Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KAT KAVALIE APOKALIPS​—KOUMA SA KONSERN OU?

Kat Kavalie Apokalips ek Ou

Kat Kavalie Apokalips ek Ou

Enn kout zot koumans galope, zot sabo fer tapaz koumadir loraz! Sa kat seval bien for la ek zot bann kavalie paret telman vivan ki ou ena linpresion ki zot pou sorti dan Labib! Premie seval-la li blan. So kavalie inpresionan, li fek vinn lerwa. Deryer li ena enn seval kouler dife, lor so ledo ena enn kavalie ki tir lape partou lor later. Apre ena enn trwaziem seval, nwar kouma sarbon. Li pe sarye enn kavalie ki pe tini enn balans anler dan so lame ek ki reprezant enn mesaz bien tris, ki pe anonse ki pa pou ena ase manze debaz. Katriem seval-la bien blem koumadir li malad. Li amenn maladi ek bann lezot menas ki kapav touy dimounn, ek se Lamor limem ki lor ledo sa seval-la. Ek Ades, setadir tom kot tou dimounn ale, pe swiv li bien pre ek pe ramas lavi boukou dimounn!​—Revelasion 6:1-8.

“Premie fwa mo ti lir lor sa kat kavalie-la, mo ti gagn per. Mo ti panse ki Zour Zizman pe koste ek parski mo pa ti ankor pre, mo ti pou mor.”​—Crystal.

“Mo ti vremem atire ar sa kat diferan kavalie ki lor bann seval diferan kouler la. Kouma mo’nn konpran sinifikasion sa vizion-la, mo’nn konpran kifer inn dekrir sa bann kavalie-la koumsa.”​—Ed.

Eski ou ena mem santiman ki Crystal lor sa kat kavalie Apokalips la? Ouswa ou ena mem santiman ki Ed? Dan toule-de ka, sa vizion kat kavalie ki trouv dan Revelasion la, dernie liv Labib, se enn vizion ki boukou dimounn kone. Eski ou ti kone ki ou kapav gagn bann benediksion personelman si ou konpran sa vizion-la? Kouma? Bondie promet ki ou kapav konn vre boner kan ou lir, aprann, ek viv dapre bann kitsoz ki’nn ekrir dan sa liv profetik la.​—Revelasion 1:1-3.

Sa vizion kat kavalie la fer sertin dimounn gagn per, me se pa sa so lobzektif. Avredir, bann milyon dimounn finn remarke ki sa vizion-la inn fortifie zot lafwa ek inn mem donn zot enn lespwar ki pou ena enn pli bon lavenir. Ou osi ou kapav konn mem benediksion! Silvouple lir prosin lartik.