Skip to content

Skip to table of contents

Ki Bann Kalite Bondie Ena?

Ki Bann Kalite Bondie Ena?

Pli nou aprann bann kalite ki enn kikenn ena, pli nou konn sa dimounn-la bien, ek sa fer nou lamitie ar li vinn pli for. Dan mem fason, pli nou aprann bann kalite ki Zeova ena, pli nou pou kone kouma Li ete, ek nou lamitie avek Li kapav vinn pli for. Parmi tou bann zoli kalite ki Bondie ena, ena kat ki vremem extraordiner: so pwisans, sazes, lazistis, ek lamour.

PWISANS BONDIE

“A Souverin Segner Zeova! Gete! Tomem ki’nn fer lesiel ek later avek to gran pwisans.”​ZEREMI 32:17.

Nou trouv bann prev pwisans Bondie dan so kreasion. Par exanp, kan ou debout deor enn zour kot ena soley, ki ou santi lor ou lapo? Saler soley. An realite, ou pe santi lefe pwisans ki Zeova inn servi dan kreasion. Ki kantite pwisans soley ena? Li posib ki tanperatir dan sant soley, li apepre 15 milyon degre celsius. Sak segonn, soley larg mem kantite lenerzi ki explozion plizir santenn milyon bom nikleer.

Pourtan, nou soley bien tipti kan nou konpar li ar bann milyon zetwal ki ena dan liniver. Dapre bann kalkil ki bann siantis inn fer, enn parmi bann pli gro zetwal, ki apel UY Scuti, ena enn diamet ki apepre 1,700 fwa pli gran ki soley. UY Scuti telman gro ki si ti met li dan plas nou soley, later ek mem lorbit planet Zipiter ti pou dan sa zetwal-la. Kitfwa sa ed nou konpran pli bien bann parol ki  Zeremi ti dir konsernan Zeova, ki’nn kree lesiel ek later, setadir liniver, par so gran pwisans.

Ki bann bienfe nou gagne ar pwisans Bondie? Nou lavi depann lor kreasion Bondie, kouma par exanp soley ek tou bann resours extraordiner ki ena lor later. Anplis, Bondie servi so pwisans pou ed sak dimounn personelman. Kouma? Dan premie siek, Bondie ti donn Zezi pouvwar pou fer bann mirak. Labib dir: “Bann aveg pe trouv kler, bann andikape pe marse, bann lepre pe pirifie, bann sourd pe tande, bann mor pe resisite.” (Matie 11:5) Me ki nou kapav dir azordi? Labib dir: “Li donn lafors seki fatige,” ek “Bann ki ena lespwar an Zeova pou regagn lafors.” (Izai 40:29, 31) Bondie kapav donn nou “pwisans ki plis ki seki normal” pou ed nou fer fas ek andir bann difikilte ki nou gagne. (2 Korintien 4:7, NW) Eski ou pa santi ou atire ar enn Bondie ki, avek boukou lamour, pe servi so gran pwisans pou ed ou?

SAZES BONDIE

Segner [“Zeova,” NW], to finn fer otan kiksoz extra! Sak kiksoz finn kree par to sazes.”​PSOM 104:24.

Pli nou aprann bann kitsoz lor seki Bondie inn fer, pli nou inpresione ar so sazes. An realite, ena enn domenn ki apel biomimétisme, kot bann siantis etidie bann kreasion Zeova ek kopie bann lide ki ena dan lanatir pou amelior zot prop linvansion. Sa bann linvansion-la koumans depi enn sinp fermtirekler ziska konstriksion bann avion.

Bondie inn kree nou lizie dan enn fason extraordiner

Lekor imin, se enn parmi bann pli gran prev sazes Bondie. Par exanp, anou get fason ki enn ti-baba devlope. Sa devlopman-la koumanse avek enn selil ki’nn fertilize, ek dan sa selil-la ena tou bann linformasion zenetik ki bizin. Lerla, selil-la divize an plizir selil ki resanble li. Me zis dan ler ki bizin, bann selil-la koumans divize an plizir santenn selil spesifik, kouma bann selil disan, ner, ek lezo. Inpe apre, bann organn forme ek zot koumans fonksione. Dan zis nef mwa, sa premie selil-la inn devlope ek inn vinn enn ti-baba ki ena plizir milyar selil. Kan zot trouv sazes ki ena deryer devlopman enn ti-baba, boukou dimounn dakor avek sa ekrivin Labib ki ti dir: “Mo pou loue twa parski to finn fer mwa dan enn fason vremem extraordiner.”​—Psom 139:14NW.

Ki bann bienfe nou gagne ar sazes Bondie? Nou Kreater kone seki nou bizin pou nou ere. Bondie ena enn extra gran konesans ek Li konpran tou kitsoz. Alor, Li kapav donn nou bann konsey ki bien saz. Sa bann konsey-la trouv dan so Parol, Labib. Par exanp, Labib ankouraz nou: “Kontign . . . pardonn sakenn zot kamarad avek tou zot leker.” (Kolosien 3:13, NW) Eski sa konsey li saz? Wi. Bann resers montre ki kan nou pardone, sa kapav amelior nou somey ek stabiliz nou tansion. Sa kapav osi diminie risk pou gagn enn depresion ek bann lezot problem lasante. Bondie Li kouma enn kamarad ki saz, ki interese ar nou, ki zame pa pou aret ed nou ek ki donn bann bon konsey. (2 Timote 3:16, 17) Eski ou pa ti pou kontan gagn enn kamarad koumsa?

 LAZISTIS BONDIE

“Zeova kontan lazistis.”​PSOM 37:28NW.

