Skip to content

Skip to table of contents

Demode ouswa An-avans lor So Lepok?

Demode ouswa An-avans lor So Lepok?

LASIANS

LABIB SE PA ENN LIV SIANS, ME POURTAN SEKI LI DIR MONTRE KI LI TI AN-AVANS LOR SO LEPOK. ANOU GET DE-TRWA LEXANP.

Eski liniver finn ena enn koumansman?

Enn lepok bann gran siantis ti vremem krwar ki repons sa kestion-la se non. Asterla, an zeneral zot aksepte ki liniver finn ena enn koumansman. Touletan Labib finn dir sa dan enn fason bien kler.​—Zenez 1:1.

Ki form later ena?

Dan bann lepok lontan, boukou dimounn ti krwar ki later ti plat. Dan sinkiem siek Avan Nou Lepok, bann siantis Grek ti panse ki later ron. Me bien avan sa, dan witiem siek Avan Nou Lepok, enn ekrivin Labib, Izai, ti koz lor “serk later.”​—Izai 40:22.

Eski lesiel dekonpoze avek letan?

Enn siantis Grek, Aristote, ki ti viv dan katriem siek Avan Nou Lepok, ti ansegne ki zis bann kitsoz ki lor later ki dekonpoze, alor ki lesiel kot ena bann zetwal zame pa kapav sanze ouswa dekonpoze. Boukou dimounn ti krwar sa pandan plizir siek. Me dan 19em siek, bann siantis inn koz lor lide entropie. Sa lide-la montre ki bann kitsoz ena tandans dekonpoze, ki li dan lesiel ouswa lor later. Enn parmi bann siantis ki ti ede pou fer konn sa lide-la, Lord Kelvin, ti remark seki Labib dir lor lesiel ek later: “Parey kouma enn linz, zot pou abime.” (Psom 102:25, 26NW.) Parey kouma Labib ansegne, Kelvin ti krwar ki Bondie swazir pou anpes sa kalite dekonpozision-la detrir So kreasion.​—Ekleziast 1:4.

Ki kitsoz tini bann planet, par exanp later?

Aristote ti ansegne ki bann kitsoz ki dan lesiel anferme dan bann boul an kristal, sak boul anferme dan enn lot boul. Ou kapav trouv atraver sa bann boul-la. Ek an prinsip, later omilie sa bann boul-la. Ver 18em siek Nou Lepok, bann siantis inn koumans aksepte lide ki bann zetwal ek bann planet tini dan vid. Me dan liv Zob, ki’nn ekrir dan 15em siek Avan Nou Lepok, nou lir ki Kreater pe “sispann later dan vid.”​—Zob 26:7.

 DOMENN MEDIKAL

MEM SI LABIB PA ENN LIV MEDIKAL, LADAN ENA BANN PRINSIP

KI ENA ENN RAPOR AVEK LASANTE, KI TI AN-AVANS LOR SO LEPOK.

Met bann dimounn malad an karantenn.

Dapre Lalwa Mozaik, ti bizin met bann dimounn ki’nn gagn lalep an karantenn. Se selman dan 14em siek ek 15em siek, ki bann dokter inn aplik sa prinsip-la kan inn gagn bann lepidemi. Ek sa li ankor anviger azordi.​—Levitik, sapit 13 ek 14.

Bengne apre ki’nn tous enn kadav.

Ziska ver lafin 19em siek, bann dokter souvan ti pe travay lor bann kadav ek apre ti konsilte bann dimounn vivan, ek zot ti pe fer sa san ki zot lav zot lame. Sa fason fer la inn fer ki boukou dimounn inn mor. Pourtan, dapre Lalwa Mozaik ninport kisannla ki ti tous enn kadav ti inpir. Lalwa ti mem dir ki bann dimounn ti bizin servi delo pou pirifie zot dan sa bann ka-la. Pena dout ki sa bann pratik relizie la ti ena enn bon lefe lor lasante osi.​—Nonb 19:11, 19.

Debaras malpropte.

Sak lane, plis ki 500,000 zanfan mor ar diare, sirtou parski zot finn gagn kontak ar bann malpropte dimounn, ki pa finn debarase kouma bizin. Lalwa Mozaik ti dir ki bann dimounn ti bizin anter zot malpropte, ek zot ti bizin fer sa lwin ar lakaz bann dimounn.​—Deteronom 23:13.

Bon moman pou fer sirkonsizion.

Dapre Lalwa ki Bondie ti done, ti bizin sirkonsi enn garson wit zour apre ki li’nn ne. (Levitik 12:3) Pou bann ti-baba ki fek ne, an prinsip apre enn semenn so disan vinn normal ek gagn kapasite pou kaye. Dan lepok Biblik, bann dimounn ti atann plis ki enn semenn avan fer sirkonsizion. Sa fason fer la ti enn proteksion bien saz, alor ki sa lepok-la zot pa ti ena bann tretman medikal avanse.

Lien ki ena ant lasante afektif ek fizik.

Bann dimounn ki fer resers dan domenn medikal ek bann siantis dir ki bann lemosion pozitif kouma lazwa, lespwar, rekonesans, ek dispoze pou pardone, ena bann bon lefe lor lasante. Labib dir: “Enn leker ki dan lazwa li enn bon medsinn, me enn dimounn ki so lespri inn abat nepli ena lafors.”​—Proverb 17:22.