Skip to content

Skip to table of contents

 IMIT ZOT LAFWA | REBEKA

“Mo Dakor pou Ale”

“Mo Dakor pou Ale”

PE KOUMANS fer nwar. Rebeka lor ledo enn samo ek li pe obzerv peizaz. Partou ena ros ek ena zis de-trwa pie. Apre plizir semenn vwayaz li’nn koumans abitie ar demars sa zanimo-la. Li bien lwin ar Arann ki trouv plizir santenn kilomet dan nor-es. Li’nn grandi laba ek kitfwa zame li pa pou retrouv so fami ankor. So latet ranpli ar bann kestion konsernan so lavenir sirtou ki asterla li pre pou ariv so destinasion.

Sa ti group dimounn avek ki li pe vwayaze la inn travers enn gran parti pei Kanaan ek asterla zot dan Negeb, enn landrwa pli difisil pou traverse. (Zenez 24:62) Sirman Rebeka trouv bann mouton. Negeb se enn landrwa bien sek kot pa kapav fer bann gran plantasion me ena ase patiraz pou bann zanimo. Rebeka so gid ki aze konn bien sa landrwa-la. Li inpasian pou anons so met enn bon nouvel​—Rebeka pou marye avek Izaak! Kitfwa Rebeka pe demann limem: Kouma so lavi pou ete dan sa pei-la? Kouma Izaak so fitir misie pou ete? Zame zot inn zwenn! Eski Izaak pou kontan kan li pou trouv li? Kouma li, li pou trouv Izaak?

Maryaz aranze pa komin dan boukou pei azordi. Me dan sertin kiltir, se enn kitsoz normal. Selman dan ninport ki kiltir ou ete, ou pou dakor ki Rebeka pa ti kone ki pe atann li devan. Sa montre ki li ti ena kouraz ek enn lafwa extraordiner. Se bann kalite ki nou’si nou bien bizin kan ena bann sanzman dan nou lavi. Apart lafwa, Rebeka ti ena osi lezot kalite ki rar me inportan.

“MO POU OSI DONN DELO TO BANN SAMO”

Bann sanzman ki’nn arive dan lavi Rebeka inn koumanse dan enn fason normal. Rebeka inn grandi dan lavil Arann dan Mezopotami ouswa pre ar sa lavil-la. So bann paran ti diferan ar lezot abitan. Zot pa ti ador Sinn, bondie lalinn, me zot ti ador Zeova.​—Zenez 24:50.

Rebeka bien zoli, me li pena zis bote fizik. Li bien aktif ek li ena enn bon moralite. So fami ris parski zot ena bann serviter. Me zot pa’nn elve li dan bwat koton ouswa parey kouma enn laprinses. Okontrer, zot inn aprann li fer bann travay dir. Par exanp, parey kouma bann madam dan so lepok, Rebeka bizin al sers delo pou so fami. Toule tanto li pran so resipian lor so zepol ek li al lasours.​—Zenez 24:11, 15, 16.

Enn tanto apre ki li’nn fini ranpli so resipian, enn misie aze galoupe vinn ar li ek dir: “Silteple donn mwa enn ti gorze delo dan to resipian.” Misie-la demann zis enn gorze delo ek li demann sa dan enn fason bien zanti. Rebeka remarke ki li’nn sorti bien lwin. Alor, vit-vit li desann so resipian pou donn misie-la inpe delo. Li pa donn li zis enn sinp gorze pou bwar me li donn li ase delo pou pas so laswaf. Li remarke osi ki misie-la ena dis samo ki’nn azenou, ek personn pankor ranpli delo dan manzwar pou zot bwar. Rebeka remarke ki misie-la pe obzerv li ek li anvi montre li zenere otan ki li kapav. Alor li dir: “Mo pou osi donn delo to bann samo ziska ki zot nepli swaf.”​—Zenez 24:17-19.

Me remarke, kan Rebeka dir ki li pou donn bann samo delo, li dir ki li pou donn zot delo  “ziska ki zot nepli swaf.” Enn samo ki bien swaf kapav bwar plis ki 95 lit delo. Si toule dis samo ti bien swaf, alor Rebeka inn bizin travay dir pandan plizir lertan. Ek dan sa ka-la, li paret ki bann samo-la ti bien bien swaf! * Selman Rebeka pa okouran sa. Me li dispoze pou travay dir ek li bien kontan pou montre lospitalite. Ek, misie-la aksepte. Li res get Rebeka, ale-vini, ranpli ek re-ranpli so resipian pou devid delo dan manzwar.​—Zenez 24:20, 21.

Rebeka ti enn kikenn ki travayer ek ospitalie

Rebeka inn les nou enn bon lexanp. Nou pe viv dan enn lepok kot laplipar dimounn egois. Parey kouma Labib ti anonse, zot “konn zis zotmem,” zot pa dispoze pou kas zot an kat pou lezot. (2 Timote 3:1-5) Me bann Kretien ki fer zefor pou reziste kont linflians egois sa lemond-la kapav reflesi lor lexanp Rebeka, kouma li ti ale-vini kot pwi.

