Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KAN ENN PROS MOR

Rekonfort Bann Ki’nn Perdi enn Pros

Rekonfort Bann Ki’nn Perdi enn Pros

Mazine ki enn dimounn akote ou pe plore parski so pros inn mor ek ou pa pe kapav fer nanye. Parfwa nou pa tro kone ki pou dir ouswa fer, alor nou pa dir nanye ek nou pa fer nanye. Me ena boukou kitsoz ki nou kapav fer pou ed enn kikenn ki’nn perdi enn pros.

Souvan, seki pli inportan se ou prezans ek enn ti mo sinp kouma par exanp “mo bien sagrin.” Dan sertin kiltir, may enn dimounn ouswa ser so lebra se enn bon fason pou montre ki ou anvi rekonfort li. Si dimounn-la anvi koze, ekout li dan enn fason pou montre ki ou pe pran par dan so lapenn. Me meyer kitsoz, kitfwa ou kapav fer enn travay ki lafami ouswa dimounn dan lapenn la pa’nn reisi fer kouma par exanp kwi manze ek okip bann zanfan. Ouswa, si dimounn-la ou fami-la swete ou kapav ede dan bann demars pou lanterman. Sa bann aksion-la vo plis ki bann bel-bel parol.

Avek letan, kitfwa ou pou anvi koz lor sa dimounn ki’nn mor la. Ou kapav koz lor sertin kalite ki li ti ena ouswa rakont bann bon moman ki ou’nn pase ansam avek li. Bann konversasion koumsa kapav amenn sourir lor figir dimounn ki an-dey la.  Pam inn perdi so misie, Ian, inn gagn si-z-an. Li dir: “Parfwa bann dimounn koz lor bann bon kitsoz ki Ian inn fer ek ki zame mo ti kone, ek sa fer mo leker kontan.”

Bann resers montre ki o-koumansman bann dimounn an-dey gagn boukou led. Me apre kan zot bann kamarad re-rant dan zot routinn, zot bliye ki sa bann dimounn-la ankor bizin led. Akoz sa, si ou ena enn kamarad ki’nn perdi enn pros, fer zefor pou kontakte li regilierman. * Se enn fason pou ed boukou dimounn ki’nn perdi enn pros soulaz zot sagrin.

Anou get lexanp Kaori, enn zenn Zaponez. Li ti bien abat kan so mama ti mor ek kan so gran ser ti mor 15 mwa plitar. Erezman, li’nn kontign gagn sipor bann kamarad sinser. Enn ladan ki apel Ritsuko ti pli aze ki li ek ti anvi vinn pros ar li. Kaori dir: “Me avredir mo pa ti kontan. Mo pa ti anvi ki personn pran plas mo mama ek mo pa panse ki enn kikenn ti pou kapav. Me alafin, par manier ki Mama Ritsuko ti okip mwa, mo’nn vinn pros ar li. Toule semenn, nou ti al prese ek nou ti al nou bann renion (Temwin Zeova) ansam. Li ti invit mwa pou pran dite avek li, li ti amenn manze pou mwa, ek souvan li ti ekrir mwa bann let ek bann kart. Mama Ritsuko ti bien pozitif ek li finn ena enn bon linflians lor mwa.”

Douz-an inn pase depi ki Kaori so mama inn mor. Zordi, Kaori ansam avek so misie pe prese aplintan. Kaori dir: “Mama Ritsuko kontign gagn mo traka. Kan mo retourn dan landrwa, mo touletan al rann li enn vizit ek mo profit so konpagni ankourazan.”

Enn lot dimounn ki’nn kontign gagn soutien so bann kamarad se Poli, enn Temwin Zeova ki res Chypre. So misie ki apel Sozos ti bien zanti ek inn les enn bon lexanp antan ki enn Kretien ki interese ar lezot. Souvan li ti invit bann orfelin ek bann vev kot zot pou pran enn repa ek pou pas enn moman ansam. (Zak 1:27) Malerezman, Sozos inn mor laz 53 an akoz enn timer dan so servo. Poli dir: “Mo’nn perdi mo mari ki ti fidel ek avek ki mo ti ena 33 an maryaz.”

Rod bann fason pou ed enn dimounn ki’nn perdi enn pros

Apre lanterman, Poli ti al res Canada avek Daniel, so pli zenn garson ki ti ena 15 an. Laba zot inn koumans frekant enn kongregasion bann Temwin Zeova. Poli rakonte: “Bann kamarad dan mo nouvo kongregasion pa ti konn nanye lor mo pase ek bann sitiasion difisil ki nou’nn kone. Me sa pa’nn anpes zot apros nou ek rekonfort nou avek bann mo zanti ek ed nou. Sa led-la ti vinn dan enn moman kot sirtou mo garson ti bien bizin so papa! Bann ki ti responsab dan kongregasion ti montre ki zot interese ar Daniel. Enn an partikilie ti touletan invit Daniel dan bann ti program ant kamarad ouswa kan zot ti pe al zwe football.” Zordi mama ek garson toulede zot bien.

Kouma ou’nn trouve, ena boukou fason pou ed ek rekonfort bann ki’nn perdi enn pros. Labib osi donn nou rekonfor atraver enn lesperans extraordiner pou lavenir.

^ par. 6 Sertin mark dat lamor-la lor zot kalandriye. Koumsa zot rapel ki zot bizin kontakte dimounn ouswa lafami ki an-dey la, mem zour ouswa enn lot zour pre ar sa dat-la, parski se dan sa bann moman-la ki bannla bien bizin rekonfor.