Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR

Kifer Zezi Inn Soufer ek Mor?

Kifer Zezi Inn Soufer ek Mor?

“Par enn zom [Adan] pese finn vinn dan lemonn, e lamor finn rantre par pese.” ​—Romin 5:12

Si demann ou: “Eski ou anvi viv pou touletan?,” ki ou pou reponn? Kitfwa laplipar dimounn pou reponn wi, me zot pa krwar ki sa li posib. Zot dir ki lamor se enn kitsoz natirel, ki nou lavi terminn avek lamor.

Me sipoze, sanz kestion-la ek demann ou: “Eski ou anvi mor?” Li normal ki laplipar dimounn pou reponn non. Ki sa montre? Nou kontan pou viv. Se enn dezir natirel ki nou ena. Nou kontan pou viv mem si nou pe fer fas ar bann sitiasion difisil. Labib montre ki Bondie inn kree bann imin avek dezir pou viv. Labib dir ki “Li finn mem met leternite dan zot leker.”​—Ekleziast 3:11.

Me kifer bann dimounn pa viv pou touletan? Ki finn arive? Eski Bondie inn fer kitsoz pou regle sa sitiasion-la? Bann repons ki Labib done ankouraz nou ek zot montre dan enn fason bien kler pou ki rezon Zezi inn soufer ek inn mor.

KI FINN ARIVE?

Trwa premie sapit liv Zenez dan Labib montre ki Bondie ti ofer Adan ek Ev, premie koup imin, posibilite pou viv pou touletan. Bondie ti osi dir zot seki zot bizin fer pou viv pou touletan. Me Labib montre kouma zot inn dezobeir Bondie ek inn perdi sa posibilite-la. Sa zistwar-la telman presi ek kler ki boukou dimounn dir se zis enn zistwar ki bann gran dimounn inn rakonte. Me parey kouma pou bann Levanzil, bann prev montre ki seki’nn ekrir dan liv Zenez, zot vre. *

Ki konsekans dezobeisans Adan finn ena? Labib reponn: “Par enn zom [Adan] pese finn vinn dan lemonn, e lamor finn rantre par pese, e lamor finn tous tou dimoun, parski tou finn fer pese.” (Romin 5:12) Kan Adan inn dezobeir Bondie, li’nn fer pese. Lerla, li’nn perdi posibilite pou viv pou touletan ek li’nn mor. Li’nn transmet pese ar tou so bann desandan. Akoz sa, nou tom malad, nou vieyi ek nou mor. Sa lexplikasion-la li an-akor avek seki bann siantifik inn dekouver lor fason ki bann zanfan erit sertin karakteristik zot paran. Me, eski Bondie inn fer kitsoz pou regle sa sitiasion-la?

 KI BONDIE INN FER?

Bondie inn pran bann dispozision pou regagn ouswa re-aste seki bann desandan Adan inn perdi, setadir posibilite pou viv pou touletan. Kouma Li’nn fer sa?

Dan Romin 6:23 nou lir: “Saler pese, li lamor.” Alor konsekans pese se lamor. Adan inn fer pese, akoz sa li’nn mor. Li parey pou nou. Nou fer pese, alor nou pey so konsekans, nou mor. Me se pa akoz nou prop fot ki nou mor, me parski nou’nn ne dan pese. Selman, Bondie inn montre so lamour anver nou kan Li’nn avoy Zezi, so Garson, pou pey “saler pese” pou nou. Kouma sa inn pase?

Lamor Zezi inn ouver semin pou ki bann dimounn kapav viv ere pou touletan

Akoz dezobeisans enn sel zom parfe, Adan, nou finn erit pese ek lamor. Pou liber nou ar pese ek lamor, ti bizin ki enn lot zom parfe res obeisan ziska lamor. Labib donn sa lexplikasion-la: “Par dezobeisans enn sel, boukou dimoun finn tom dan pese, dan mem manier, par lobeisans enn sel, boukou dimoun revinn zis devan Bondie.” (Romin 5:19) Zezi ti sa “sel” zom ki ti res obeisan la. Li ti kit lesiel, li ti vinn lor later antan ki enn zom parfe *, ek li’nn mor pou nou. Gras-a so lamor Bondie kapav konsider nou kouma bann dimounn zis ek nou gagn posibilite pou viv pou touletan.

