Skip to content

Skip to table of contents

Kouma Bondie Apele?

Kouma Bondie Apele?

Kan ou anvi konn enn kikenn, sirman premie kitsoz ki ou pou demann li se: “Kouma to apele?” Si ou ti bizin poz Bondie sa kestion-la, ki Li ti pou reponn ou?

“Mwa mo Zeova. Samem mo nom.”​Izai 42:8.

Eski se premie fwa ki ou tann sa nom-la? Si wi, se sirman parski boukou tradikter Labib pa’nn servi nom Bondie souvan, ouswa zot pa’nn servi li ditou. Souvan, zot finn ranplas li par tit “SEGNER.” Me an realite, nom Bondie aparet plis ki 7,000 fwa dan bann text orizinal Labib. Sa nom-la reprezante par kat konsonn Ebre, ki koresponn ar YHWH ouswa JHVH, ek dan listwar, finn servi “Jehovah” pou pronons sa nom-la an angle.

Nom Bondie aparet plizir fwa dan bann text Ebre ek osi dan bann lezot tradiksion

Bann Psom dan Roulo Lamer Mor Premie siek N.L., EBRE

Tradiksion Tyndale 1530, ANGLE

Version Reina-Valera 1602, ESPAGNOL

Union Version 1919, SINWA

KIFER NOM BONDIE INPORTAN

Sa nom-la inportan pou Bondie Limem. Personn pa finn donn Bondie so nom; Li finn swazir so nom Limem. Zeova ti dir: “Samem mo nom pou touletan, ek se koumsa ki bann dimounn bizin rapel mwa zenerasion apre zenerasion.” (Exod 3:15) Dan Labib, nom Bondie aparet pli souvan ki bann tit ki servi pou dekrir Li, kouma Tou-Pwisan, Papa, Segner, ouswa Bondie. Li aparet osi pli souvan ki bann lezot nom, kouma Abraam, Moiz, David, ouswa Zezi. Anplis, se volonte Bondie ki bann dimounn konn so nom. Labib dir: “Ki bann dimounn kone ki twa, ki apel Zeova, to tousel Treo lor later antie.”​—Psom 83:18NW.

Sa nom-la inportan pou Zezi. Dan lapriyer ki boukou dimounn apel Notre Père, Zezi ti ansegn so bann disip pou dir sa bann mo-la kan zot priye Bondie: “Ki to nom sanktifie.” (Matie 6:9) Dan enn lapriyer, Zezi limem ti dir: “Papa, glorifie to nom.” (Zan 12:28) Glorifie nom Bondie ti enn priorite dan lavi Zezi. Se pou sa rezon-la ki li ti kapav dir dan so lapriyer: “Mo finn fer zot konn to nom e mo pe fer li ankor.”​—Zan 17:26.

Sa nom-la inportan pou bann ki konn Bondie. Dan lepase, pep Bondie ti konpran ki zot ti kapav gagn proteksion ek lavi sov gras-a nom Bondie. “Nom Zeova li enn latour solid. Enn dimounn drwat galoupe  pou al ladan ek li gagn proteksion.” (Proverb 18:10) “Tou dimounn ki met so konfians dan nom Zeova pou sape.” (Zoel 2:32) Labib montre ki se gras-a nom Bondie ki pou kone kisannla ki pe servi Bondie. “Tou bann pep pou mars sakenn o-nom zot bondie, me nou, nou pou mars o-nom Zeova nou Bondie pou touletan.”​—Mishe 4:5; Zistwar Bann Apot 15:14.

SEKI SA NOM-LA MONTRE

Zis sa nom-la ki idantifie Bondie. Dapre boukou biblis, nom Zeova vedir “Li Fer Arive.” Me kan Zeova ti koz ar Moiz, Li ti explik sinifikasion so nom kan Li ti dir: “Mo Pou Vinn Seki Mo Swazir pou Vini.” (Exod 3:14) Alor, sa nom-la fer nou konpran ki Bondie Li pa zis Kreater, me Li plis ki sa. Sa nom-la montre ki Bondie ena kapasite pou fer Limem ek so kreasion vinn seki bizin vini pou akonpli so proze. Alor ki bann tit ki Bondie ena dekrir so pozision, so lotorite, ouswa so pwisans, se zis so nom, Zeova, ki reprezant seki Li ete vremem ek seki Li kapav vini.

Nom-la montre ki Bondie interese ar nou. Dan sinifikasion nom Bondie, nou trouv lafeksion ki Li ena pou so kreasion, savedir pou nou osi. Anplis, parski Bondie finn fer nou konn so nom, sa montre ki Li anvi ki nou konn Li. Apre tou, Li’nn pran bann dispozision pou fer nou konn so nom avan mem ki nou demann Li. Li kler ki Bondie anvi ki nou trouv Li kouma enn Kikenn ki reel ek avek ki nou kapav vinn pros, pa kouma enn bondie ki lwin ar nou ek ki nou pa tro kone.​—Psom 73:28.

Kan nou servi nom Bondie, nou montre ki nou interese ar Li. Anou pran enn lexanp pou explik sa. Si ou anvi vinn kamarad ar enn kikenn, kitfwa ou pou dir li ki li kapav apel ou par ou nom, pa vre? Me kouma ou pou santi ou si li kontign refiz apel ou par ou nom? Avek letan, kitfwa ou pou demann oumem si sa dimounn-la vremem anvi vinn ou kamarad. Li parey avek Bondie. Zeova finn fer bann dimounn konn so nom, ek Li ankouraz nou pou servi so nom. Kan nou fer sa, nou montre Zeova ki nou anvi vinn pros ar Li. Wi, Li remark mem “bann ki medit lor [setadir “donn enn gran valer,” not] so nom”!​—Malaki 3:16.

Premie kitsoz bien inportan pou aprann konn Bondie, se ki nou konn so nom. Me fode pa nou aret lamem. Nou bizin aprann konn sa Kikenn ki deryer sa nom-la. Nou bizin kone ki bann kalite Li ena.

KOUMA BONDIE APELE? Bondie apel Zeova. Sa nom-la idantifie Bondie kouma enn Kikenn ki kapav realiz so proze