Bondie touletan fer seki drwat. An realite, “li inposib pou mazine ki vre Bondie pou fer lemal, ki Tou-Pwisan pou fer seki pa bon!” (Zob 34:10) Bondie ziz avek lazistis. Kan li ti koz ar Bondie, enn ekrivin Psom ti dir: “To pou ziz bann pep avek lazistis.” (Psom 67:4, NW) “Zeova trouv seki ena dan leker,” alor personn pa kapav anbet Li. Li touletan trouv laverite ek Li ziz dan enn fason ki zis. (1 Samiel 16:7) Anplis, Bondie konn tou bann linzistis ek bann koripsion ki ena lor later, ek Li’nn promet ki biento “pou tir [bann move dimounn] lor sa later-la.”​—Proverb 2:22.

Me selman, Bondie pa enn ziz ki kriel ek ki anvi pini nou. Li pardone kan bizin. Labib dir: “Leker Lesegner [“Zeova,” NW] li ranpli ar konpasion ek pitie,” mem anver bann move dimounn si zot repanti dan enn fason sinser. Pa samem ki vre lazistis?​—Psom 103:8; 2 Pier 3:9.

Ki bann bienfe nou gagne ar lazistis Bondie? Lapot Pier ti dir: “Bondie tret tou dimoun parey lor mem baz [“pa fer preferans,” NW]. Bondie aksepte ninport ki dimoun dan ninport ki nasion si li ador li e fer seki drwat.” (Zistwar Bann Apot 10:34, 35) Nou gagn bann bienfe ar lazistis Bondie, parski Bondie pa get figir ek Li pa get de lizie. Ninport ki kominote, nasionalite, ledikasion, ek pozision sosial nou ena, nou kapav vinn pros ar Bondie ek vinn so adorater.

Bondie pa fer preferans ek Li pa get nou kominote ouswa nou pozision sosial pou fer nou gagn bann bienfe

Bondie anvi ki nou konpran ek ki nou gagn bann bienfe gras-a so lazistis. Se pou sa rezon-la ki Li’nn donn nou enn konsians. Labib dekrir nou konsians kouma enn lalwa ki finn ‘ekrir dan nou leker,’ ek ki ‘temwagne’ si nou kondwit bon ouswa pa bon. (Romin 2:15, NW) Kouma sa fer nou gagn bann bienfe? Si nou konsians bien forme, li kapav pous nou pou rezet bann move aksion ek rezet linzistis. Ek si nou fer enn erer, nou konsians kapav pous nou pou repanti ek sanz nou kondwit. Wi, kan nou konpran lazistis Bondie, sa kapav ed nou ek fer nou vinn pros ar Bondie!

 LAMOUR BONDIE

“Bondie limem lamour.”​1 ZAN 4:8.

Bondie montre so pwisans, so sazes, ek so lazistis, me Labib pa dir ki Bondie Limem pwisans, sazes, ouswa lazistis. Labib dir ki Bondie Limem lamour. Kifer? Parski Bondie so pwisans permet Li pou azir, so lazistis ek so sazes gid so fason azir. Me se so lamour ki motiv Li pou azir. Lamour inflians tou seki Zeova fer.

Mem si Zeova pa ti mank nanye, so lamour ti pous Li pou kree bann kreatir intelizan dan lesiel ek lor later. Sa bann kreatir-la ti gagn latansion ek lamour Bondie. San atann nanye an retour, Li ti prepar later ek Li ti met tou seki ti bizin lor la pou ki bann imin viv bien. Ek Li pe kontign montre so lamour pou tou bann imin kan “li fer so soley lev lor bann bon kouma lor bann move e li fer lapli tom lor bann zis kouma lor bann inzis.”​—Matie 5:45.

Anplis, “Zeova Li ranpli ar lafeksion ek Li ena mizerikord.” (Zak 5:11, NW) Li montre so lafeksion anver tou dimounn ki fer zefor pou konn Li ek vinn pros ar Li. Bondie remark sakenn parmi sa bann dimounn-la. An realite, “Li trakase pou zot.”​1 Pier 5:7NW.

Ki bann bienfe nou gagne ar lamour Bondie? Nou bien apresie trouv enn zoli kouse soley. Nou bien kontan kan nou tann enn ti-baba riye. Nou bien apresie lamour ki enn manb nou fami, ki pros ar nou, ena pou nou. Kitfwa sa bann kitsoz-la pa inportan, me zot fer nou lavi vinn telman pli zoli!

Enn lot bienfe ki nou gagne gras-a lamour Bondie, se lapriyer. Labib ankouraz nou: “Napa bizin zot trakase ditou, me dan ninport ki sitiasion, avek enn leker rekonesan, ofer zot lapriyer ek siplikasion Bondie.” Parey kouma enn bon papa, Zeova anvi ki nou rod so led, mem dan nou bann problem ki bien personel. Lerla, dan so gran lamour ek san atann nanye an retour, Zeova promet ki Li pou donn nou so “lape . . . ki depas tou lintelizans.”​—Filipien 4:6, 7.

Dan sa lartik-la, nou finn examinn bann kalite prinsipal ki Bondie ena: so pwisans, sazes, lazistis, ek lamour. Eski sa finn ed ou pou konpran pli bien kouma Bondie ete? Pou ed ou konn plis lor Bondie, nou invit ou pou get seki Li’nn fer ek seki Li pou fer pou ou.

KI BANN KALITE BONDIE ENA? Zeova Li pli pwisan, pli saz, ek pli zis ki ninport kisannla. Me seki nou plis kontan ar Li se so lamour