Skip to content

Skip to table of contents

Kan Ou Pran Kont Bann Lavertisman sa Kapav Sov Ou Lavi!

Kan Ou Pran Kont Bann Lavertisman sa Kapav Sov Ou Lavi!

LE 26 Desam 2004, ti ena enn gran tranbleman-de-ter dan Simeulue, enn lil ki trouv dan nor-wes Sumatra, l’Indonésie. Tou dimounn lor laplaz ti pe get lamer. Lamer ti retir li dan enn fason ki pa normal. Enn sel kout, tou dimounn ti koumans sove pou al lor bann kolinn. Zot ti pe kriye “Smong! Smong!,” enn mo pou tsunami dan zot lang. Dan mwins ki 30 minit bann gro vag ti kraz lor lakot ek ti detrir laplipar lakaz ek vilaz.

Lil Simeulue ti premie landrwa ki ti afekte par sa tsunami-la. Lor 78,000 abitan, zis 7 ti mor. Kifer zis sa tigit dimounn lamem? * Bann abitan abitie dir: ‘Si ena enn tranbleman-de-ter bien for ek ki lamer retir li, galoupe al lor bann kolinn parski lamer pa pou tarde pou kraz lor lakot.’ Par bann sanzman ki ti ena dan lamer, bann abitan Simeulue par lexperyans ti fini kone ki enn tsunami pou vini. Zot inn pran kont bann lavertisman ek sa inn sov zot lavi.

Labib koz lor enn katastrof ki pe aprose, “enn gran detres, enn detres ki zame finn arive depi komansman kreasion, depi ki Bondie finn kre lemonn ziska aster, e ki zame pou trouve ankor.” (Mark 13:19) Isi, Labib pa pe koz lor lafin planet Later akoz bann aksion iresponsab ki bann dimounn fer ouswa akoz bann katastrof natirel. Dapre proze Bondie, later pou existe pou touletan. (Ekleziast 1:4) Me Bondie pou fer sa detres-la arive “pou detrir bann ki detrir later.” Bann move dimounn ek soufrans pou nepli existe. (Revelasion 11:18; Proverb 2:22) Sa pou vremem enn benediksion!

Me kontrerman ar bann tsunami, bann tranbleman-de-ter, ouswa bann eripsion volkanik, dan destriksion ki pe vini bann dimounn inosan pa pou mor. Bondie ki apel Zeova, Li lamour. Ek Li’nn promet ki “bann ki swiv bon sime pou posed later e [pou] viv lor la pou toultan.” (1 Zan 4:8; Psom 37:29) Alor, ki ou bizin fer pou gagn lavi sov kan pou ena gran detres ek profit bann benediksion ki Bondie inn promet? Se zis kan ou pran kont bann lavertisman!

PRAN KONT BANN SANZMAN KI PE ARIVE

Nou pa kone kan exakteman bann move dimounn ek soufrans pou disparet, parski Zezi ti dir: “Ki zour, ki ler, personn pa kone, ni bann anz dan lesiel, ni mem Garson Limanite, zis papa la tousel kone.” Malgre sa, Zezi ti ankouraz nou pou kontign “pran kont.” (Matie 24:36; 25:13) Kifer? Labib montre ki bann kondision pou ena dan lemond avan ki Bondie amenn lafin. Parey kouma enn sanzman dan lamer ti averti bann abitan Simeulue ki enn tsunami pe vini, bann sanzman ki pe arive dan lemond donn nou enn sign ki lafin pre.  Lankadre ki ena dan sa lartik-la atir latansion lor bann gran sanzman ki Labib koze.

Li vre ki dan lepase ti deza ena sertin sa bann levennman ouswa kondision la, me tou pa ti ariv ansam. Selman, Zezi ti dir ki letan zot trouv “tousala,” zot pou kone ki lafin deryer laport. (Matie 24:33) Demann oumem, ‘Dan listwar, kan eski tou sa bann kitsoz-la inn (1) arive dan plizir pei, (2) arive anmemtan, ek (3) vinn pli pir ki avan?’ Vremem, nou pe viv dan sa lepok-la.

ENN PREV KI BONDIE KONTAN NOU

Dapre enn ansien prezidan l’États-Unis, kan ena enn sistem alert sa kapav sov bann lavi. Apre tsunami ki ti ena an 2004, ti instal enn sistem alert dan bann rezion afekte pou ki dan lavenir pena sa kantite mor la. Dan mem fason, Bondie inn donn nou bann lavertisman bien alavans avan ki lafin vini. Labib ti fini dir: “Bonn Nouvel Rwayom Bondie pou anonse partou dan lemonn, kouma enn temwagnaz pou tou bann nasion; lerla lafin pou vini.”​—Matie 24:14.

Lane dernie, bann Temwin Zeova finn pas plis ki 1.9 milyar lertan pou pres bonn nouvel dan 240 pei ek dan plis ki 700 lang. Sa laktivite ki pe fer dan nou lepok la samem enn gran prev ki lafin bien pre. Bann Temwin Zeova kontan zot prosin. Akoz sa zot pa rat okenn lokazion pou averti lezot ki zour zizman Bondie pe vini bien vit. (Matie 22:39) Si Zeova pe fer ou konn sa linformasion-la, sa montre ki Li kontan ou. Labib dir ki Zeova “pa anvi ki enn parmi zot tonbe [“mor,” NW] me ki zot tou repanti.” (2 Pier 3:9) Eski lamour ki Bondie ena pou ou ankouraz ou pou ekout so bann lavertisman?

 SOVE POU GAGN PROTEKSION!

Kan bann abitan Simeulue ki res lor lakot ti trouv lamer pe retire, zot pa’nn atann ki li retourne. Zot ti sove pou al dan bann oter pou gagn proteksion. Zot inn gagn lavi sov parski zot finn azir vit. Avan ki gran detres vini, setadir avan ki li tro tar, dan enn fason koze nou’si nou bizin sove ek al dan bann oter pou gagn lavi sov. Kouma nou kapav fer sa? Bondie ti inspir profet Izai pou ekrir enn linvitasion ki konsern osi bann dimounn ki pe viv dan “peryod final bann zour,” setadir azordi. Li dir: “Vini, anou mont lor montagn Zeova . . . Li pou montre nou semin ki nou bizin swiv, ek nou pou mars lor so bann santie.”​—Izai 2:2, 3.

Kan nou mont lor enn montagn, nou trouv pli bien ek nou dan enn plas kot nou an sekirite. Dan mem fason, kan bann dimounn aprann konn fason azir Bondie atraver Labib, sa ed zot pou trouv bann sanzman ki zot bizin fer pou ena enn lavi meyer. (2 Timote 3:16, 17) Kan zot fer sa, zot pe koumans ‘mars lor bann santie Bondie,’ ek zot gagn so faver ek so proteksion.

Eski ou pou aksepte sa linvitasion-la pou ki ou’si ou gagn proteksion Bondie pandan sa bann zour kritik la? Lankadre dan sa lartik-la montre bann prev Biblik ki nou pe viv dan bann “dernie zour.” Nou ankouraz ou pou examinn zot. Bann Temwin Zeova dan ou landrwa pou bien kontan ed ou konpran sa bann verse-la ek montre ou kouma pou aplik zot. Ouswa ou kapav vizit nou sit www.jw.org pou gagn repons ou bann kestion. Al dan seksion LA BIBLE ET VOUS > QUESTIONS BIBLIQUES.

^ par. 3 Plis ki 220,000 dimounn ti mor dan tsunami ki ti ena an 2004. Sa tsunami-la li enn parmi bann ki’nn fer pli boukou dega dan listwar.