Skip to content

Skip to table of contents

Zenn​—Tini Ferm Kont Lediab

Zenn​—Tini Ferm Kont Lediab

“Met tou ekipman solda ki Bondie fourni; met li lor zot pouki zot kapav reziste kont manigans diab.”​—EFEZIEN 6:11.

KANTIK: 79, 140

1, 2. (a) Kifer bann zenn Kretien pe reisi gagn lager kont Satan ek bann demon? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Ki nou pou examine?

LAPOT Pol ti konpar bann Kretien ar bann solda. Nou dan enn lager ek nou bann lennmi zot vremem existe! Me nou pa pe lager kont bann dimounn; nou pe lager kont Satan ek bann demon. Sa fer plizir milye lane ki zot pe lager kouma solda ek zot bien konn lager. Alor, li kapav paret inposib pou nou gagn sa lager-la, sirtou si nou zenn. Eski bann zenn kapav gagn lager kont bann lennmi bien pwisan koumsa? Wi zot kapav, ek zot pe reisi! Kifer? Parski se Zeova ki donn zot lafors. Anplis, parey kouma bann solda ki’nn bien forme, zot “met tou ekipman solda ki Bondie fourni” pou ki zot pare pou lager.​—Lir Efezien 6:10-12.

2 Kan Pol ti servi sa lexanp-la, sirman li ti pe pans larmir ki bann solda Romin ti met lor zot. (Zistwar Bann Apot 28:16) Dan sa lartik-la, nou pou examinn sa lexanp-la.  Nou pou get osi seki sertin zenn dir lor bann difikilte ek bann benediksion ki zot gagne kan zot met sak parti sa larmir-la lor zot.

Eski to pe met sak parti sa larmir-la lor twa?

“SINTIR LAVERITE”

3, 4. Kifer laverite ki ena dan Labib li kouma enn sintir militer ki bann solda Romin ti mete?

3 Lir Efezien 6:14. Sintir militer ki enn solda Romin ti mete ti ena bann plak an feray pou protez so lerin ek pou gard so zile ki bien lour dan so plas. Sertin sintir ti ena osi bann sipor bien solid pou met enn lepe ek enn pwaniar. Kan enn solda so sintir ti bien atase, li ti ena plis lasirans kan li ti al lager.

Laverite ki nou aprann dan Parol Bondie protez nou kont bann fos lansegnman

4 Parey kouma enn sintir, laverite ki nou aprann dan Parol Bondie protez nou kont bann fos lansegnman. (Zan 8:31, 32; 1 Zan 4:1) Plis nou aprann pou kontan bann verite ki ena dan Parol Bondie, li vinn pli fasil pou nou viv dapre bann prinsip Bondie, ouswa pou met nou “zile proteksion.” (Psom 111:7, 8; 1 Zan 5:3) Ek plis nou kontan sa bann verite-la, plis nou pou kapav defann zot devan nou bann lennmi.​—1 Pier 3:15.

5. Kifer touletan nou bizin dir laverite?

5 Bann verite ki ena dan Labib zot inportan pou nou, akoz sa nou obeir seki Labib dir ek touletan nou dir laverite. Koz manti se enn parmi bann zarm pli efikas ki Satan servi. Kan enn dimounn koz manti sa fer limem ditor ek osi sa dimounn ki pe krwar sa la. (Zan 8:44, NW.) Alor, mem si nou inparfe, nou fer nou maximum pou pa koz manti. (Efezien 4:25) Me parfwa sa kapav difisil. Abigail, ki ena 18 an, dir: “Nou kapav panse ki li pa touletan vo lapenn ki nou koz laverite, sirtou si kan nou koz manti sa kapav tir nou dan enn sitiasion difisil.” Alor, kifer touletan li esey koz laverite? Li dir: “Kan mo koz laverite, mo ena enn konsians kler devan Zeova. Ek mo bann paran ek mo bann kamarad kone ki zot kapav fer mwa konfians.” Victoria, ki ena 23 an, dir: “Kan to dir laverite ek to defann to bann krwayans, lezot kapav arsel twa. Me touletan to pou gagn bann gran benediksion: To gagn plis konfians, to santi twa pli pros ar Zeova, ek bann ki kontan twa respekte twa.” Eski to trouve kifer li inportan ki touletan to met “sintir laverite”?