Pena dout ki Rebeka remarke kouma sa misie aze la pe obzerv li. Misie-la pa pe get li avek enn move lintansion; okontrer, li etone, li pa’le krwar, ek li kontan seki li pe trouve. Kan Rebeka fini, misie-la donn li bann kado, bann bizou ki ena boukou valer! Apre sa, li demann Rebeka: “Silteple, dir mwa, to tifi kisannla twa? Eski ena plas kot to papa pou pas lanwit?” Kan Rebeka dir li kisannla so fami, misie-la pli kontan ankor. Kitfwa Rebeka telman kontan ki li azoute: “Nou ena toulede, lapay ek ase manze pou zanimo, ek osi enn plas pou pas lanwit.” Sa enn lof bien zenere parski misie aze la pa tousel, ena osi lezot dimounn avek li. Apre sa, Rebeka al avan li pou rakont so mama tou seki finn arive.​—Zenez 24:22-28, 32.

Li kler ki fami Rebeka inn elve li pou li vinn enn kikenn ospitalie. Lospitalite se enn lot kalite ki pe disparet zordi. Ala kifer li inportan nou imit lafwa Rebeka. Nou lafwa dan Bondie pous nou pou montre lospitalite. Zeova Li ospitalie parski  Li zenere anver zot tou, ek Li anvi ki so bann adorater imit Li. Kan nou montre lospitalite mem anver bann ki kitfwa zame pou kapav donn nou kitsoz an retour, sa fer plezir nou Papa ki dan lesiel.​—Matie 5:44-46; 1 Pier 4:9.

‘TO BIZIN ROD ENN TIFI POU MO GARSON’

Kisannla sa misie aze kot pwi la? Li enn serviter Abraam, frer granper Rebeka. Kitfwa limem Eliezer. * Alor, Betwel, papa Rebeka akeyir li bien. Zot ofer li enn repa, me tanki li pa fini devwal rezon pou kifer li’nn vini, li refiz manze. (Zenez 24:31-33) Eliezer rakont lafami tou seki’nn ariv li parski li’nn trouve kouma Zeova inn beni so mision. Dan ki fason?

Esey mazinn Betwel, papa Rebeka, ek Labann, frer Rebeka, pe ekout Eliezer koze. Li rakont zot kouma Zeova inn bien beni Abraam dan Kanaan, ek kouma Abraam ek Sara inn gagn enn garson ki apel Izaak ki pou vinn zot sel eritie. Abraam inn donn so serviter enn mision bien inportan. Eliezer bizin rod enn tifi pou Izaak dan fami Abraam ki res Arann.​—Zenez 24:34-38.

Abraam ti fer Eliezer fer serman ki li pa pou swazir enn tifi parmi bann tifi Kanaan pou Izaak. Kifer? Bann Kananeen pa respekte ni zot ador Zeova. Abraam kone ki Zeova pou pini zot dan ler ki Li’nn fixe parski zot pratik bann move kitsoz. Akoz sa, Abraam pa anvi ki Izaak, so garson ki li bien kontan, ena okenn lien avek sa pep imoral la. Li osi kone ki so garson ena enn rol inportan dan realizasion bann promes Bondie.​—Zenez 15:16; 17:19; 24:2-4.

Eliezer kontign rakonte kouma li’nn priye Zeova kan li’nn ariv kot pwi ki pre ar Arann. Ofet, li ti demann Zeova swazir tifi ki ti pou marye avek Izaak. Kouma? Li ti demann Bondie fer ki sa tifi ki pou marye avek Izaak la vinn kot pwi. Kan li pou demann tifi-la delo pou bwar, tifi-la pa pou donn zis li tousel delo me pou donn delo so bann samo osi. (Zenez 24:12-14) Ek zisteman kisannla inn vini ek inn fer tousala? Rebeka! Mazine ki Rebeka ti pou resanti si zame li ti tann tou seki Eliezer pe rakonte!

Zistwar Eliezer bien tous Betwel ek Labann. Zot dir: “Zeova ki’nn fer tousala arive.” Apre sa, dapre bann koutim, zot fer enn lalians kot zot promet pou marye Rebeka avek Izaak. (Zenez 24:50-54) Eski sa vedir ki Rebeka pa gagn drwa dir nanye?

De-trwa semenn avan, Eliezer ti demann Abraam: “Ki pou arive si tifi-la pa dakor pou vinn avek mwa?” Lerla Abraham ti reponn: “Serman ki to’nn fer pou kase.” (Zenez 24:39, 41) Mem dan lakaz Betwel, seki Rebeka panse ti ena linportans. Eliezer telman kontan li’nn reisi so mision ki landemin gramatin mem li demann pou retourn Kanaan avek Rebeka. Me lafami anvi ki Rebeka res ankor dis zour avek zot. Alafin, zot desid koumsa: “Anou apel tifi-la ek demann limem.”​—Zenez 24:57.

