Skip to content

Skip to table of contents

 BIOGRAFI

Mizer O-koumansman​—Me Bien Ris Alafin

Mizer O-koumansman​—Me Bien Ris Alafin

Mo ti ne dan enn ti kabann ki ti fer ar bann rondin dan Liberty, enn ti lavil ki trouv dan Indiana, États-Unis. Mo bann paran ti deza ena enn garson ek de tifi kan mo ti ne. Plitar, mo mama finn gagn mo de ti frer ek mo ti ser.

Ti kabann an rondin kot mo ti ne

PANDAN bann lane ki mo ti al lekol, pa ti ena tro boukou sanzman. Mo ti koumans ek mo ti terminn lekol avek bann mem zanfan. Preske tou dimounn dan lavil ti konn nom zot kamarad.

Nou ti a set zanfan, ek kan mo ti zenn mo ti aprann pou fer bann travay dan laferm

Lavil Liberty ti antoure ar bann ti laferm, ek dan sa bann laferm-la ti pe fer sirtou bann plantasion may. Kan mo ti ne, mo papa ti travay pou enn fermie dan landrwa mem. Kan mo ti adolesan, mo ti aprann pou kondir enn trakter ek pou fer lezot travay dan laferm.

Zame mo pa ti ena enn papa ki zenn. Mo papa ti ena 56 an kan mo ti ne, ek mo mama ti ena 35 an. Selman, mo papa ti for ek li ti ena enn bon lasante. Li ti kontan travay dir ek li ti ansegn so bann zanfan osi pou kontan sa. Zame li pa ti gagn boukou kas, me li ti donn nou seki nou bizin, setadir enn plas pou reste, linz pou nou mete, ek ase manze pou plin nou vant. Ek touletan li ti pas letan avek nou. Mo papa ti ena 93 an kan li ti mor. Mo mama ti mor kan li ti ena 86 an. Ni mo papa ni mo mama pa ti servi Zeova. Me enn parmi mo bann frer pe servi kouma enn ansien bien fidel depi 1972.

 KAN MO TI ZENN

Mo mama ti bien relizie. Toule Dimans li ti amenn nou legliz Batis. Kan mo ti ena 12 an, premie fwa mo ti tann koz lor doktrinn Trinite. Alor, mo ti demann mo mama: “Kouma Zezi kapav Garson ek Papa anmemtan?” Mo rapel li ti reponn mwa: “Mo garson, se enn mister. Nou pa sipoze konpran sa.” Sa ti vremem enn mister pou mwa. Kanmem sa, kan mo ti ena 14 an, mo’nn pran batem dan enn ti larivier dan landrwa. Zot ti plonz mwa trwa fwa, enn fwa o-nom Papa, enn fwa o-nom Garson, ek enn fwa o-nom lespri sin!

1952—Kan mo ti ena 17 an, avan ki mo rant dan larme

Kan mo ti dan kolez, mo ti ena enn kamarad ki ti enn boxer, ek li ti konvink mwa pou esey aprann labox. Alor mo ti koumans antrenn mwa, ek mo ti vinn enn manb dan enn lasosiasion labox, ki apel Golden Gloves. Mo pa ti enn bon boxer, alor apre de-trwa konba, mo ti arete. Plitar, ti apel mwa pou al servi dan larme Ameriken ek apre ti avoy mwa l’Allemagne. Kan mo ti laba, mo bann siperyer ti avoy mwa dan enn lekol spesialize pou bann militer parski zot ti panse ki mo ti kapav vinn enn bon sef. Zot ti anvi ki mo fer servis militer vinn mo karyer. Me selman, mo pa ti anvi res dan larme. Alor, apre de-z-an kan mo ti fini mo servis militer, an 1956 mo ti kit larme. Selman, pa tro lontan apre, mo finn angaz mwa dan enn diferan larme.

1954-1956—Mo ti pas 2 an dan larme Ameriken

ENN NOUVO LAVI KOUMANSE

Avan ki mo konn laverite, mo ti ena enn fos lide lor kouma enn vre zom bizin ete. Mo ti inflianse par bann fim ek bann dimounn ki ti o-tour mwa. Mo ti panse ki bann misie ki ti koz lor Labib, pa ti bann vre zom. Me mo ti koumans aprann sertin kitsoz ki ti sanz mo lavi. Enn zour, kan mo ti pe roul mo zoli loto rouz dan lavil, de zennfi ti fer mwa sign pou vinn get zot. Sa de zennfi-la ti bann temwin Zeova ek zot gran frer ti marye avek mo gran ser. Mo ti deza aksepte bann magazinn Latour Degard ek bann magazinn Leve! ki zot ti propoz mwa avan. Me mo ti trouv Latour Degard inpe tro difisil pou konpran. Sa fwa-la, parkont, zot ti invit mwa pou vinn l’étude de livre, enn ti renion ki ti fer dan zot lakaz pou etidie Labib. Mo ti dir zot ki mo pou reflesi lor la. Zot ti fer enn sourir ek zot ti dir: “To promet?” Mo ti dir: “Wi, mo promet.”