Sintir laverite (Get paragraf 3-5)

“LADRWATIR KOUMA ENN ZILE PROTEKSION”

6, 7. Kifer konpar ladrwatir ar enn zile proteksion?

6 Zile proteksion ki enn solda Romin ti mete souvan ti fer ar bann band feray orizontal. Sa bann band-la ti arondi pou adapte li ar so pwatrinn. Ti tini sa bann band feray la avek bann pat an lapo ek ar bann krose ek bann bouk an metal. Ti ena osi lezot band feray ki ti kouver so zepol. Li vre ki sa zile-la ti limit  so bann mouvman, ek sak fwa li ti bizin verifie si bann band feray la ti dan zot plas. Me sa zile-la ti protez so leker ek so bann lezot organn kont pwint enn lepe ouswa enn fles!

Nou pena ase sazes pou protez nou prop leker

7 Bann prinsip Zeova zot drwat, ek zot protez nou “leker,” ouswa dimounn ki nou ete andan. Akoz sa, nou kapav konpar sa bann prinsip-la ar sa zile-la. (Proverb 4:23) Zame enn solda ti pou sanz so zile ki’nn fer ar feray kont enn zile ki’nn fer ar enn metal ki mwin solid. Dan mem fason, zame nou pa pou rod sanz bann prinsip Zeova kont nou prop fason panse. An realite, nou pena ase sazes pou protez nou prop leker. (Proverb 3:5, 6) Se akoz sa ki regilierman nou bizin verifie ki nou “zile proteksion” pe ankor protez nou leker.

8. Kifer nou bizin obeir bann prinsip Zeova?

8 Eski parfwa to ena linpresion ki bann prinsip Zeova pe priv twa to liberte ouswa pe anpes twa fer bann kitsoz ki to anvi? Daniel, ki ena 21 an, dir: “Mo bann profeser ek mo bann kamarad ti fer boufon ar mwa parski mo ti viv dapre bann prinsip Labib. Pandan enn tan mo ti perdi konfians an mwa ek mo ti deprime.” Me ki li resanti asterla? Li dir: “Avek letan mo’nn trouv bann benediksion ki nou gagne kan nou viv dapre bann prinsip Zeova. Sertin parmi mo bann ‘kamarad’ ti koumans pran ladrog; lezot ti aret lekol. Li ti bien tris pou trouv seki zot ti’nn devini. Zeova vremem protez nou.” Madison, ki ena 15 an, dir: “Mo bizin fer boukou zefor pou res atase ar bann prinsip Zeova, ek pou pa fer seki mo bann kamarad trouv kool ek fun.Me, ki li fer? Li dir: “Mo rapel momem ki mo port nom Zeova ek ki bann tantasion zot kouma bann fles ki Satan pe lans lor mwa. Kan mo reisi gagn enn batay, mo santi mwa bien.”

Zile ladrwatir (Get paragraf 6-8)

“MET SOULIE KI FER ZOT PARE POU ZOT AL ANONS BONN NOUVEL KI DONN LAPE”

9-11. (a) Ki soulie sinbolik bann Kretien mete? (b) Ki pou ed nou pou plis alez kan nou prese?

9 Lir Efezien 6:15. Enn solda Romin pa ti kapav al lager san so soulie. Soulie-la ti an trwa parti. Li ti ena bann pat, enn premier ek enn semel. Zot ti an lapo ek zot ki ti koud ansam, alor soulie-la ti bien solid. Me sa bann soulie-la ti osi bien konfortab, alor enn solda ti kapav mars bien san glise.

