Skip to content

Skip to table of contents

Ki Bondie Inn Fer?

Ki Bondie Inn Fer?

Si ou anvi konn enn kikenn bien, ou bizin kone ki li’nn fer dan so lavi ek ki bann difikilte li’nn sirmonte. Dan mem fason, si ou anvi konn Bondie bien, ou bizin kone ki Li’nn fer. Lerla, kitfwa ou pou etone kan ou pou aprann ki boukou kitsoz ki Li’nn fer dan lepase, fer nou gagn bann bienfe azordi ek zot ena enn lefe osi lor nou lavenir.

BONDIE FINN KREE TOU KITSOZ POU NOU BIENFE

Zeova Li nou Gran Kreater, ek so “bann kalite invizib . . . zot bien vizib, parski nou kapav trouv zot atraver bann kitsoz ki Li’nn fer.” (Romin 1:20, NW) “Limem sa Kikenn ki’nn fer later par so lafors, sa Kikenn ki’nn fer later fertil par so sazes ek ki’nn fer lesiel par so lintelizans.” (Zeremi 10:12) Bann kitsoz extraordiner ki ena dan kreasion montre nou osi ki Bondie interese ar nou.

Reflesi kouma Zeova inn fer nou lavi vinn vremem spesial kan Li’nn kree nou “dan so resanblans.” (Zenez 1:27) Savedir ki Li’nn fer an-sort ki nou kapav manifeste so bann kalite extraordiner dan enn sertenn fason. Li’nn kree nou avek bann kapasite spiritiel, setadir kapasite pou konpran so fason panse ek so bann prinsip. Kan nou fer zefor pou viv dapre so bann prinsip, nou pli zwaye ek sa donn nou lavi enn sans. Anplis, Zeova donn nou posibilite pou ena enn relasion avek Li.

Kan nou get bann kitsoz ki Bondie inn kree lor later, nou trouv bann santiman ki Li ena pou nou. Konsernan Bondie, lapot Pol explike: “Li finn toultan rann temwagnaz lor so lexistans par so bann bienfe. Depi lesiel li avoy lapli ek bon rekolt, koumsa li finn donn zot manze e fer zot leker kontan.” (Zistwar Bann Apot 14:17) Bondie donn nou plis ki seki nou bizin pou viv. Li donn nou boukou kitsoz dan plizir varyete pou ki nou apresie lavi. Me tousala se zis enn ti avangou bann kitsoz ki Bondie anvi pou nou.

 Zeova inn kree later pou ki bann imin viv lor la pou touletan. Labib dir: “Li finn donn limanite later pou li viv,” ek Li “pa finn kree li pou nanye, me . . . finn form li pou ki dimounn res lor la.” (Psom 115:16, NW; Izai 45:18) Kisannla pou res lor later ek pou komie letan? “Bann ki swiv bon sime [“bann dimounn zis,” NW] pou posed later e viv lor la pou toultan.”​—Psom 37:29.

Zeova ti kree premie zom ek premie fam, Adan ek Ev, ek Li ti met zot dan enn paradi lor later “pou kiltiv zardin-la ek pou pran li swin.” (Zenez 2:8, 15) Bondie ti donn zot de responsabilite bien interesan: “Gagn zanfan, vinn boukou, ranpli later ek ena kontrol lor li.” (Zenez 1:28) Alor, Adan ek Ev ti ena posibilite pou viv pou touletan lor later. Me malerezman, zot ti swazir pou dezobeir Bondie ek akoz sa, zot ti perdi posibilite pou form parti “bann dimounn zis” ki “pou posed later”. Parkont, kouma nou pou trouve, zot bann aksion pa finn sanz proze ki Zeova ena pou nou ek pou later. Me avan sa, anou get enn lot kitsoz ki Bondie inn fer.

BONDIE INN DONN NOU SO PAROL

Labib se Parol Bondie. Kifer Zeova inn donn nou Labib? Premierman, pou ki nou kapav aprann konn Li. (Proverb 2:1-5) Li vre ki Labib pa reponn tou bann kestion ki nou poz noumem lor Bondie​—okenn liv pa kapav fer sa. (Ekleziast 3:11) Me tou seki’nn ekrir dan Labib ed nou pou konn Bondie. Nou konpran kouma Bondie ete par fason ki Li azir ar bann dimounn. Nou trouve ki kalite dimounn Li kontan ek pa kontan. (Psom 15:1-5) Nou aprann so fason panse lor ladorasion, moralite, ek lor bann kitsoz materyel. Ek gras-a bann parol ek bann aksion Garson Bondie, Zezi Kris, Labib donn nou bann detay bien presi lor personalite Zeova.​—Zan 14:9.

Enn lot rezon kifer Zeova inn donn nou so Parol, Labib, se pou ki nou kone kouma nou kapav ena enn lavi ere ek donn nou lavi enn sans. Gras-a Labib, Zeova dir nou kouma nou kapav ena enn lavi fami ere, kouma nou kapav kiltiv kontantman, ek kouma pou fer fas ar bann traka. Ek kouma nou pou trouve plitar dan sa magazinn-la, Labib reponn bann kestion bien inportan kouma: Kifer ena sa kantite soufrans-la lor later? Ki pou arive dan lavenir? Labib explik nou osi seki Bondie inn fer pou fer sir ki so proze ki Li ena depi koumansman realize.

