Skip to content

Skip to table of contents

Kisannla Bondie Ete?

Kisannla Bondie Ete?

Boukou dimounn dir ki zot krwar dan Bondie. Me kan ou demann zot kisannla Bondie ete, ou gagn diferan repons. Pou sertin, Bondie Li enn ziz bien dir ki zis anvi pini bann dimounn akoz zot bann move aksion. Pou lezot, Li touletan ena lamour ek Li pre pou pardonn ninport ki kitsoz ki zot fer. Ena lezot osi ki krwar ki Bondie bien-bien lwin ek ki Li pa interese ar nou. Akoz tou sa bann diferan lopinion-la, kitfwa boukou dimounn panse ki li inposib pou kone kisannla Bondie ete.

Eski li inportan pou kone kisannla Bondie ete? Wi. Kan ou konn Bondie pli bien, sa kapav donn ou lavi enn sans ek fer ou gagn enn lobzektif dan lavi. (Zistwar Bann Apot 17:26-28) Pli ou vinn pros ar Bondie, pli Li pou kontan ou ek ed ou. (Zak 4:8) Alafin, kan ou finn gagn enn konesans exakt lor Bondie, sa kapav fer ou gagn lavi pou touletan.​—Zan 17:3.

Kouma ou kapav aprann konn Bondie? Mazinn enn kikenn ki ou konn bien, par exanp enn bon kamarad. Kouma sa lamitie-la inn grandi? Sirman ou finn aprann konn sa dimounn-la so nom, so personalite, seki li kontan, seki li pa kontan, seki li’nn fer dan lepase, seki li pou fer dan lavenir, ek lezot kitsoz ankor. Se sa ki finn fer ou vinn pros ar sa dimounn-la. Ou finn aprann konn li.

Dan mem fason, nou kapav aprann konn Bondie kan nou gagn repons sa bann kestion-la:

Sa magazinn-la pou montre ou bann repons ki Labib done lor sa bann kestion-la. Sa bann lartik-la pa pou zis ed ou aprann konn Bondie, zot pou montre ou osi bann bienfe ki ou gagne kan ou ena enn relasion personel avek Li.