Mo ti regrete ki mo ti fer sa promes-la, me mo ti santi mwa oblize pou tini mo promes. Alor, so tanto mo ti al asiste sa renion-la. Seki ti plis inpresionn mwa, se bann zanfan. Mo pa ti arive krwar ki zot konn Labib sa kantite-la! Mem si toule Dimans mo ti al legliz avek mo mama, mo ti konn bien tigit kitsoz lor Labib. Sa ti fer mwa anvi aprann plis lor Labib, alor mo ti aksepte enn letid Labib. Enn parmi bann premie kitsoz ki mo ti aprann se ki nom Bondie Tou-Pwisan se Zeova. De-trwa lane avan, kan mo ti poz mo mama kestion lor bann Temwin Zeova, li ti dir mwa: “A, zot ador enn vie misie ki apel Zeova.” Me asterla, mo lizie ti pe koumans ouver!

Bien vit mo finn fer bann progre, parski mo ti kone ki mo finn trouv laverite. An Mars 1957, zis nef mwa apre mo premie renion, mo finn pran batem. Mo fason panse finn sanze. Mo extra kontan ki mo finn aprann seki Labib ansegn nou lor kouma enn vre zom bizin ete. Zezi ti enn zom parfe. Li ti ena pli boukou pouvwar ek lafors ki ninport ki zom. Me zame li ti lager. Plito, “li ti les lezot maltret  li,” kouma ti predir. (Izai 53:2, 7) Mo ti aprann ki enn vre disip Zezi “bizin ena douser anver tou dimounn.”​—2 Timote 2:24NW.

So lane apre, an 1958, mo ti koumans fer pionie. Me selman, bien vit, mo ti bizin arete pou enn ti moman. Kifer? Mo ti desid pou marye avek Gloria, enn parmi sa de zennfi ki ti invit mwa pou l’étude de livre la! Zame, mo pa finn regret sa desizion-la. Sa lepok-la, Gloria ti kouma enn vre bizou pou mwa ek azordi li ankor touzour parey. Li ena boukou plis valer ki Hope Diamond, (enn bann diaman ki pli presie dan lemond) ek mo extra kontan ki mo finn marye ar li! Mo les li rakont enn tipe lor limem:

“Mo ti ena 16 frer ek ser. Mo mama ti enn Temwin fidel. Li ti mor kan mo ti ena 14 an. Apre sa, mo papa ti koumans etidie Labib. Parski mo mama ti nepli la, mo papa ti fer enn laranzman avek rekter. Mo gran ser ti pe fer so dernie lane kolez, ek mo papa ti demande si mo ser ek mwa kapav al lekol enn zour lor de. Koumsa, enn parmi nou ti kapav res lakaz pou okip nou bann frer ek ser ki ti pli tipti. Nou ti osi prepar dine pou nou lafami avan ki mo papa retourn lakaz apre travay. Rekter ti aksepte, ek nou ti kontign fer sa ziska ki mo ser fini lekol. De fami Temwin ti etidie Labib avek nou ek 11 zanfan parmi nou ti vinn bann Temwin Zeova. Mo ti kontan predikasion, mem si mo ti touletan timid. Pandan tou sa bann lane-la, mo misie, Sam, finn ed mwa pou sirmont sa timidite-la.”

Gloria ek mwa nou ti marye an Fevriye 1959. Nou ti kontan fer pionie ansam. Sa mem lane-la, an Ziliet, nou ti fer aplikasion pou servi dan Betel. Nou ti extra anvi al servi dan biro mondial. Enn frer ki apel Simon Kraker ti interviewe nou. Li ti dir nou ki Betel pa ti pe aksepte bann koup sa lepok-la. Nou ti touzour anvi al servi dan Betel, me sa finn pran boukou lane avan ki sa realize.

Nou ti ekrir biro mondial ek nou ti demann zot pou avoy nou dan enn teritwar kot bizin plis proklamater. Zot ti donn nou zis enn sel swa: Pine Bluff, Arkansas. Sa lepok-la, ti ena zis de kongregasion dan Pine Bluff. Enn kongregasion ti ena bann proklamater blan ek dan lot kongregasion-la ti ena bann proklamater nwar. Ti avoy nou dan kongregasion kot ti ena bann proklamater nwar, ek ti ena zis 14 proklamater laba.

