LATOUR DEGARD No. 3 2016 | Kan enn Pros Mor

Personn pa kapav sape ar lamor. Ki nou kapav fer kan enn pros mor?

LARTIK KOUVERTIR

Kan enn Pros Mor

Kouma enn dimounn kapav sirmont so sagrin? Ek eski ena kit lespwar pou nou bann fami ek nou bann kamarad pros ki’nn mor?

LARTIK KOUVERTIR

Eski Li Normal Nou Kontign Sagrin?

Ki ou panse si lezot dir ki ou pe reazir dan enn fason exazere akoz ou pros inn mor?

LARTIK KOUVERTIR

Kouma Ou Kapav Sirmont Ou Sagrin?

Labib donn bann konsey efikas.

LARTIK KOUVERTIR

Rekonfort Bann Ki’nn Perdi enn Pros

Li kapav arive ki mem bann kamarad pros pa trouve ki enn dimounn an-dey bizin led.

LARTIK KOUVERTIR

Bann Mor Pou Reviv!

Eski nou kapav krwar dan lesperans ki Labib done?

Eski To Ti Kone?

Kisannla ti papa Zozef? Ki kalite latwal ek tintir ti ena dan bann lepok ki mansione dan Labib?

LABIB SANZ BANN DIMOUNN

Mo’nn Aprann Respekte Bann Madam ek Momem

Joseph Ehrenbogen ti lir enn kitsoz dan Labib ki’nn ed li sanz so lavi.

IMIT ZOT LAFWA

“Mo Dakor pou Ale”

Apart lafwa, Rebeka ti ena lezot kalite extraordiner.

Ki Labib Dir?

Eski li mal ki nou servi nom Bondie?