Skip to content

Skip to table of contents

Lor enn kote sa tablet-la inn grav nom Tattannu

Enn Lot Prev

Enn Lot Prev

Eski ena bann prev arkeolozik ki an-akor ar seki Labib dir? An 2014, enn lartik dan magazinn Biblical Archaeology Review ti poz sa kestion-la: “Komie personaz ki mansione dan bann Lekritir Ebre (seki bann dimounn apel Ansien Testaman) larkeolozi inn konfirme ki zot inn existe?” Repons-la ti: “Omwin 50!” Enn zom ki pa ti dan sa lalis-la se Tatenay. Kisannla li ti ete? Anou gete seki Labib dir lor li.

Enn lepok Zerizalem ti form parti dan gran Lanpir Pers. Lavil Zerizalem ti trouv dan enn rezion ki bann Pers ti apel Lot-Kote-Larivier, setadir, dan lwes Lefrat. Apre ki zot ti gagn viktwar lor Babilonn, bann Pers ti liber bann Zwif ki ti an kaptivite ek ti donn zot permision pou rekonstrir tanp Zeova dan Zerizalem. (Ezra 1:1-4) Selman, bann lennmi bann Zwif ti kont sa proze-la. Zot ti servi sa kouma enn pretex pou akiz bann Zwif ek dir ki zot ti pe rebel kont bann Pers. (Ezra 4:4-16) Kan Daryus Ie ti pe regne (522-486 Avan Nou Lepok), enn ofisie Pers ki ti apel Tatenay ti fer bann resers lor la. Labib apel li “gouverner rezion Lot Kote Larivier.”​—Ezra 5:3-7.

Inn trouv enn kantite tablet lepok ansien ki ti fer ar larzil ek kot ena nom Tatenay. Sa bann tablet-la ti form parti kitfwa dan bann arsiv fami Tatenay. Lor enn sa bann tablet-la, ti ena enn kontra legal ki ti grave depi 20em lane ki Daryus Ie ti pe regne, setadir an 502 Avan Nou Lepok. Se sa tablet-la ki fer lien ant enn manb sa fami-la ek personaz ki ena dan Labib. Li montre ki enn temwin sa tranzaksion-la ti enn serviter “Tattannu, gouverner Lot-Kote-Larivier.” Limem Tatenay, ki mansione dan liv Labib ki apel Ezra.

Ki fonksion li ti ena? An 535 Avan Nou Lepok, Sirus Legran ti reorganiz so lanpir an diferan distrik, ek enn ladan ti apel Babilonn ek Lot-Kote-Larivier. Plitar ti diviz sa distrik-la an de, ek enn ladan ti apel zis Lot-Kote-Larivier. Dan sa rezion-la ti ena Koele-Siri, Fenisi, Samari, ek Zida. Li paret ki se depi Damas ki ti pe diriz sa bann teritwar-la. Tatenay ti gouverner sa rezion-la kitfwa apartir 520 ziska 502 Avan Nou Lepok.

Apre ki li ti al Zerizalem pou kone si lakizasion ki ti ena kont bann Zwif ti vre, Tatenay ti fer Daryus kone ki bann Zwif ti dir ki Sirus ti donn zot lotorizasion pou rekonstrir tanp Zeova. Bann resers dan bann arsiv rwayal ti prouve ki seki bann Zwif ti dir ti vre. (Ezra 5:6, 7, 11-13; 6:1-3) Alor Tatenay ti gagn lord pou pa fer nanye ek li ti obeir.​—Ezra 6:6, 7, 13.

Avredir, “Tatenay gouverner rezion Lot Kote Larivier” merit zis enn ti plas dan listwar. Me kanmem sa, Labib koz lor li ek donn li exakteman tit ki li ti ena. Sa donn nou enn lot prev ki seki bann arkeolog dekouver zot bien souvan an-akor ar seki Labib dir konsernan listwar.