10 Soulie ki bann solda Romin ti mete ti ed zot pou gagn lager, alor ki bann soulie sinbolik ki nou mete ed nou pou “anons Bonn Nouvel ki donn lape.” (Izai 52:7; Romin 10:15) Kanmem sa, parfwa nou bizin ena boukou kouraz pou prese. Bo, ki ena 20 an, dir: “Mo ti per pou rann temwaniaz ar mo bann kamarad lekol. Mo panse ki mo ti gagn onte. Me, kan mo repans sa, mo pa kone kifer mo ti bizin gagn onte. Asterla, mo kontan rann temwaniaz ar mo bann kamarad.”

 11 Boukou zenn Kretien finn remarke ki zot pli alez pou prese kan zot inn bien prepare avan. Ki to kapav fer pou prepar twa? Julia, ki ena 16 an, dir: “Mo gard bann piblikasion dan mo sak lekol, ek mo ekout bien kan mo bann kamarad koz lor seki zot panse ek zot bann krwayans. Lerla mo ena enn lide lor seki pou kapav ed zot. Kan mo bien prepare, mo kapav koz ar zot lor bann kitsoz ki kapav ed zot personelman.” Makenzie, ki ena 23 an, dir: “Si to bon avek to bann kamarad ek to konn ekout zot, to pou ena enn lide ar ki bann difikilte zot pe fer fas. Mo sey lir tou bann lartik ki’nn pibliye pou bann zenn. Koumsa mo kapav atir latansion mo bann kamarad lor enn kitsoz ki kapav ed zot dan Labib ouswa lor sit jw.org.” Kan to bien prepar twa pou prese se koumadir to’nn met enn “soulie” ki adapte ar to lipie.

Soulie ki fer pare (Get paragraf 9-11)

GRAND “BOUKLIYE” LAFWA

12, 13. Ki bann “fles anflame” Satan kapav lans lor twa?

12 Lir Efezien 6:16. Enn solda Romin  ti sarye enn gran boukliye ki ti rektang. Sa ti kouver li depi so zepol ziska so zenou ek ti protez li kont bann lepe, bann lans ek bann fles.

13 Ki bann “fles anflame” Satan kapav lans lor twa? Kitfwa se bann foste ki li fane lor Zeova. Par exanp, Satan anvi fer twa krwar ki Zeova pa kontan twa ek ki personn pa gagn to traka. Ida, ki ena 19 an, dir: “Souvan mo ti panse ki Zeova pa pros avek mwa ek ki Li pa anvi vinn mo Kamarad.” Ki li fer kan li ena sa bann santiman-la? Li dir: “Bann renion vremem ogmant mo lafwa. Mo ti abitie nek asize ek zame mo pa ti fer komanter. Mo ti panse ki personn pa ti pou anvi tann seki mo ena pou dir. Me asterla, mo prepar mo bann renion ek mo esey reponn de ouswa trwa fwa. Li difisil, me mo santi mwa pli bien kan mo fer sa. Ek bann frer ek ser bien ankourazan. Touletan kan mo sorti renion, mo santi ki Zeova kontan mwa.”

14. Ki nou aprann ar lexanp Ida?

14 Boukliye enn solda touletan res mem grander. Me kouma nou finn aprann ar lexanp Ida nou lafwa li pa parey. Li kapav swa grandi swa diminie. Sa depann lor nou. (Matie 14:31; 2 Tesalonisien 1:3) Pou ki nou “boukliye” lafwa protez nou, nou bizin kontign fer li vinn pli gran ek pli solid!

Gran boukliye lafwa (Get paragraf 12-14)

“ELMET KI SOV ZOT”

15, 16. Kifer nou lesperans kouma enn elmet?

15 Lir Efezien 6:17. Enn solda Romin ti met enn elmet pou protez so latet, so likou, ek so figir. Parfwa elmet-la ti ena enn lamans pou ki solda-la kapav sarye sa dan so lame.

16 Parey kouma elmet enn solda ti protez so latet, nou “lesperans” protez nou bann panse. (1 Tesalonisien 5:8; Proverb 3:21) Nou lesperans ed nou pou res fixe lor bann promes Bondie ek pou pa dekouraze akoz nou bann problem. (Psom 27:1, 14; Zistwar Bann Apot 24:15) Me pou ki nou lesperans protez nou, li bizin reel pou nou. Nou bizin met nou “elmet” lor nou latet, pa sarye li dan nou lame!

