Skip to content

Skip to table of contents

 LABIB SANZ BANN DIMOUNN

Mo’nn Aprann Respekte Bann Madam ek Momem

Mo’nn Aprann Respekte Bann Madam ek Momem
  • LANE MO’NN NE: 1960

  • PEI KOT MO’NN NE: LA FRANCE

  • MO ZISTWAR: TOXIKOMANN VIOLAN, PA TI ENA RESPE POU BANN MADAM

MO PASE:

Mo’nn ne dan enn kartie pov ek bien violan dan Mulhouse, dan nor-es la France. Souvenir mo lanfans se zis bann bagar ant bann fami ki ti ena dan sa kartie-la. Dan mo fami, bann misie ti mepriz bann madam ek bien rar ti demann zot, zot lopinion. Bann madam zot plas ti dan lakwizinn ek zot rol se okip zot misie ek zot zanfan.

Mo lanfans pa ti fasil. Kan mo ti ena di-z-an, mo papa inn mor parski li ti tro bwar. Sink an plitar, enn mo bann gran frer inn swisid li. Sa mem lane la mo’nn temwin enn krim pandan enn gran diskision familial. Sa ti tromatiz mwa. Mo fami ti montre mwa kouma servi kouto ek fizi pou lager kan bizin. Mo latet ti fatige, alor mo ti koumans bwar ek met tatwaz partou lor mo lekor.

Laz 16 an mo ti pe bwar ant 10 ek 15 boutey labier toulezour. Bien vit mo’nn koumans pran ladrog. Pou gagn kas, mo ti pe vann vie feray ek mo ti pe kokin. Laz 17 an mo ti fini fer prizon. Antou mo ti kondane 18 fwa pou vol ek violans.

Kan mo’nn gagn anviron 20 an, mo sitiasion inn anpire. Mo ti fim ziska 20 zwin mariwana par zour. Mo ti osi pran eroinn ek lezot ladrog. Plizir fwa mo’nn riske perdi lavi akoz overdoz. Mo’nn koumans fer trafikan ladrog, alor touletan ti ena kouto ek fizi ar mwa. Enn fwa mo’nn tir enn kout bal lor enn misie me erezman bal-la ti rebondi lor boukl so sang! Mo ti ena 24 an kan mo mama inn mor ek sa ti fer mwa plis ankoler ek mo ti vinn pli violan. Bann dimounn ti per mwa ek kan zot ti trouv mwa pe vini zot ti travers semin. Souvan mo ti lager ek mo ti blese. Akoz sa mo ti pas laplipar mo wikenn dan lopital ouswa dan stasion lapolis.

Mo’nn marye laz 28 an. Pa bizin dir ki mo pa ti ena okenn respe pou mo madam. Mo ti zour li ek bat li. Zame nou ti fer kitsoz ansam kouma enn koup. Mo ti panse ki li zis ase mo donn li bann bizou ki mo ti pe kokin. Me apre, enn kitsoz ki mo pa ti atann inn arive. Mo madam inn koumans etidie Labib avek bann Temwin Zeova. Apre premie letid mem li’nn aret fime, li’nn refiz pran larzan kokin ek li’nn retourn mwa so bann bizou. Mo ti bien ankoler. Mo ti anpes li etidie ek mo ti pe soufle  lafime sigaret dan so figir. Partou kot nou ti ale dan landrwa, mo ti boufonn li.

Me enn swar, dan mo soulezon mo’nn met dife dan nou lapartman. Mo madam ti sap mwa ek nou tifi sink an. Kan mo ti desoule, mo ti santi mwa koupab. Dan fon momem, mo ti panse ki zame Bondie pou pardonn mwa. Mo rapel enn fwa mo ti tann enn pret dir ki bann move dimounn pou al dan lanfer. Mem mo sikiat ti dir mwa: “Pa kapav fer nanye pou twa! To enn ka dezespere.”

KOUMA LABIB INN SANZ MO LAVI:

Apre ki nou lapartman inn pran dife, nou’nn al res kot mo bann bo-paran. Kan bann Temwin ti vinn get mo madam, mo ti demann zot: “Eski Bondie pou pardonn tou mo bann pese?” Zot ti montre mwa 1 Korintien 6:9-11 dan Labib. Dan sa pasaz-la, ena enn lalis bann kondwit ki Bondie kondane, me li osi dir: “Ala kouma sertin parmi zot ti ete.” Sa bann parol-la ti konvink mwa ki mo kapav sanze. Apre sa, zot ti montre mwa 1 Zan 4:8 pou rasir mwa ki Bondie kontan mwa. Sa ti bien ankouraz mwa. Alor, mo’nn demann enn letid Labib de fwa par semenn, mo’nn koumans asiste zot bann renion, ek mo’nn kontign priye Zeova.

Dan pa mem enn mwa mo’nn desid pou aret bwar ek pran ladrog. Me bien vit mo’nn koumans santi enn lalit dan mwa. Mo ti fer bann kosmar, mo ti gagn malad latet, kranp ek lezot sinptom ankor. Me anmemtan mo ti santi ki Zeova pe trap mo lame ek pe donn mwa lafors. Mo ti resanti seki lapot Pol ti ekrir: “Mo kapav fer fas ar tou sitiasion gras-a lafors ki Bondie donn mwa.” (Filipien 4:13, NW.) Avek letan, mo’nn reisi aret fime osi.​—2 Korintien 7:1.

Labib pa’nn zis ed mwa pou ena enn kontrol lor mo lavi me li’nn osi ed mwa pou amelior mo lavi fami. Mo’nn koumans ena plis respe pou mo madam ek dir li “mersi” ek “silteple.” Mo’nn osi koumans amenn mo rol papa kouma bizin. Apre enn an letid, mo’nn swiv lexanp mo madam. Mo’nn vwe mo lavi ar Zeova ek mo’nn pran batem.

KI BENEDIKSION MO FINN GAGNE:

Se bann prinsip Labib ki’nn sov mo lavi. Mem mo bann fami ki pa Temwin rekonet sa. Zot dir ki lontan mo ti pou’nn fini mor swa akoz ladrog swa dan enn bagar.

Bann lansegnman Labib inn montre mwa mo responsabilite antan ki enn mari ek enn papa ek sa inn sanz mo lavi fami. (Efezien 5:25; 6:4) Nou’nn koumans fer bann kitsoz an fami. Asterla, mo madam so plas pa zis dan lakwizinn. Li osi prese aplintan ek mo kontan pou soutenir li dan sa laktivite-la. Dan so kote, li kontan pou soutenir mwa dan mo bann responsabilite dan kongregasion.

Zeova inn montre boukou lamour ek mizerikord anver mwa. Sa bien tous mwa parski boukou ti konsider mwa kouma enn ka dezespere. Sa pous mwa osi pou koz lor bann kalite Zeova ar bann dimounn ki dan mem ka ki mo ti ete. Me mo kone Labib ena pouvwar pou ed ninport kisannla pou ena enn lavi prop ek ki ena sans. Labib pa’nn zis ansegn mwa pou kontan ek respekte bann misie ek bann madam toulede, me osi pou respekte momem.