Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard  |  No. 1 2018

2 Ede pou Regle Problem

2 Ede pou Regle Problem

Ena bann problem dan lavi ki dire, ena fwa pandan plizir lane; ena fwa zot kapav anrasine avan mem ki nou rann nou kont. Eski Labib donn nou sazes pou regle sa bann problem ki persiste ek dekouraz nou la? Anou get de-trwa lexanp.

BANN TRAKA EXAZERE

Rosie dir: “Touletan mo mazinn seki pli pir, ek touletan sa ti pe trakas mwa.” Ki bann verse Labib ti ed li? Enn verse se Matie 6:34: “Pa bizin trakase pou dime, les dime get so zafer. Traka enn zour li ase pou zordi.” Azordi Rosie dir ki seki Zezi ti dir, ti ed li pou aret trakase konsernan ki kapav arive demin. Li azoute, “Mo ena ase traka koumsa, san ki bizin azout bann traka konsernan bann sitiasion ki pa’nn arive, ek ki kitfwa zame pou arive.”

Yasmine osi ti santi ki so bann traka ti pe touf li. Li dir: “Mo ti plore plizir zour par semenn, ek sertin swar mo pa ti pe kapav dormi. Mo ti santi ki mo bann panse negatif ti pe manz mwa andan.” Ki verse Labib ti ed li? Se 1 Pier 5:7: “Met tou zot traka lor li [Bondie], parski li pran zot swin.” Yasmine dir: “Amezir ki letan pase, mo’nn kontign priye Zeova, ek Li ti reponn mo bann lapriyer. Mo ti ena linpresion ki’nn tir enn gro pwa lor mo zepol. Ena fwa mo bann panse negatif revini, me asterla mo kone kouma pou fer fas ar zot.”

 REPOUS BANN KITSOZ POU PLITAR

Enn zenn fam ki apel Isabella dir: “Mo panse ki repous bann kitsoz pou plitar se dan mo disan sa, parski mo papa osi koumsa. Mo repous bann kitsoz inportan pou plitar pou ki finalman mo pa fer nanye, mo zis rilax ouswa get televizion. Se enn move labitid, parski sa ogmant stres ek pa ankouraz enn dimounn pou fer so travay bien.” Enn prinsip ki ti ed li trouv dan 2 Timote 2:15 (NW), ki dir: “Fer tou to posib pou prezant twa devan Bondie kouma enn dimounn aprouve, enn zouvriye ki pena nanye pou onte.” Isabella dir: “Mo pa ti anvi ki Zeova gagn onte pou mo travay, parski mo ti repous bann kitsoz pou plitar.” Isabella finn bien sanze.

Kelsey osi fer sa komanter-la: “Kan mo ena enn proze pou rande, mo ti repous li ziska dernie minit. Mo ti plore, pa dormi, ek trakase. Sa pa ti bon pou mwa.” Kelsey ti gagn led dan Proverb 13:16: “Enn kikenn ki ena bon zizman pou azir avek konesans, me enn kikenn ki bet pou montre so inbesilite.” Kelsey ti medit lor sa verse-la ek li dir seki li’nn aprann: “Li saz ki nou efikas ek nou planifie alavans. Asterla mo ena enn dayri lor mo biro kot mo ekrir bann travay ki mo pou ena pou fer, ek sa ed mwa pou fer enn bon program, lerla mo pa fer bann kitsoz dernie minit.”

SANTI NOU TOUSEL

Kirsten rakonte: “Mo misie ti kit mwa ek li’nn les mwa tousel ar kat zenn zanfan.” Ki prinsip Labib ti ed li? Proverb 17:17 dir: “Enn vre kamarad montre so lamour touletan, ek li enn frer ki’nn ne pou bann moman difisil.” Kirsten ti rod led avek lezot dimounn ki ti pe ador Zeova parey kouma li. Ki li’nn gagne? Li dir: “Mo bann kamarad ti soutenir mwa dan diferan fason! Sertin ti kit bann komision ek bann fler devan mo laport. Trwa fwa enn bon ti group dimounn inn ed mwa pou demenaze depi enn lakaz pou al dan enn lot lakaz. Enn kamarad ti ed mwa gagn enn travay. Mo bann kamarad finn touletan la pou mwa.”

Delphine, ki nou ti mansione pli boner, li osi ti santi li tousel. Apre tou seki li ti perdi, li rapel: “Mo ti trouv bann dimounn ena zot kamarad. Me mwa, mo ti santi mwa tousel ek malerez.” Enn verse Labib ki ti ed li se Psom 68:6 (NW): “Bondie donn bann dimounn ki tousel enn lakaz pou reste.” Delphine dir: “Mo ti kone ki sa verse-la pa ti pe rod dir enn vre lakaz asterla. Okontrer, mo’nn konpran ki Bondie donn nou enn lakaz spiritiel, enn landrwa kot ena sekirite kot nou gagn bann vre kamarad ek kot nou pros ar bann lezot dimounn ki kontan Zeova. Me mo ti kone ki mo pa ti pou kapav vinn pros ar lezot si mo pa vinn pros ar Zeova avan. Alor Psom 37:4 (NW) ti ed mwa fer sa: ‘Trouv enn gran plezir an Zeova, ek Li pou donn twa tou seki to leker demande.’”

Delphine dir: “Mo’nn realize ki mo ti bizin personelman vinn pli pros ar Zeova. Pli bon ki Zeova pena. Lerla, mo’nn fer enn lalis bann laktivite ki mo kapav fer ar lezot, koumsa mo pou kapav fer kamarad avek bann dimounn ki kontan Zeova zot osi. Mo’nn aprann pou trouv seki bon dan lezot ek pou pas lor zot bann defo.”

Biensir, bann kamarad ki servi Bondie zot inparfe. Bann Temwin Zeova bizin fer fas ar bann problem parey kouma tou dimounn. Me formasion ki Labib done ankouraz bann dimounn pou ed lezot ninport kan zot kapav. Li pou saz ki nou fer kamarad ar sa kalite dimounn-la. Me selman, eski bann prinsip ki ena dan Labib kapav ed nou pou fer fas ar bann problem ki pa pou sanze azordi? Bann problem kouma enn maladi kronik ek enn gran lapenn?

Kan ou aplik bann prinsip ki ena dan Labib, sa kapav ed ou gagn bann kamarad ki pou soutenir ou