Skip to content

Skip to table of contents

3 Ede pou Fer Fas ar Problem

3 Ede pou Fer Fas ar Problem

Ena bann problem ki asterla nou pa kapav ni evite, ni regle. Par exanp, si ou finn perdi enn kikenn ki ou kontan dan lamor ouswa ki ou pe bizin fer fas ar enn maladi kronik, kitfwa ou pena okenn swa apart siport ou lapenn. Eski Labib kapav ed ou dan bann sitiasion bien difisil koumsa?

BANN MALADI KRONIK

Rose dir: “Mo ena enn maladi zenetik ki fer mwa souvan gagn bann douler bien for. Enn sel kout mo lasante inn degrade.” Enn parmi bann kitsoz ki ti plis fatig li, se ki li pa ti kapav konsantre lor so letid Labib ek bann kitsoz ki konsern so ladorasion pou Bondie. Seki Zezi ti dir dan Matie 19:26 ti vremem ed li. “Pou Bondie tou kiksoz posib.” Rose ti aprann ki pena zis enn sel fason pou etidie. Akoz so bann douler ena fwa li ti preske inposib pou li lir, alor li’nn koumans ekout bann lanrezistreman Labib ek bann piblikasion ki baze lor Labib. * Li dir: “San sa bann kitsoz-la, mo pa ti pou kapav kontign ena enn bon relasion avek Bondie.”

Kan Rose tris parski li nepli kapav fer bann kitsoz parey kouma avan, li gagn rekonfor dan verse 2 Korintien 8:12: “Si zot ena bonn volonte, Bondie aksepte don ki zot done dapre seki zot ena, pa dapre seki zot pena.” Sa bann parol-la ti rapel Rose ki Bondie kontan seki li fer, parski li fer tou seki li kapav dapre so posibilite.

 GRAN TRISTES

Delphine, ki nou’nn mansione avan, dir: “Kan mo tifi 18 an ti mor, sa lapenn-la ti telman gran ki mo ti krwar ki mo ti pou nepli kapav viv. Bann kitsoz ti pou nepli parey.” Kanmem sa, li’nn gagn enn gran rekonfort dan Psom 94:19 (NW), sa ekrivin Psom-la ti dir Bondie: “Kan mo ti akable par bann traka, to ti rekonfort mwa ek to ti soulaz mwa.” Delphine dir: “Mo ti priye Zeova pou ed mwa trouv bann kitsoz ki mo kapav fer pou ed mwa soulaz sa lapenn-la.”

Delphine inn koumans enn travay volonter, kot li bien okipe. Avek letan, li’nn konpar limem ar enn krayon kouler, mem bann krayon kouler ki kase ankor servi zot pou fer koloryaz. Mem, si li ti ena linpresion ki li’nn kase, li’nn aprann ki li ankor kapav ed lezot. Li rakonte: “Mo’nn trouve ki Zeova ti pe soulaz ek rekonfort mwa. Kouma? Se kan mo servi bann prinsip Labib ek bann fason panse ki gide par Labib pou rekonfort mo bann etidian Labib.” Li’nn fer enn lalis bann personaz Biblik ki zot osi ti konn enn gran tristes. Li dir: “Pena dout, zot tou ti bann dimounn ki abitie priye.” Li’nn aprann osi ki “ou kapav fer fas selman si ou lir Labib.”

Kan Delphine inn etidie Labib, sa inn aprann li enn lot kitsoz ankor: Konsantre lor lavenir, pa lor lepase. Lesperans ki’nn ekrir dan Zistwar Bann Apot 24:15 (NW) rekonfort li: “Pou ena enn rezireksion bann dimounn ki zis ek bann dimounn inzis, toulede.” Ki kantite li sir ki Zeova pou relev so tifi? Anou les Delphine reponn: “Mo trouv mo tifi dan lavenir. Nou prosin ‘randevou’ inn fini fixe, se koumadir li deza lor kalandriye mo Papa, Zeova. Mo trouv nou toulede ansam dan nou zardin, parey kouma kan mo ti trouv li ek kontan li zour ki li ti ne.”

^ par. 4 Ena boukou lanrezistreman koumsa lor sit Internet jw.org.

Labib kapav ed ou gagn rekonfor mem dan bann zour bien difisil