KIFER ZEZI INN SOUFER EK INN MOR?

Kifer li ti inportan ki Zezi mor pou liber nou ar pese ek lamor? Bondie Li Tou-Pwisan ek Li ena lotorite. Eski Li pa ti kapav fer enn lot lalwa ki permet bann desandan Adan viv pou touletan? Si Li ti fer sa, Li ti pou inior so prop lalwa ki dir: “Saler pese, li lamor.” Me sa lalwa-la li pa enn sinp ti lalwa ki nou kapav sanze ouswa met dekote kan nou anvi. Pou ki ena vre lazistis, bizin respekte sa lalwa-la.​—Psom 37:28.

Si dan sa ka-la Bondie ti met lazistis enn kote, kitfwa bann dimounn ti pou panse ki Li kapav fer mem zafer dan lezot sitiasion. Par exanp zot ti kapav demande: ‘Eski Li pou ziz tou bann desandan  Adan parey kan Li pou deside kisannla parmi zot pou gagn lavi eternel? Eski kapav fer Li konfians ki Li pou gard tou so bann promes?’ Pou ki nou kapav viv pou touletan, Bondie pa’nn met dekote lazistis. Alor nou sir ki touletan Li pou fer seki drwat.

Gras-a sakrifis Zezi, Bondie inn ouver semin pou ki bann dimounn kapav viv pou touletan dan Paradi lor later. Zezi ti dir dan Zan 3:16 ki “Bondie finn telman kontan lemonn, ki li finn donn so Sel Garson” pou ki tou dimounn ki ena lafwa dan li pa mor, me gagn lavi eternel. Alor, lamor Zezi montre ki Bondie Li pa selman enn Bondie lazistis me sirtou ki Li bien kontan bann dimounn.

Me kifer Zezi ti bizin soufer sa kantite-la ek mor parey kouma mansione dan bann Levanzil? Satan ti pretann ki bann imin pa pou res fidel ar Bondie dan bann leprev. Kan Zezi inn aksepte soufer dan pli pir leprev ki ena ek li’nn res fidel, li’nn reponn sa lakizasion Satan la enn fwa pou tou. (Zob 2:4, 5) Kitfwa Satan ti paret ena rezon kan li ti reisi insit Adan, ki ti parfe, pou fer pese. Me Zezi ki ti parfe parey kouma Adan, ti res obeisan malgre ki li ti bien soufer. (1 Korintien 15:45) Dan sa fason-la, li’nn prouve ki Adan osi ti kapav res fidel si li ti swazir pou obeir Bondie. Kan Zezi inn soufer pou nou, li’nn les nou enn lexanp pou swiv. (1 Pier 2:21) Bondie inn rekonpans Zezi pou so lobeisans kan Li’nn donn li lavi imortel dan lesiel.

KI BENEDIKSION OU KAPAV GAGNE?

Zezi inn vremem mor. Gras-a so lamor, bann dimounn ena posibilite pou viv pou touletan. Eski ou anvi viv pou touletan? Zezi ti dir seki nou bizin fer: “Samem ki vedir lavi eternel, ki zot arive konn twa, sel vre Bondie, ek sa kikenn ki to finn avoye la, Zezi Kris.”​—Zan 17:3NW.

Bann ki’nn pibliye sa magazinn-la ankouraz ou pou konn plis lor Zeova, vre Bondie ek lor so Garson, Zezi Kris. Bann Temwin Zeova dan ou landrwa pou kontan ed ou gagn sa konesans-la. Ou kapav osi gagn plis ransegnman lor nou sit www.jw.org.

^ par. 8 Get « Historicité de la Genèse » dan Étude perspicace des Écritures, Volim 1, paz 986, pibliye par bann Temwin Zeova. Sa liv-la osi disponib lor www.jw.org. Al dan seksion PUBLICATIONS > BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE.

^ par. 13 Zezi ti dan lesiel, ek Bondie ti transfer so lavi dan vant Mari. Gras-a proteksion lespri sin, Zezi ti devlope dan vant Mari san ki Mari transmet li pese.​—Lik 1:31, 35.