Rebeka retrouv li koumadir devan enn lakrwaze. Ki semin li pou swazir? Eski li pou zwe lor santiman so papa ek so frer? Eski li pou sipliy zot pou pa les li fer enn vwayaz kot li pa kone ki pe atann li devan? Ouswa eski li konsider sa kouma enn privilez pou form parti dan bann levennman ki Zeova pe dirize? Kitfwa sanzman ki’nn arive enn kout koumsa dan so lavi fer li per. Me so repons montre seki li panse. Li dir: “Mo dakor pou ale.”​—Zenez 24:58.

Rebeka ti vremem ena enn bon latitid. Mem si bann koutim an rapor avek maryaz bien diferan zordi, nou kapav aprann boukou ar Rebeka. Pou li, seki Zeova swazir ti pli inportan pa seki li, li swazir. Dan domenn maryaz, bann konsey ki ena dan Parol Bondie se bann meyer konsey ki kapav ena. Par exanp, ena bann konsey kouma pou swazir enn bon konzwin ouswa ki bizin fer pou vinn enn bon konzwin. (2 Korintien 6:14, 15;  Efezien 5:28-33) Li pou dan nou lintere si nou imit Rebeka ek les Zeova gid nou dan bann swa ki nou fer.

“KISANNLA SA MISIE-LA?”

Betwel ek so fami donn Rebeka zot benediksion. Apre sa, Rebeka, Debora, ki’nn okip li depi tipti, ek lezot servant kit Arann ansam avek Eliezer ek so bann zom. (Zenez 24:59-61; 35:8) Amezir zot vwayaze, zot elwagn zot ar Arann. Vwayaz-la li lor enn distans aprepre 800 kilomet, li dir anviron trwa semenn ek sirman li pa enn vwayaz konfortab. Mem si Rebeka inn trouv enn kantite samo dan so lavi, nou pa sir ki li’nn deza vwayaz lor enn samo. Labib montre ki dan so fami ti ena bann berze, pa bann marsan ki vwayaz lor bann samo. (Zenez 29:10) Souvan bann ki fek aprann mont samo dir ki vwayaz lor ledo sa zanimo-la pa konfortab ditou, mem pou enn ti vwayaz!

Pena dout ki Rebeka pans seki pou ariv li dan lavenir. Sirman li esey demann Eliezer otan ransegnman ki li kapav lor Izaak ek so fami. Mazinn Eliezer ek Rebeka pe koze aswar otour enn dife ek Eliezer pe rakont li promes ki Zeova inn fer Abraam. Bondie ti pou fer Abraam gagn enn desandan ki pou fer limanite gagn bann benediksion. Kan li realize ki se zisteman atraver Izaak, so fitir misie ek savedir atraver li osi ki Zeova pou akonpli so promes, sirman li resanti enn gran respe pou Zeova.​—Zenez 22:15-18.

Rebeka ti ena limilite, enn kalite ki rar me inportan

Finalman ariv zour ki nou ti dekrir dan koumansman sa lartik-la. Amezir zot travers Negeb ek lanwit pe tonbe, Rebeka trouv enn misie pe marse anplener. Li paret pe reflesi. Rebeka “desann vit-vit depi lor so samo,” kitfwa li pa mem atann ki samo-la azenou ek li demann so gid: “Kisannla sa misie ki pe marse anplener pou vinn zwenn nou la?” Kan Eliezer dir li Izaak sa, li pran so shal ek li kouver so latet. (Zenez 24:62-65) So aksion montre so soumision ek so respe pou so fitir misie. Kitfwa zordi sertin pou trouv sa aryere. Me, ki nou enn misie ouswa enn madam nou kapav imit limilite Rebeka parski se enn kalite inportan ki pou ed nou.

Izaak ena anviron 40 an. Li ankor sagrin so mama, Sara, ki’nn mor inn gagn preske trwa-z-an. Alor nou kapav dir ki Izaak ti enn dimounn bien sansib. Se vremem enn kado pou enn misie koumsa gagn enn madam ki travayer, ospitalie ek ki ena limilite! Kouma sa inn pase ant zot? Labib dir: “Li’nn tom amoure ar li.”​—Zenez 24:67; 26:8

Mem si anviron 39 siek inn pase, nou ankor admir Rebeka. Li ti enn kikenn ki travayer, ki ti ena kouraz, ospitalie ek ki ti ena limilite. Ofet, fasil pou nou atase ar li. Ki nou zenn ouswa aze, ki nou enn misie ouswa enn madam, sa pou ed nou si nou imit lafwa Rebeka!

^ par. 10 Ti deza koumans fer nwar. Labib pa dir ki Rebeka inn res kot pwi pandan plizir lertan. Me sa pa vedir osi ki so fami ti fini dormi kan li’nn termine ouswa enn kikenn inn vinn rod li pou gete kifer li pe pran tousa letan-la.

^ par. 15 Mem si pa mansionn nom Eliezer dan sa pasaz-la se sirman lor limem ki Labib pe koze. Enn fwa, Abraam ti pe pans pou donn tou so dibien Eliezer si zame li pa gagn okenn eritie. Alor pena dout ki se Eliezer ki ti pli ansien serviter Abraam ek se li ki Abraam ti fer plis konfians. Dayer, se koumsa mem ki sa pasaz-la koz lor sa serviter-la.​—Zenez 15:2; 24:2-4.