Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KAN ENN PROS MOR

Kouma Ou Kapav Sirmont Ou Sagrin?

Kouma Ou Kapav Sirmont Ou Sagrin?

Ena boukou konsey lor sa size-la, me pa tou ki vo lapenn. Par exanp, kitfwa sertin dimounn pou dir ou pa plore ouswa pa montre ou santiman dan ninport ki fason. Parkont, lezot pou dir ou exprim ou bann santiman. Me Labib donn bann bon konsey ki an-akor avek bann resers ki’nn fer dan nou lepok.

Dan sertin kiltir, si enn misie plore savedir li pa enn vre zom. Me eski li vremem enn laont pou plore, mem an piblik? Bann spesialis lasante mantal dir ki se enn kitsoz normal pou plore kan enn pros mor. Ek sa kapav mem ed ou pou avanse dan lavi malgre ki kantite ou ti atase ar sa dimounn-la. Me si ou gard tou andan ek ou pa plore, sa kapav fer plis ditor ki dibien. Dapre Labib pena nanye demal pou plore kan enn pros inn mor ek si enn misie plore sa pa vedir ki li pa enn vre zom. Zezi limem ti plore an piblik kan so kamarad Lazar ti mor mem si li ti ena pouvwar pou resisit bann mor!​—Zan 11:33-35.

Kan enn pros mor sirtou kan ou pa atann, ou kapav santi ou ankoler. Par exanp, sa kapav arive si enn dimounn respektab dir enn kitsoz san reflesi. Mike, enn Sid Afrikin explike: “Mo ti ena 14 an kan mo papa ti mor. Pandan fineray, nou pret Anglikan ti dir ki Bondie bizin bann bon dimounn ek li pran zot avan. * Sa ti fer mwa ankoler parski nou ti bien bizin nou papa. Zordi, 63 an apre, sa touzour fer mwa dimal.”

Li kapav arive osi ki ou santi ou koupab. Kitfwa ou kapav res dir oumem: “Si mo ti fer sa ouswa si mo pa ti fer sa, sa pa ti pou arive.” Ouswa dernie fwa ki ou’nn koz ar dimounn-la, zot inn gagn diskision. Lerla ou kapav santi ou plis koupab.

Si koler pe ronz ou ouswa ou kontign santi ou koupab, li inportan ki ou pa gard sa bann santiman-la andan oumem. Me plito, koz avek enn kamarad ki pou ekout ou ek rasir ou ki li normal ou ena bann santiman koumsa. Labib dir: “Enn vre kamarad montre so lamour touletan, ek li enn frer ki’nn ne pou bann moman difisil.”​—Proverb 17:17.

Kan enn pros mor, meyer kamarad lor ki nou kapav konte se nou Kreater, Zeova. Devid ou leker ar Li dan lapriyer parski “li pran [ou] swin.” (1 Pier 5:7) Si ou fer sa, “lape Bondie ki depas tou lintelizans” pou rekonfort ou. (Filipien 4:6, 7) Anplis, Bondie kapav ed ou par mwayin so Parol, Labib. Fer enn lalis bann verse ki kapav rekonfort ou. (Get  lankadre.) Kitfwa ou pou anvi aprann sertin ladan par-ker. Kan ou reflesi lor bann verse koumsa, sa kapav ed ou sirtou dan lanwit kan ou tousel ek ou pa pe gagn somey.​—Izai 57:15.

 Pa tro lontan, enn misie ki nou pou apel Jack ek ki ena 40 an ti perdi so madam akoz enn kanser. Jack dir ki parfwa li santi li extra tousel. Me lapriyer inn ed li. Li dir: “Kan mo priye Zeova, zame mo santi mwa tousel. Souvan dan lanwit mo somey kase ek mo pa regagn somey. Apre ki mo’nn lir ek medit lor bann panse ankourazan ki ena dan bann Lekritir ek devid mo leker dan lapriyer, mo resanti enn kalm ek enn gran lape ki soulaz mo lespri ek mo leker ek permet mwa dormi.”

Vanessa, enn zennfi, ti perdi so mama akoz enn maladi. Li osi ti trouv pouvwar ki lapriyer ena. Li dir: “Dan bann moman difisil, mo ti zis kriye Bondie so nom ek plore. Zeova ti ekout mo bann lapriyer ek Li’nn touletan donn mwa lafors ki mo bizin.”

Sertin sikolog ankouraz bann ki gagn difikilte pou sirmont zot sagrin pou al ed lezot ouswa port zot volonter pou fer bann travay sosial. Sa kapav donn zot lazwa ek soulaz zot sagrin. (Zistwar Bann Apot 20:35, NW.) Ofet, boukou Temwin Zeova ki’nn perdi enn pros inn trouve ki zot inn gagn boukou rekonfor kan zot inn ed lezot.​—2 Korintien 1:3, 4.

^ par. 5 Labib pa ansegn sa. Labib explike kifer nou mor.​—Ekleziast 9:11; Zan 8:44; Romin 5:12.