lager [“ek tann bann nouvel lor lager,” NW] . . . Nasion pou lev kont nasion, rwayom kont rwayom.”

Sertin dimounn inn kalkile ki plis ki 100 milyon dimounn finn mor akoz bann lager depi 1914, ek sa sif-la depas popilasion boukou pei. Mazine ki kantite larm, lapenn, ek soufrans ki ena deryer sa statistik-la. Eski bann nasion finn aprann kitsoz ar zot bann erer ek aret lager?

Matie 24:7: “Pou ena lafaminn.”

Dapre Programme alimentaire mondial: “Dan enn lemond kot nou pe prodir ase manze pou tou dimounn, 815 milyon dimounn, setadir enn dimounn lor nef, ankor pe al dormi vant vid sak swar. Ena plis dimounn, setadir enn dimounn lor trwa, ki pe soufer akoz malnitrision.” Li paret ki sak lane trwa milyon zanfan mor de fin.

Lik 21:11: “Pou ena bann tranblemandeter terib.”

Sak lane, ena anviron 50,000 tranbleman-de-ter ase for pou ki bann dimounn resanti zot. Anviron 100 ladan fer bann dega lor bann batiman, ek sak lane ena omwin enn gran tranbleman-de-ter. Dapre enn estimasion, ant bann lane 1975 ek 2000, 471,000 dimounn finn mor akoz bann tranbleman-de-ter.

Matie 24:14: “Bonn Nouvel Rwayom Bondie pou anonse partou dan lemonn, kouma enn temwagnaz pou tou bann nasion; lerla lafin pou vini.”

Plis ki wit milyon Temwin Zeova, pe prese ek rann temwaniaz lor bon nouvel lor Rwayom Bondie lor later antie, dan anviron 240 pei. Zot pres bonn nouvel dan bann gran lavil ek bann vilaz elwagne, dan bann lazeng ek lor bann montagn. Sa profesi-la predir ki, kan Bondie pou satisfe ar sa travay ki’nn fer la, “lerla lafin pou vini.” Ki savedir? Savedir ki bann imin pou aret domine ek se Rwayom Bondie ki pou domine. Ki bann promes ki pou realize kan Rwayom Bondie pou dirize? Ou pou konn plis dan prosin lartik.