Skip to content

Skip to table of contents

Eski Bann Konsey ki Ena dan Labib Itil Azordi?

Eski Bann Konsey ki Ena dan Labib Itil Azordi?

ENA DIMOUNN DIR NON. Enn dokter ti dir ki enn dimounn ki servi Labib pou gagn konsey, se koumadir li pe servi enn liv bann lane 1920 pou ansegn simi. Enn dimounn ki pa respekte Labib kapav demann ou: Eski ou pou servi enn liv ki explike kouma servi enn vie computer pou ed ou servi enn nouvo computer? Enn fason pli sinp pou dir sa, se ki sertin dimounn konsider Labib kouma enn liv tro vie pou ki li itil.

Dan enn lemond modern ki ranpli ar teknolozi, kifer bann dimounn pou servi enn vie liv koumsa pou gid zot? Avredir, ena enn kantite sit Internet ki donn regilierman bann dernie konsey pou gid nou. Dan televizion nou gagn bann program lor bann konsey ki bann sikolog renome, bann gid ki donn bann konsey lor lavi, ek bann ekrivin done. Ek bann libreri vann enn kantite gid pratik, ki raport plizir milyar dolar.

Avek tou sa bann linformasion ki gagne sak minit la, kifer eski nou bizin rod konsey dan Labib, enn liv ki’nn ekrir inn gagn anviron 2,000 an? Eski bann dimounn ki pa respekte Labib ena rezon kan zot dir ki swiv konsey sa vie liv-la se kouma servi enn vie liv simi ouswa enn liv computer ki pa azour? Avredir, sa rezonnman-la fos. Lasians ek teknolozi sanze vit-vit, me eski bann kitsoz debaz ki bann imin bizin, zot sanze? Dimounn ankor touzour pe rod donn zot lavi enn sans, konn enn sertin boner ek sekirite, enn bon lavi fami, ek bann vre kamarad.

Mem si Labib li enn vie liv, li koz lor sa bann kitsoz ki bann dimounn bizin la ek plis ki sa ankor. Se nou Kreater ki’nn fer ekrir Labib. Labib donn nou bann konsey ki gid nou dan nou lavi toulezour ek li ekip nou pou fer fas ar ninport ki problem ki nou gagne. (2 Timote 3:16, 17NW.) Pli inportan ankor, Labib donn bann konsey ki touletan pou ed nou, bann konsey ki zame pou demode! Labib limem dir: “Avredir Parol Bondie, li vivan.”​—Ebre 4:12.

Eski seki Labib dir li vre? Eski li enn liv ki’nn demode, ouswa Labib vremem itil ek li donn bann bon konsey pou nou lavi toulezour? Sa magazin-la pou ed nou trouv repons sa bann kestion-la. Apartir sa nimero Latour Degard la, nou magazin pou koz lor enn sel tem depi koumansman ziska lafin.