17, 18. (a) Kouma Satan kapav tronp nou pou fer nou tir nou elmet? (b) Kouma nou kapav montre ki nou pa pe les Satan anbet nou?

17 Kouma Satan kapav tronp nou pou fer nou tir nou elmet? Reflesi lor seki li ti rod fer ar Zezi. Satan ti kone ki Zeova ti swazir Zezi pou diriz limanite. Me avan, Zezi ti pou bizin soufer ek mor. Ek li ti pou bizin atann pou vinn Lerwa dan ler ki Zeova ti deside. Alor Satan ti donn li lokazion pou koumans dirize depi avan mem. Satan ti promet Zezi ki si li zis ador li enn sel fwa, deswit li ti pou kapav diriz lemond. (Lik 4:5-7) Satan kone osi ki Zeova finn promet pou donn nou bann kitsoz extraordiner dan lemond nouvo. Me nou bizin atann ki sa promes-la realize, ek antretan nou kapav pas par boukou difikilte. Alor Satan donn nou lokazion pou ena enn lavi konfortab depi asterla mem. Li anvi ki nou fer nou konfor pas avan Rwayom Bondie.​—Matie 6:31-33.

18 Boukou zenn Kretien pa finn les  Satan anbet zot. Par exanp, Kiana, ki ena 20 an, dir: “Mo kone ki se zis Rwayom Bondie ki kapav regle nou bann problem.” Kouma so lesperans ena enn lefe lor fason ki li panse ek fason ki li viv so lavi? Sa ed li pou rapel ki bann kitsoz ki ena dan sa lemond-la zot tanporer. Olie ki li rod fer enn karyer dan sa lemond-la, Kiana pe servi so letan ek lenerzi pou servi Zeova.

Elmet ki donn lavi (Get paragraf 15-18)

“LAPAROL BONDIE KOUMA LEPE KI LESPRI DONE”

19, 20. Kouma nou kapav konn servi Parol Bondie pli bien?

19 Bann solda Romin ti servi bann lepe ki ti apepre 50 santimet longer. Sa bann solda-la ti bien konn servi zot lepe parski toulezour zot ti antrene pou servi sa.

20 Lapot Pol ti dir ki Parol Bondie li kouma enn lepe. Zeova finn donn nou sa. Me nou bizin aprann pou bien servi li pou defann nou lafwa ouswa pou fer bann sanzman dan nou fason panse. (2 Korintien 10:4, 5; 2 Timote 2:15, NW.) Kouma to kapav amelior to kapasite? Sebastian, ki ena 21 an, dir: “Sak fwa ki mo lir enn sapit dan Labib, mo not enn verse ki mo’nn kontan. Mo pe fer enn lalis mo bann verse prefere.” Sa ed li pou konpran pli bien fason panse Zeova. Daniel azoute: “Kan mo fer mo lektir Labib, mo not bann verse ki pou ed bann dimounn ki mo zwenn dan predikasion. Mo finn remarke ki bann dimounn reazir bien kan zot trouve ki to ena enn pasion pou Labib ek ki to pe fer to maximum pou ed zot.”

Lepe lespri (Get paragraf 19-20)

21. Kifer fode pa nou per Satan ek bann demon?

21 Lexanp bann zenn dan sa lartik-la, finn montre nou ki fode pa nou per Satan ek bann demon. Li vre ki zot pwisan, me zot pa pli pwisan ki Zeova. Ek zot pa pou viv pou touletan. Zot pou anprizone ek zot pa pou kapav fer personn ditor pandan Regn Mil An Zezi Kris, ek apre sa pou detrir zot. (Revelasion 20:1-3, 7-10) Nou konn nou lennmi, so bann taktik, ek so lobzektif. Avek led Zeova, nou kapav tini ferm kont li!