Skip to content

Skip to table of contents

Ki Bondie Pou Fer?

Ki Bondie Pou Fer?

Si ou dan enn problem, sirman ou ti pou kontan ki enn bon kamarad fer enn kitsoz pou ed ou, pa vre? Se pou sa rezon-la ki sertin dimounn panse ki Bondie pa zot kamarad, parski zot ena linpresion ki Li pa fer nanye pou ed zot. Me an realite, Bondie inn deza fer boukou kitsoz pou nou ek biento, Li pou tir tou bann soufrans ek problem ki nou ena azordi. Ki Bondie pou fer?

BONDIE POU TIR LEMAL

Bondie pou tir lemal kan Li pou detrir so lasours. Labib fer nou kone kisannla lasours lemal kan li dir: “Lemond antie li dan pouvwar sa kikenn ki move la.” (1 Zan 5:19, NW) Sa “kikenn ki move la” se limem ki Zezi ti apel “sef sa lemond-la,” Satan Lediab. (Zan 12:31, NW) Linflians ki Satan ena lor bann dimounn samem lasours tou bann soufrans ki ena lor later. Alor, ki Bondie pou fer?

Biento, Bondie Zeova pou servi so Garson, Zezi Kris, pou “detrir sa kikenn ki ena pouvwar pou fer dimounn mor-la, setadir Satan Lediab.” (Ebre 2:14, NW; 1 Zan 3:8) An realite, Labib montre ki Lediab “kone ki li ena zis enn tigit letan mem” avan li detrir. (Revelasion 12:12, NW) Bondie pou tir osi tou bann dimounn ki fer lemal.​—Psom 37:9; Proverb 2:22.

LI POU FER LATER VINN ENN PARADI

Apre ki nou Kreater pou tir lemal lor later, Li pou fer seki bizin pou realiz proze ki Li ti ena depi koumansman pou bann dimounn ek pou later. Ki bann bienfe nou pou gagne?

Lape ek sekirite pou touletan. “Bon dimoun [“ki ena limilite,” NW] pou erit later e zot pou viv enn lavi prosper ek pezib.”​—Psom 37:11.

Enn kantite bon manze. “Pou ena sereal an-abondans lor later; lao lor bann montagn, pou ena enn gran labondans.”​—Psom 72:16NW.

Bann lakaz konfortab ek bann travay ki donn satisfaksion. “Zot pou ranz bann lakaz ek zot pou res ladan, zot pou plant bann karo rezin ek zot pou manz zot bann frwi. . . . Bann ki mo’nn swazir pou profit maximum tou travay zot lame.”​—Izai 65:21, 22.

Eski ou anvi viv dan sa bann kondision-la? Biento, sak zour nou pou kapav viv dan sa bann kondision-la.

LI POU TIR MALADI EK LAMOR

Azordi, tou dimounn malad ek mor. Me biento, sa pou nepli arive. Biento, Bondie pou fer bann dimounn gagn bann bienfe gras-a sakrifis Zezi, pou ki “tou dimoun ki krwar [“ena lafwa,” NW] dan li, pa mor me gagn lavi eternel.” (Zan 3:16) Ki lefe sa pou ena?

Maladi nepli existe. “Okenn abitan pa pou dir: ‘Mo malad.’ Lepep ki res dan sa pei-la pou gagn pardon pou so fot.”​—Izai 33:24.

Bann dimounn nepli pou mor. “Li pou fer lamor disparet pou touletan, ek Souverin Segner Zeova pou souy larm lor tou bann figir.”​—Izai 25:8.

Bann dimounn pou viv pou touletan. “Don Bondie li lavi eternel dan Zezi Kris nou Segner.”​—Romin 6:23.

Bann mor pou resisite. “Pou ena enn rezireksion bann dimounn ki zis ek bann dimounn inzis.” (Zistwar Bann Apot 24:15, NW) Bann dimounn ki’nn mor pou resisite gras-a laranson ki Zeova inn done.

Kouma Bondie pou fer tousala?

 LI POU ETABLI ENN GOUVERNMAN PARFE

Bondie pou realiz so proze pou bann dimounn ek pou later gras-a enn gouvernman ki dan lesiel, ki dirize par Zezi Kris. (Psom 110:1, 2) Zezi ti ansegn so bann disip pou priye pou sa gouvernman-la ouswa rwayom-la. Li ti dir: “Nou Papa ki dan lesiel . . . ki to Rwayom vini.”​—Matie 6:9, 10NW.

Rwayom Bondie pou diriz later ek pou tir tou bann maler ek tou bann soufrans ki ena. Sa Rwayom-la se meyer gouvernman ki bann imin kapav gagne! Se pou sa rezon-la ki Zezi ti fer bann gro zefor pou pres “Bonn Nouvel Rwayom Bondie” pandan so minister lor later, ek li ti demann so bann disip osi pou fer parey.​—Matie 4:23; 24:14.

Zeova inn promet pou fer tou sa bann kitsoz extraordiner la, parski Li kontan bann imin ki Li’nn kree. Eski sa pa fer ou anvi konn Li ek vinn pros avek Li? Si ou swazir pou fer sa, ki bann bienfe ou kapav gagne? Nou pou reponn sa kestion-la dan prosin lartik.

KI BONDIE POU FER? Bondie pou tir maladi ek lamor, Li pou fer bann dimounn viv dan linite gras-a so Rwayom, ek Li pou fer later vinn enn paradi