Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KAN ENN PROS MOR

Bann Mor Pou Reviv!

Bann Mor Pou Reviv!

Sirman ou rapel Gail ki nou ti mansione avan. Apre lamor so misie, Rob, li ti panse ki zame li pou reisi sirmont so sagrin. Me asterla li pe atann pou retrouv so misie dan lemond nouvo ki Bondie inn promet. Gail dir: “Mo verse prefere se Revelasion 21:3, 4.” Sa verse-la dir ki “Li [Bondie] pou res avek zot . . . Li pou souy tou zot larm. Pa pou ena ni lamor, ni dey, ni lamantasion, ni douler. Tousa . . . finn disparet.”

Gail dir: “Sa promes-la dir tou. Mo sagrin pou bann dimounn ki an-dey ek ki pa konn lesperans pou retrouv zot pros enn zour.” Gail vremem krwar dan sa promes-la. Alor li prese aplintan volonterman pou fer lezot konn promes Bondie konsernan enn lavenir kot ‘pa pou ena lamor.’

Zob ti sir ki li pou reviv

Kitfwa ou pou dir ki se enn kitsoz inposib. Me get lexanp enn misie ki apel Zob. Li ti bien malad. (Zob 2:7) Mem si li ti anvi mor, li ti ena lafwa ki Bondie kapav resisit li lor later enn zour. Avek konfians li ti dir: “A! si to ti kasiet mwa dan Tom . . . To pou apel mwa, ek mo pou reponn twa. To pou atann avek inpasians pou trouv travay ki to lame inn fer.” (Zob 14:13, 15) Zob ti sir ki so Bondie pou rapel li ek pe atann pou resisit li.

Biento, Bondie pou resisit Zob ek boukou dimounn ankor kan Li pou fer later vinn enn paradi. (Lik 23:42, 43, NW.) Labib konfirme dan Zistwar Bann Apot 24:15 ki “pou ena rezireksion.” Zezi ti dir: “Pa etone kan zot tann sa, parski ler pe vini kot tou dimoun ki dan tom pou tann so lavwa . . . [ek] pou sorti.” (Zan 5:28, 29) Zob pou trouv sa promes-la realize. Li pou ena posibilite regagn “lafors ki li ti ena kan li ti zenn” ek li pou touletan res “pli fre ki dan so zenes.” (Zob 33:24, 25) Li pou parey pou tou bann ki aksepte avek rekonesans dispozision ki Bondie inn pran pou ki ena rezireksion lor later.

Si ou pe soufer parski ou’nn perdi enn pros, kitfwa bann pwin ki nou’nn mansione pa pou tir tou ou sagrin. Me si ou medit lor bann promes Bondie ki ena dan Labib, ou kapav gagn enn vre lespwar ek lafors pou kontign avanse.​—1 Tesalonisien 4:13.

Eski ou ti pou kontan aprann plis kouma pou sirmont ou sagrin? Ouswa eski ou ena lezot kestion kouma par exanp, “Kifer Bondie permet lemal ek soufrans?” Ou kapav vizit nou sit jw.org pou trouv bann repons ki Labib done, bann repons ankourazan ek ki kapav ed ou.