Skip to content

Skip to table of contents

Eski Bann Kretien Bizin Ador Bondie dan Bann Plas Sakre?

Eski Bann Kretien Bizin Ador Bondie dan Bann Plas Sakre?

SAK lane, plis ki sis milyon dimounn vwayaze pou al dan enn lafore sed bien izole lor lil Shima dan Japon. Zot al dan Gran Sanktier Ise. Laba ena Amaterasu Omikami, dees soley bann Shintoist, ek sa fer anviron de mil an ki bann dimounn ador sa dees-la. Premie kitsoz ki sa bann adorater-la fer, zot pirifie zot. Zot lav zot lame ek zot labous. Apre sa zot debout dan lantre tanp-la, zot prostern zot, tap lame, ek priye dees-la. * Larelizion Shintoist aksepte ki so bann manb swiv lezot relizion. Ek sertin Boudis, sertin ki dir zot Kretien, ek lezot dimounn ki dan lezot relizion pa trouv nanye demal pou pratik bann koutim Shintoist dan sa tanp-la.

Boukou gran relizion dan lemond ena bann plas sakre, * ek plizir milyon dimounn vizit sa bann plas-la. Dan bann pei ki dir zot Kretien, ena boukou legliz ek plas sakre kot bann dimounn al ador Zezi, Mari, ek bann sin. Finn konstrir sertin sa bann plas-la kot finn ena bann levennman Biblik ouswa bann “mirak” ki’nn arive dan nou lepok ouswa kot gard bann lobze sakre. Boukou dimounn panse ki Bondie pou plis ekout zot lapriyer kan zot al laba. Pou lezot, moman pli inportan dan zot lavi, se kan zot reisi ariv enn plas sakre apre enn long pelrinaz ki zot inn fer pou montre zot latasman ar Bondie.

Bann viziter dan Gran Sanktier Ise dan Japon ek dan Lagrot Massabielle, Lourdes, la France

Eski vremem Bondie plis ekout ek reponn bann lapriyer ek bann siplikasion ki fer dan bann plas sakre? Kan bann dimounn fer pelrinaz pou al dan sa bann plas-la, eski sa fer Bondie plezir? Ek pli inportan, eski bann Kretien bizin ador Bondie dan bann plas sakre? Repons sa bann kestion-la pou ed nou trouve kouma nou bizin konsider ladorasion dan bann plas sakre ek kouma ador Bondie dan enn fason ki Li kontan.

ADOR BONDIE “DAN LESPRI EK DAN LAVERITE”

Ki Zezi pe rod dir kan li dir nou bizin ador Bondie “dan Lespri ek dan laverite”?

Dan enn konversasion avek enn Samaritenn, Zezi ti montre seki Bondie panse kan ador Li dan bann plas sakre. Zezi pe travers Samari ek li aret kot enn pwi pre ar lavil Sishar pou repoze. Li koumans enn konversasion avek enn madam ki’nn vinn sers delo kot sa pwi-la. Kan zot pe koze, madam-la atir latansion Zezi lor enn gran diferans ki ena ant relizion Zwif ek relizion bann Samaritin. Li dir: “Nou bann gran dimoun ti pe ador Bondie lor sa montagn la; me dapre zot, bizin ador Bondie zis dan Zerizalem.”​—Zan 4:5-9, 20.

 Sa montagn lor ki sa madam-la pe koze se montagn Gerizim. Li trouv anviron 50 kilomet dan lenor Zerizalem. Dan lepase bann Samaritin ti ena enn tanp laba kot zot ti pe selebre bann fet kouma Pak. Sa size-la kapav kree enn gran deba ant zot, me Zezi pa aret li lor la. Okontrer, li dir madam-la: “Fam, krwar mwa, ler pe arive kot nepli pou bizin mont lor sa montagn la, ni al Zerizalem pou ador nou Papa.” (Zan 4:21) Kitfwa madam pa ti atann ki Zezi pou fer enn komanter koumsa, sirtou ki Zezi enn Zwif! Kifer bann dimounn ti pou nepli ador Bondie dan tanp Zerizalem?

Apre sa, Zezi dir: “Ler pe koste, ler finn arive, kot bann vre adorater pou ador nou Papa kouma vremem li ete, dan Lespri ek dan laverite. Koumsamem nou Papa anvi ki nou ador Li.” (Zan 4:23) Pandan plizir siek, bann Zwif inn konsider sa zoli tanp dan Zerizalem la kouma plas prinsipal pou zot ador Bondie. Trwa fwa par an zot vwayaze ek zot al Zerizalem pou fer bann sakrifis pou Zeova, zot Bondie. (Exod 23:14-17) Me Zezi pe dir ki tousala pou sanze ek ki bann “vre adorater” pou ador Bondie “dan Lespri ek dan laverite.”

