Skip to content

Skip to table of contents

Labib ek Ou Lavenir

Labib ek Ou Lavenir

MAZINE ki ou pe mars lor enn sime bien tar aswar. Mem si sa fer lontan ki soley inn fini kasiet, ou pa santi ou perdi, parski ou ena enn tors bien for dan ou lame. Kan ou ekler devan ou lipie, ou trouv bien seki ena zis devan ou. Ek kan ou ekler pli devan, so lekleraz bien for ekler ou sime lor enn bon distans.

Dan enn sertin fason, Labib kouma sa tors-la. Kouma nou’nn trouve dan bann lartik avan, Parol Bondie kapav ed nou pou fer fas ar bann problem ki zis devan nou, bann problem ki nou tou nou gagne toulezour dan sa lemond ki pa stab la. Me Labib fer plis ki sa. Li ekler fason ki nou trouv lavenir, sa permet nou trouv ek swiv enn sime ki amenn nou ver vre boner ek vre satisfaksion. (Psom 119:105) Kouma?

Anou get de fason kouma Labib donn nou enn vre lespwar pou lavenir: 1 Li ed nou gagn enn lobzektif dan lavi, ek 2 li aprann nou kouma pou ena enn lamitie avek nou Kreater, enn lamitie ki pou dire pou touletan.

1 ENN LOBZEKTIF DAN LAVI

Dan Labib ena bann konsey ki nou kapav fer konfians, sa bann konsey-la ed nou pou fer fas ar nou bann problem. Me Labib plis ki zis enn sinp gid pratik. Okontrer, olie ki li ankouraz nou pou konsantre zis lor nou bann problem personel, Labib aprann nou pou trouv nou kouma enn ti pies ki form parti enn gran puzzle. Se zis koumsa ki nou lavi pou vremem ena enn sans.

Par exanp, anou pran sa prinsip Labib la: “Ena plis lazwa kan done ki gagne.” (Zistwar Bann Apot 20:35NW.) Reflesi lor enn moman kot ou ti ed enn dimounn ki ti bizin led lor plan materyel. Ouswa kan kitfwa ou’nn pran letan pou ekout enn kamarad ki’nn devid so leker. Eski ou pa’nn resanti enn gran satisfaksion ki ou’nn reisi ed enn dimounn pas enn pli bon lazourne?

Nou gagn pli gran lazwa ki ena, kan nou done san ki nou atann kitsoz an retour. Enn ekrivin ti fer  sa remark-la: “Li inposib ki ou donn oumem san ki ou gagn plis ki seki ou’nn done, an retour, selman fode pa ki ou done avek lide ki ou pou gagn kit rekonpans.” Pourtan, kan volonterman nou ed lezot, sirtou bann dimounn ki pa kapav retourn nou sa, nou gagn enn rekonpans. Nou form parti enn gran puzzle. Avredir, nou pe travay ansam avek nou Kreater. Pou Li, sak fwa ki nou montre bonte anver lezot, se koumadir nou pe pret Li kitsoz. (Proverb 19:17) Seki nou fer pou bann ti-dimounn ena enn gran valer pou Li, ek Li promet pou rann nou sa. Kouma? Li pou donn nou lavi eternel lor later ki pou vinn enn paradi, se vremem enn lavenir extraordiner!​—Psom 37:29; Lik 14:12-14. *

Me pli inportan, Labib ansegn nou ki nou lavi kapav vremem ena enn sans kan nou ador vre Bondie, Zeova. So Parol, Labib, ankouraz nou pou donn Li laglwar, loner, ek lobeisans ki Li merite. (Ekleziast 12:13; Revelasion 4:11) Kan nou fer sa, nou fer enn kitsoz extraordiner lor ki nou kapav medite: Nou ena enn bon lefe lor nou Kreater. Avredir, Li donn nou sa lankourazman-la: “Vinn saz . . . ek fer mo leker kontan.” (Proverb 27:11) Mazinn sa enn kout, kan nou pran bann desizion ki saz, ki baze lor bann prinsip ki ena dan Labib, nou fer leker nou Papa ki dan lesiel kontan. Kifer? Parski Li gagn nou traka ek Li anvi ki noumem nou tir profi kan nou swiv so direksion. (Izai 48:17, 18) Pena okenn pli gran lobzektif apart ador Souverin liniver ek viv dan enn fason ki fer so leker kontan!

2 LAMITIE AR NOU KREATER

Labib ansegn nou osi pou ena enn bon lamitie avek nou Kreater. Labib dir: “Apros zot ar Bondie e li pou vinn pros ar zot.” (Zak 4:8) Ena fwa nou kapav ena bann dout si vremem li posib pou vinn kamarad ar nou Kreater Tou-pwisan. Me Labib donn nou sa lasirans-la, si nou “rod Bondie” nou pou “arive trouv Li,” parski “Li pa lwin ar sakenn parmi nou.” (Zistwar Bann Apot 17:27NW.) Labib ankouraz nou pou vinn kamarad Bondie ek sa bien inportan parski sa konsern nou lavenir. Dan ki sans?

Reflesi lor la: Seye kouma nou seye, personn parmi nou pa kapav sap dan lame nou pli gran lennmi, lamor. (1 Korintien 15:26) Parkont, Bondie Li eternel. Zame Li pou mor, ek Li anvi ki so bann kamarad osi viv pou touletan. Labib servi bann mo bien sinp me ki zoli, pou dir seki Zeova anvi pou bann ki rod Li: “Ki zot profit lavi pou touletan.”​—Psom 22:26NW.

Kouma ou kapav ena enn lamitie ar Bondie ki pou dire pou touletan? Kontign aprann lor Li dan so Parol, Labib. (Zan 17:3; 2 Timote 3:16) Rod so led pou konpran Labib. Labib donn nou sa lasirans-la, si vremem nou “kontign demann Bondie” so sazes, Li pou donn nou. * (Zak 1:5NW.) Ek fer zefor pou aplik seki ou aprann, servi Parol Bondie kouma “enn lalanp pou [ou] lipie” ek kouma “enn lalimier pou [ou] semin,” asterla ek pou touletan.​—Psom 119:105NW.

^ par. 8 Pou gagn plis ransegnman lor promes ki Bondie fer lor lavi eternel dan Paradi, get sapit 3 dan liv Ki Labib Ansegn Nou? ki pibliye par bann Temwin Zeova.

^ par. 13 Bann Temwin Zeova donn enn kour Labib gratis ki kapav ed ou konpran pli bien Labib. Pou aprann plis lor sa kour-la, silvouple get video Kouma enn Letid Labib Deroule? lor jw.org. (Al dan seksion PIBLIKASION > VIDEO)

Bondie Li eternel, ek Li anvi ki so bann kamarad osi viv pou touletan