Skip to content

Skip to table of contents

Mo kontan pas letan avek bann zenn dan kongregasion

 LABIB SANZ BANN DIMOUNN

Baseball Ti Mo Lavi!

Baseball Ti Mo Lavi!
  • LANE MO’NN NE: 1928

  • PEI KOT MO’NN NE: COSTA RICA

  • MO ZISTWAR: TI OBSEDE PAR BANN SPOR PROFESIONEL EK TI ENN ZOUGADER

MO PASE

Mo’nn grandi dan vwazinaz Puerto Limón, enn lavil kot ena enn lepor lor lakot les Costa Rica. Mo bann paran ti ena wit zanfan, ek mwa mo ti setiem. Kan mo ti ena wit an, mo papa ti mor. Apre sa, se mo mama ki’nn elve nou tousel.

Touletan baseball ti form parti dan mo lavi. Depi mo tipti mo ti extra kontan sa spor-la. Ver lafin mo ladolesans, mo ti rant dan enn lekip ki ti dan lalig amater. Kan mo ti ena inpe plis ki 20 an ek mo ti pe zwe dan lalig amater, enn seleksioner ti demann mwa pou zwe dan enn lekip profesionel dan Nicaragua. Me sa lepok-la mo mama ti ena enn move lasante ek mo ti pe okip li. Akoz sa, mo pa ti anvi al res Nicaragua. Alor, mo ti refiz sa propozision-la. Plitar, enn lot seleksioner ti demann mwa pou zwe dan lekip baseball nasional Costa Rica, ek ti pran bann zwer ki ti zwe dan lalig amater pou fer sa lekip-la. Sann fwa-la, mo ti aksepte sa propozision-la. Mo ti zwe dan sa lekip nasional la depi 1949 ziska 1952, ek mo finn zwe plizir match dan Cuba, Mexique, ek Nicaragua. Mo ti zwe dan deziem ek trwaziem bit ek mo ti enn bon zwer. Mo’nn deza zwe enn seri 17 match san fer enn erer. Mo ti extra kontan kan lafoul ti kriye mo nom!

Malerezman, mo ti ena osi enn lavi imoral. Mem si mo ti ena enn sel kopinn, bien souvan mo ti gagn relasion ar lezot fam. Mo ti osi bwar boukou. Enn zour, mo ti telman sou ki so landemin kan mo ti leve lor mo lili, mo pa ti kone kouma mo’nn retourn lakaz! Mo ti osi zwe lotri ek domino pou kas.

Pandan ki mwa mo ti pe amenn sa kalite lavi-la, mo mama ti vinn enn Temwin Zeova. Li ti sey fer mwa interese ar so bann krwayans, me o-koumansman li pa ti reisi parski ti ena zis spor dan mo latet. Si mo ti pe antrene pandan ler manze, mo pa ti mem gagn fin! Mo lespri ti zis dan baseball. Baseball ti mo lavi!

Selman, kan mo ti ena 29 an, mo ti bien blese kan mo ti pe esey trap enn boul pandan enn match. Apre ki mo’nn geri, mo ti aret zwe baseball o-nivo profesionel. Kanmem sa, mo ti kontign organiz bann match baseball. Mo ti antrenn bann zwer dan enn lekip ki ti dan lalig amater pa lwin ar mo lakaz.

 KOUMA LABIB INN SANZ MO LAVI

An 1957, mo ti aksepte linvitasion pou asiste enn lasanble distrik bann Temwin Zeova ki ti fer dan enn stad kot avan mo ti zwe baseball. Kan mo ti parmi lasistans, mo ti remark enn gran diferans. Bann Temwin Zeova ti bien ordone konpare ar bann dezorder ki ti ena pandan bann match baseball. Seki mo ti trouve pandan sa lasanble-la ti pous mwa pou koumans etidie Labib avek bann Temwin ek pou koumans asiste zot bann renion.

