Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR

Kan enn Pros Mor

Kan enn Pros Mor

“Bondie kone ki pli bon, mo tifi. . . . Pa . . . plore.”

Enn kamarad pros ar lafami ti dir sa bann parol-la dan zorey Bebe, enn madam ki’nn perdi so papa dan enn aksidan loto. Sa ti pase zour lanterman.

Bebe ti bien pros ar so papa. Mem si sa dimounn-la ti ena bann bon lintansion, Bebe ti trouv seki li’nn dir plis blesan ki enn rekonfor. Ek li ti kontign repet ar limem: “Lamor mo papa zame ti enn bon kitsoz.” Plizir lane apre, Bebe ti ekrir seki finn arive dan enn liv ek li paret ki li ti ankor pe soufer.

Parey kouma Bebe inn fer lexperyans, sa kapav pran boukou letan pou enn kikenn sirmont so sagrin, sirtou si li ti bien pros avek sa dimounn ki’nn mor la. Zisteman, Labib dekrir lamor kouma “dernie lennmi.” (1 Korintien 15:26) Lamor pa kapav bare. Li arive enn sel kout koumsa ek li boulvers nou lavi. Defwa li vini kan nou pa atann ditou, ek li pran bann dimounn ar ki nou bien atase. Personn pa kapav sape. Alor li normal ki nou pa tro kone kouma pou reazir kan enn pros mor ek kouma pou reazir apre.

Si ou pros inn mor, kitfwa ou demann oumem: ‘Eski enn zour mo pou reisi sirmont mo sagrin? Kouma kapav sirmont sa sagrin-la? Kouma mo kapav rekonfort lezot ki’nn perdi enn pros? Eski ena kit lespwar pou nou bann fami ek nou bann kamarad pros ki’nn mor?’