Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KAN ENN PROS MOR

Eski Li Normal Nou Kontign Sagrin?

Eski Li Normal Nou Kontign Sagrin?

Eski’nn deza arive ki ou’nn malad zis pou de-trwa zour? Kitfwa ou’nn retabli telman vit ki ou pa mem rapel ou ti malad. Me malerezman, li pa parey kan enn pros mor. Dan so liv Geri Leker enn Konzwin Ki An-Dey (an Angle), Dr. Alan Wolfelt dir ki li inposib pou nou ‘retabli’ kan enn pros mor. Me li azoute: “Letan ek soutien lezot kapav apez ou douler.”

Par exanp, gete kouma Abraam ti reazir kan so madam ki li bien kontan ti mor. Labib dir ki “Abraam ti koumans kriye-plore lor lekor Sara.” Lexpresion “ti koumans” montre ki sa ti pran inpe letan pou Abraam aksepte sa lapert-la. * Ena osi lexanp Zakob. Lezot ti fer li krwar ki enn zanimo sovaz inn touy so garson, Zozef. Pandan “plizir zour” li ti plore ek so fami pa ti reisi rekonfort li. Plizir lane apre, lamor Zozef ti ankor enn pwa lor so leker.​—Zenez 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Abraam ti plore kan Sara ti mor

Zordi osi boukou dimounn kontign sagrin apre lamor enn pros. Anou get de lexanp.

  • “Robert, mo misie, inn mor le 9 Ziliet 2008. Zour li fer aksidan ti parey kouma tou lezot zour. Apre ti-dezene, parey kouma nou abitie fer avan li al travay, nou ti anbras ek may nou kamarad, ek dir ‘mo kontan twa.’ Si-z-an apre, douler ki ti ena dan mo leker ankor la. Mo pa krwar mo pou reisi sirmont sa.”​—Gail, 60 an.

  • “Mem si sa fer 18 an ki mo madam inn mor, mo touzour mank li ek mo extra sagrin. Sak fwa mo trouv enn zoli kitsoz dan lanatir, mo pans li ek mo pa kapav aret mazine ki kantite li ti pou kontan trouv sa.”​—Etienne, 84 an.

Alor li kler ki se enn santiman normal si nou ankor pe sagrin mem si boukou letan inn pase. Sak dimounn soufer dan so fason, ek li pa bon nou ziz fason ki enn dimounn reazir kan ena enn maler. Ek nou’si fode pa ki nou kondann noumem si nou reazir dan enn fason exazere akoz enn pros inn mor. Kouma nou kapav sirmont nou sagrin?

^ par. 4 Izaak, garson Abraam, li osi ti kontign sagrin apre lamor so mama. Kouma mansione dan lartik “Imit Zot Lafwa” dan sa magazinn-la, li ti ankor pe soufer mem si ti’nn fini gagn trwa-z-an depi ki so mama inn mor.​—Zenez 24:67.