Boukou bann verite ki mo ti aprann dan Labib ti bien inpresionn mwa. Par exanp, Zezi ti predir ki pandan bann dernie zour, so bann disip ti pou pres bon nouvel lor Rwayom Bondie dan lemond antie. (Matie 24:14) Mo ti aprann osi ki bann vre Kretien pa fer travay predikasion pou gagn kas. Zezi ti dir: “Zot finn resevwar tou kado, donn tou kado.”​—Matie 10:8.

Amezir ki mo ti pe etidie Labib, mo ti konpar seki Labib dir ar seki bann Temwin Zeova fer. Mo ti bien apresie gran zefor ki zot ti kontign fer pou partaz bon nouvel lor Rwayom Bondie dan lemond antie. Kan mo ti get zot, mo ti trouve ki zot ti dispoze pou done parey kouma Zezi ti donn lord bann Kretien pou fer. Alor, kan mo ti lir Mark 10:21 ek mo ti trouv linvitasion ki Zezi done pou ‘vini, swiv li,’ mo ti anvi vinn enn Temwin.

Me mo ti pran inpe letan avan ki mo met an pratik seki mo ti aprann. Par exanp, pandan plizir lane, sak semenn mo ti zwe lotri nasional avek mo nimero “port-boner.” Selman, mo ti aprann dan Labib ki Bondie kondann bann ki ador “bondie Lasans,” ek osi bann dimounn ki kontan kas. (Izai 65:11; Kolosien 3:5) Alor, mo ti desid pou aret zwe pou kas. Premie Dimans apre ki mo ti aret zwe lotri, mo nimero “port-boner” ti sorti! Bann dimounn ti riy mwa parski mo pa ti zwe sa semenn-la, ek zot ti met boukou presion lor mwa pou rekoumans zwe, me mo pa ti fer li. Zame mo’nn rezwe pou kas ankor.

Mo ti pran batem dan enn lasanble distrik bann Temwin Zeova ek sa mem zour-la mo “nouvo personalite” ti re-pas par enn test. (Efezien 4:24, NW.) So tanto, kan mo ti retourn dan lotel kot mo ti pe reste, mo ti trouv mo ex-kopinn pe atann devan mo laport. Li ti dir mwa: “Sammy, vini! Anou pas enn lanwit ansam!” Me deswit mo ti dir li: “Non!” Mo ti re-dir li ki asterla mo pe amenn enn lavi ki an-akor avek bann prinsip moral ki ena dan Labib. (1 Korintien 6:18) Deswit li ti dir: “Ki’ete?” Lerla li ti banaliz seki Labib dir lor limoralite sexiel ek li ti insiste ki nou rekoumans sorti ansam. Me mwa, mo ti nek rant dan mo lasam ek mo ti met lakle dan mo laport. Zordi, mo bien kontan pou dir ki depi mo’nn vinn enn Temwin an 1958, mo’nn kontign viv an-akor avek bann sanzman ki mo’nn fer.

KI BENEDIKSION MO FINN GAGNE

Mo ti kapav ekrir enn liv lor bann benediksion ki mo finn gagne kan mo’nn swiv seki Labib dir! Sertin parmi sa bann benediksion-la se ki, asterla mo ena bann vre kamarad, enn lavi ki vremem ena enn sans, ek mo pe konn vre boner.

Mo ankor kontan baseball, me mo finn sanz mo bann priorite. Kan mo ti zwe baseball, mo ti gagn laglwar ek larzan, me sa bann kitsoz-la pa’nn dire. Parkont, mo relasion avek Bondie ek avek mo bann frer ek ser Temwin Zeova pou dir pou touletan. Labib dir: “Lemonn avek so bann dezir pe al fini, me bann ki fer volonte Bondie pou viv pou touzour.” (1 Zan 2:17) Asterla, mo kontan Zeova ek so pep plis ki ninport ki kitsoz!