Skip to content

Skip to table of contents

1 Ede pou Evit Problem

1 Ede pou Evit Problem

Labib dir ki so bann konsey zot inspire ek “itil pou ansegne, pou korize, pou met bann kitsoz an-ord.” (2 Timote 3:16NW.) Eski li vre sa? Anou gete kouma sazes ki ena dan Labib inn ed bann dimounn pou evit sertin gro problem avan ki zot anrasine.

BWAR BOUKOU LALKOL

Delphine, ki nou ti mansione dan lartik avan, dir ki so bann traka ti pous li pou bwar pli boukou lalkol. Labib pa kondann bwar ar moderasion, me li dir: “Fode pa ki to parmi bann ki bwar boukou divin.” (Proverb 23:20) Bwar boukou lalkol amenn bann move konsekans: maladi grav, kas bann fami, gat nou relasion avek lezot, ek bann milyon dimounn mor avan ler. Ti kapav evit tou sa bann problem-la si bann dimounn ti swiv bann konsey ki ena dan Labib.

Delphine finn met sa bann konsey-la an pratik. Li dir: “Mo’nn realize ki lalkol pa ti pe tir mo bann traka. Mo’nn aplik konsey saz ki ena dan Filipien 4:6, 7, ki dir: ‘Napa bizin zot trakase ditou, me dan ninport ki sitiasion, . . . ofer zot lapriyer ek siplikasion Bondie.’ Aswar kan mo latet fatige ek ki mo pe koumans trakase, mo sipliy Zeova. Mo dir li tou seki mo pe resanti, kouma mo koler, mo lapenn, mo dezespwar, ek mo sipliy li pou ed mwa pou trouv enn mwayin pou ena enn lespri pozitif. Kan mo leve gramatin, mo fer sir ki mo’nn tir tou sa bann move santiman-la. Mo’nn pran enn bon labitid: Priye Zeova pou ed mwa res pli pozitif. Ek sa finn ed mwa pou fixe mo lespri lor seki mo ena, pa lor seki mo pena. Mo’nn desid pou nepli bwar lalkol ankor. Sa lape ki mo’nn gagne la telman inportan pou mwa, ki mo pa’le pran okenn risk pou perdi li.”

 LIMORALITE

Limoralite se enn parmi bann problem ki amenn boukou tristes ek soufrans. Me dan Labib ena bann prinsip ki kapav ed nou pou evit sa kalite sitiasion-la. Li koz lor bann kitsoz ki kapav fer enn dimounn komet limoralite, par exanp fer galan ar enn dimounn, ek get pornografi. Enn zenn garson ki apel Samuel dir: “Li ti telman fasil pou fer galan. Parfwa mo pa ti atire ar sa dimounn-la, me mo ti trouve ki li, li ti interese ar mwa ek lerla mo ti trouv sa serye pou fer galan.” Mem si sa pa ti so lintansion, Samuel inn gagn repitasion enn dimounn ki fer galan, alor li’nn desid pou fer galan par expre. Me sa labitid-la ti koumans fatig li. Asterla li dir: “Sa ti danzere, parski mo’nn koumans devlop enn latitid bien egois.”

Samuel ti lir enn lartik pou bann zenn ki’nn pibliye lor sit Internet jw.org. Ek li ti reflesi lor Proverb 20:11, ki dir: “Mem enn zanfan [ouswa, “garson,” not] kapav montre ki so kondwit san repros ek drwat par so bann aksion.” Kouma sa finn ed li? Samuel ti realize ki fer galan pa ti enn kondwit drwat. Asterla li dir: “Mo’nn aprann ki enn zenn ki fer galan li devlop bann defo ki pou fer li vinn enn move konzwin. Alor mo’nn koumans reflesi ki mo fitir madam pou resanti si li trouv mwa pe fer galan ar enn lot madam. Sa’nn fer mwa realize ki sa labitid-la bien danzere. Se pa parski li fasil ki savedir li bon.” Samuel inn sanze. Aret fer galan inn ed li osi pou pa komet limoralite.

Antonio ti fer fas ar enn danze pli gran ki limoralite: Li ti vinn esklav pornografi. Mem si li ti marye ar enn madam ki li ti bien kontan, sak fwa li ti pe tom dan sa move labitid-la. Ki kitsoz ti ed li? Se kan li ti reflesi lor 1 Pier 5:8 (NW), ki dir: “Gard zot bon sans, ek res lor zot gard. Zot adverser, Lediab, pe sirkile kouma enn lion ki pe kriye ek ki pe rod kikenn pou devore.” Antonio dir: “Dan sa lemond-la ena bann zimaz pornografik partou, ek sa bann zimaz-la kapav res dan ou latet. Sa verse-la finn ed mwa pou reflesi lor lorizinn sa bann tantasion-la. Mo ti bizin ena reflex pou panse ki sa bann zimaz pornografik la sorti kot Satan Lediab. Asterla mo kone ki se zis Zeova ki kapav ed mwa ‘gard mo bon sans ek res lor mo gard.’ Koumsa mo pou kapav tini ferm kont sa bann danze-la ki li dan mo latet, mo leker, ek mo maryaz.” Antonio ti gagn led ki li ti bizin, ek alafin li’nn abandonn sa move kondwit-la. Rezilta: Sa finn ed li pou evit gagn bann pli gro problem.

Vremem, Labib donn nou bann konsey pratik ki ed nou pou evit bann gran problem. Me ki nou kapav dir lor bann problem ki’nn anrasine ek ki pe persiste? Anou gete kouma Parol Bondie kapav ed nou pou fer fas ar sa kalite problem-la.

Bann konsey pratik ki Labib done kapav ed nou evit sertin problem