LATOUR DEGARD No. 2 2016 | Kifer Zezi Inn Soufer ek Mor?

Kouma lamor enn zom inn gagn anviron 2,000 an konsern ou?

LARTIK KOUVERTIR

Eski Vremem Sa Ti Arive?

Kouma nou kone seki bann Levanzil dir lor Zezi li vre?

LARTIK KOUVERTIR

Kifer Zezi Inn Soufer ek Mor?

Kouma so lamor kapav fer ou gagn bann benediksion?

Eski Bann Kretien Bizin Ador Bondie dan Bann Plas Sakre?

Boukou gran relizion dan lemond ena bann plas sakre. Eski Bondie plis ekout nou lapriyer si nou ador Li dan bann plas sakre?

Kan Ou Pran Kont Bann Lavertisman sa Kapav Sov Ou Lavi!

Bann profesi Labib montre dan enn fason bien kler ki enn katastrof pe aprose. Eski ou pou pran zot kont?

Bann Sapit ek Bann Verse​—Kisannla Inn Met Zot dan Labib?

Kifer sistem nimerot bann sapit ek bann verse inn vinn popiler?

Ki Labib Dir?

Eski nou bizin per Satan?