Tanp bann Zwif ti enn batiman ki ti kapav trouve, touse ek li ti konstrir dan enn landrwa bien presi. Me lespri ek laverite zot pa bann kitsoz ki nou kapav trouve ouswa touse, ek zot pa dan bann plas bien presi. Ofet, Zezi ti pe explike ki ladorasion bann vre Kretien pa depann lor enn batiman ouswa enn landrwa bien presi. Bann Kretien pa ti pou ador Bondie dan bann plas kouma montagn Gerizim, tanp Zerizalem, ouswa enn lot plas sakre.

Dan so konversasion avek sa Samaritenn-la, Zezi dir osi ki “ler” kot pou ena sanzman dan fason ador Bondie “pe arive.” Kan eski sa pou arive? Sa ler-la ti arive kan Zezi inn donn so lavi an sakrifis. Fason ki bann Zwif ti pe ador Bondie ti baze lor Lalwa Mozaik ek lamor Zezi inn kennsel sa. (Romin 10:4) Zezi dir osi: “Ler finn arive.” Kifer? Parski antan ki Mesi li ti pe deza rasanble bann disip ki ti pou obeir komannman ki li mansione apre: “Bondie li Lespri; dimoun ki ador li, bizin ador li dan Lespri ek dan laverite.” (Zan 4:24) Me ki sa vedir ador Bondie dan lespri ek dan laverite?

Kan Zezi dir ki bizin ador Bondie dan lespri, li pe rod dir ki nou bizin les lespri sin gid nou parski lespri sin ed nou pou konpran bann Lekritir. (1 Korintien 2:9-12) Ek laverite ki Zezi mansione reprezant enn konesans exakt lor bann lansegnman Labib.  Alor, se pa kan nou ador Bondie dan enn plas spesial ki Bondie aksepte nou ladorasion, me se kan nou ador Li an-akor avek bann lansegnman Labib ek kan nou les lespri sin gid nou.

KOUMA BANN KRETIEN KONSIDER BANN PLAS SAKRE?

Eski bann Kretien pou al ador Bondie dan bann plas sakre ouswa fer bann pelrinaz pou al dan sa bann plas-la? Zezi ti dir ki bann vre adorater pou ador Bondie dan lespri ek dan laverite. Alor li kler ki ador Bondie dan bann plas sakre pena vremem enn valer spesial pou nou Papa ki dan lesiel. Anplis, get seki Bondie panse lor ladorasion bann zidol. Labib dir: “Sove devan lidolatri” ek “fer atansion bann fos bondie.” (1 Korintien 10:14; 1 Zan 5:21) Alor, enn vre Kretien pa pou al priye dan enn plas ki bann dimounn konsider sakre, ouswa kot ador bann zidol.

Me sa pa vedir ki Parol Bondie defann nou pou ena enn plas kot nou kontan priye, etidie, ouswa medite. Par exanp li agreab pou aprann ek koz lor bann kitsoz ki konsern Bondie dan enn plas ki an-ord ek ki dign. Ek osi, pena nanye demal pou fer par exanp, enn tom pou rapel enn dimounn ki’nn mor. Se enn fason pou montre ki nou anvi rapel sa dimounn-la ouswa ki nou kontan li. Me si nou konsider sa bann plas-la kouma sakre ouswa nou ador bann zimaz ouswa bann lobze ki ena laba, nou pou montre ki nou pa pe azir an-akor avek seki Zezi ti dir.

Alor, se pa parski ou al dan enn plas sakre ki Bondie pou plis ekout ou lapriyer. Ouswa, pa parski ou fer pelrinaz pou al laba ki Bondie pou kontan ouswa pou donn ou enn benediksion spesial. Labib dir nou ki Zeova, ‘Segner lesiel ek later li pa res dan bann tanp ki finn fer par bann zom.’ Me sa pa vedir ki Bondie lwin ar nou. Nou kapav priye Li ninport kotsa ek Li pou tande parski “li pa lwin ar sakenn parmi nou.”​—Zistwar bann Apot 17:24-27.

^ par. 2 Bann koutim pa parey dan diferan tanp Shintoist.

^ par. 3 Get lankadre “ Ki Ete enn Plas Sakre?