Ena bann lezot kitsoz ki montre ki Labib vremem enn liv spesial ek ki li sorti kot Bondie. Labib inn ekrir par apepre 40 zom lor enn peryod 1,600 an, ek kanmem sa, li ena enn tem prinsipal, parski se Bondie Limem ki so vre Ekrivin. (2 Timote 3:16) Labib pa parey kouma bann lezot liv ansien. Bann milye ansien maniskri Labib montre ki so mesaz inn res parey depi tou sa letan-la. Anplis, malgre bann zefor ki sertin finn fer pou anpes tradir, distribie, ek lir Labib, li finn kontign existe. Labib se osi liv ki finn plis tradir ek distribie dan nou lepok. Li’nn kontign existe, ek sa se enn prev ki “parol nou Bondie li dire pou touletan.”​—Izai 40:8.

BONDIE DONN NOU GARANTI KI LI POU REALIZ SO PROZE

Anou get enn lot kitsoz ki Bondie inn fer. Li’nn pran enn dispozision spesial pou fer sir ki so proze pou nou realize. Kouma nou ti trouve avan, Bondie ti anvi ki bann imin viv pou touletan lor later. Me kan Adan ti swazir pou dezobeir Bondie, li ti fer enn pese. Lerla, li ti perdi posibilite pou viv pou touletan ek so bann desandan osi ti perdi sa posibilite-la. “Par enn zom pese finn vinn dan lemonn, e lamor finn rantre par pese, e lamor finn tous tou dimoun, parski tou finn fer pese.” (Romin 5:12) Eski proze Zeova pa ti pou realize akoz dezobeisans Adan? Ki Bondie ti fer?

Seki Zeova ti deside pou fer ti an-akor avek so bann kalite. Avek lazistis, Li ti fer Adan ek Ev asim responsabilite zot bann aksion, me avek lamour, Li ti pran bann dispozision pou zot bann desandan. Avek sazes, Zeova ti deside kouma Li ti pou regle sa sitiasion-la ek Li ti fer konn solision-la deswit: Gras-a so Garson, Zezi Kris, pese ek lamor ti pou disparet. (Zenez 3:15) Me ki sa ti pou inplike?

 Pou delivre bann dimounn ar konsekans rebelion Adan, Zeova ti avoy Zezi lor later pou ansegn bann dimounn kouma pou gagn lavi ek pou “donn so lavi kouma enn ranson pou boukou dimoun.” * (Matie 20:28; Zan 14:6) Zezi ti kapav pey sa ranson-la. Kifer? Parski li ti enn zom parfe parey kouma Adan. Ek Zezi pa ti swiv lexanp Adan, ki ti dezobeir Zeova. Okontrer, Zezi ti res obeisan dan enn fason parfe ziska so lamor. Zezi pa ti merit lamor, alor Zeova ti resisit li ek li ti retourn viv dan lesiel. Se koumsa ki Zezi finn kapav fer seki Adan pa’nn reisi fer: donn bann imin obeisan posibilite pou viv pou touletan lor later. “Par dezobeisans enn sel, boukou dimoun finn tom dan pese, dan mem manier, par lobeisans enn sel, boukou dimoun revinn zis devan Bondie.” (Romin 5:19) Gras-a laranson, setadir sakrifis Zezi, Bondie pou realiz so promes pou fer bann dimounn viv pou touletan lor later.

Nou aprann boukou lor Zeova par fason ki Li’nn regle bann problem ki dezobeisans Adan finn amene. Nou trouve ki nanye pa kapav anpes Zeova fini seki Li finn koumanse; so parol pou “reisi akonpli.” (Izai 55:11) Nou aprann osi ki kantite Zeova kontan nou. “Ala kouma Bondie finn montre so lamour pou nou: Li finn avoy so sel garson dan lemonn pouki nou gagn vre lavi par li. Ala ki vedir lamour: pa nou ki finn kontan Bondie me Bondie ki finn kontan nou e li finn avoy so garson sakrifie limem pou nou pese.”​—1 Zan 4:9, 10.

Bondie “pa finn epargn so prop Garson, me finn livre li pou nou.” Alor, nou kapav sir ki Bondie pou “donn nou tou seki bizin,” parey kouma Li’nn promet nou. (Romin 8:32) Ki Bondie inn promet pou fer pou nou? Repons sa kestion-la trouv dan prosin lartik.

KI BONDIE INN FER? Zeova inn kree bann imin pou viv pou touletan lor later. Li’nn donn nou Labib pou ki nou kapav aprann konn Li. Gras-a Zezi Kris, Zeova inn donn laranson, enn garanti ki so proze pou realize

^ par. 16 Pou gagn plis ransegnman lor laranson, get sapit 5 dan liv Ki Labib Ansegn Nou? ki pibliye par bann Temwin Zeova. Sa liv-la disponib osi lor www.jw.org/mfe.