Nou an Avril 33 Nou Lepok ek bann Romin inn exekit Zezi Nazaret. Zot inn met enn fos sarz lor li ek zot inn dir ki li’nn rebel kont Sezar. Zot inn bat li san pitie ek inn koulout li lor enn poto. Zezi inn bien soufer avan li mor. Me Bondie inn resisit li, ek 40 zour plitar li’nn mont dan lesiel.

Nou kapav lir sa bann levennman extraordiner la dan kat Levanzil ki trouv dan bann Lekritir Grek Kretien. Souvan bann dimounn apel sa bann Lekritir-la Nouvo Testaman. Eski vremem sa bann kitsoz-la ti arive? Repons sa kestion-la bien inportan sinon lafwa bann Kretien li dan vid ek zot lesperans pou lavi eternel dan Paradi li zis enn rev. (1 Korintien 15:14) Me si sa bann levennman-la inn vremem arive, limanite ena enn zoli lavenir devan li. Ek sa konsern ou’si. Alor, eski seki’nn ekrir dan bann Levanzil, vre ouswa fos?

SEKI BANN PREV MONTRE

Bann Levanzil pa parey kouma bann liv zistwar. Bann ki’nn ekrir bann Levanzil inn pran boukou lapenn pou ekrir bann kitsoz exakt ek zot inn verifie bann detay. Par exanp, zot sit nom boukou landrwa ki vremem existe ek zordi bann dimounn kapav vizit sertin sa bann landrwa-la. Bann Levanzil  koz osi lor bann dimounn bien reel ek bann istorien konfirme ki sa bann dimounn-la ti vremem existe.Lik 3:1, 2, 23.

Anou pran lexanp Zezi mem. Sertin ekrivin dan premie ek deziem siek ti koz lor li. * Fason ki bann Levanzil dir ti exekit li, sa li an-akor avek fason ki bann Romin ti pe exekit bann kriminel sa lepok-la. Anplis, bann Levanzil rakont bann levennman dan enn fason presi ek onet. Zot mem mansionn sertin erer ki bann disip Zezi ti fer. (Matie 26:56; Lik 22:24-26; Zan 18:10, 11) Tousala montre ki bann Levanzil donn bann ransegnman exakt ek vre lor Zezi.

KI NOU KAPAV DIR LOR REZIREKSION ZEZI?

An zeneral, boukou dimounn aksepte ki Zezi inn existe ek inn mor. Me sertin pa krwar ki li’nn resisite. Mem so bann zapot pa ti krwar kan premie fwa zot ti tann dir ki li’nn resisite. (Lik 24:11) Me dan plizir lokazion kan zot ek lezot disip ti trouv avek zot prop lizie Zezi ki ti’nn resisite, zot ti nepli ena okenn dout. Enn fwa ti ena plis ki 500 dimounn ki ti trouv Zezi.1 Korintien 15:6.

Mem si bann disip Zezi ti kone ki kapav aret zot ek touy zot, avek kouraz zot ti riske zot lavi pou pres rezireksion Zezi ar tou dimounn. Zot ti fer sa mem avek bann ki ti fer exekit Zezi! (Zistwar Bann Apot 4:1-3, 10, 19, 20; 5:27-32) Eski sa bann disip-la ti pou ena otan kouraz si zot pa ti sir ki Zezi inn vremem resisite? Si vre relizion Kretien finn ena sa kantite linflians-la dan premie siek ek ziska zordi se parski vremem Zezi inn resisite.

Tou bann prev montre ki seki bann Levanzil dir lor lamor ek rezireksion Zezi vre. Si ou pran letan pou lir sa bann levennman-la ou pou trouve ki zot ti vremem arive. Ek si ou konpran kifer zot ti arive, sa pou fer ou lafwa vinn pli for. Prosin lartik pou explike kifer.

^ par. 7 Tacite ki’nn ne ver 55 Nou Lepok, ti ekrir: “Pandan regn Tiber, Pontius Pilatus (Pons Pilat), enn nou bann gouverner, ti fer exekit Kris. Nom [Kretien] sorti dan sa term Kris la.” Ena osi Suétone (premie siek); Josèphe, enn istorien Zwif (premie siek); ek Pline le Jeune, gouverner Bitini (koumansman deziem siek) ki ti koz lor Zezi.