BANN DIFIKILTE AKOZ SEGREGASION EK RASISM

Kitfwa to pe demann tomem kifer bann Temwin Zeova ti pe separ bann proklamater nwar ek blan. Be, parski pa ti ena swa dan sa lepok-la. Lalwa ti interdi bann diferan ras pou zwenn ansam, ek akoz sa bann dimounn ti vinn violan. Dan boukou landrwa, bann frer ti per tansion detrir zot Lasal kot fer renion si de diferan ras zwenn ansam pou ador Zeova. Bann kitsoz koumsa ti deza arive. Si bann Temwin nwar ti pres dan enn kartie blan, ti aret zot ek kitfwa ti bat zot. Alor, pou ki travay predikasion kontign fer, nou ti bizin obeir bann lalwa ek espere ki bann kitsoz sanze ek vinn meyer.

Nou minister pa ti touletan fasil. Kan nou ti pres dan teritwar kot ena bann nwar, defwa li ti arive ki nou ti tap laport enn fami blan. Nou ti bizin deside bien vit: Eski nou esey fer enn ti prezantasion Biblik ouswa nou zis demann exkiz ek al fer prosin laport? Se koumsa ki bann kitsoz ti ete dan sa lepok-la.

Biensir, antan ki pionie, nou ti bizin travay pou nou viv. Pou laplipar travay ki nou ti fer, nou ti gagn bien tigit kas par zour. Gloria ti travay servant de-trwa plas. Mo ti gagn permision pou ed li dan enn plas kot li ti travay pou ki li kapav fini pli vit. Sa fami-la ti donn nou dezene, enn manze fini prepare ek konzele, ki mwa ek Gloria nou ti partaze avan nou ale. Sak semenn, Gloria ti al repase kot enn fami. Mwa mo ti travay dan zardin, lav bann lafnet, ek fer lezot ti travay otour lakaz-la. Kot enn fami blan, nou ti lav bann lafnet. Pandan ki Gloria ti pe lav bann lafnet andan, mwa mo ti pe lav zot andeor. Sa travay-la ti pran nou enn zourne, alor zot ti ofer nou dezene. Gloria ti manz andan me li ti bizin res separe avek fami-la. Mwa mo ti bizin manz andeor dan garaz, me mo pa ti kas latet. Manze-la ti bien bon. Zot ti enn bon fami, me zot ti inflianse par fason panse ki ti ena dan sa lepok-la. Mo rapel ki enn fwa, nou ti aret lor enn filing. Apre ki  nou ti met lesans dan nou loto, mo ti demann sa travayer blan la si Gloria kapav servi twalet. Li ti get mwa avek koler ek ti dir: “Li ferme.”

BANN BON AKSION KI NOU PA POU BLIYE

Dan enn lot kote, nou finn pas bann bon moman avek nou bann frer, ek nou ti kontan nou predikasion! Kan nou ti fek ariv dan Pine Bluff, nou ti res kot enn frer ki ti serviter kongregasion sa lepok-la. So madam, pa ti ankor dan laverite, ek Gloria ti koumans etidie Labib avek li. Antretan, mo ti koumans etidie Labib avek zot tifi ek so misie. Mama-la ek so tifi toulede ti desid pou servi Zeova ek zot ti pran batem.

Nou ti ena bann bon kamarad dan kongregasion kot ti ena bann proklamater blan. Zot ti invit nou kot zot pou dine, me nou ti kapav ale zis kan ti fini fer nwar pou ki personn pa trouv nou ansam. Ku Klux Klan (KKK), enn lorganizasion ki ti favoriz rasism ek violans, ti bien aktif sa lepok-la. Enn swar, zour Halloween, mo rapel mo ti trouv enn misie pe asize dan so lavarang, ek li ti bien fier ki li’nn abiy parey kouma bann manb KKK. Me bann kitsoz koumsa pa ti anpes bann frer pou montre zot bonte anver nou. Enn fwa, nou ti bien bizin kas pou al enn lasanble, ek enn frer ti aksepte pou aste nou loto Ford 1950 pou ki nou reisi ale. Enn mwa apre, ti ena enn zour kot nou ti extra fatige apre ki nou ti prese lakaz-lakaz dan saler ek nou ti fer bann letid Labib. Kan nou ti ariv lakaz, nou ti gagn enn sirpriz. Nou loto ti devan nou lakaz! Ti ena enn ti mo lor parbriz ki dir: “Mo pe redonn zot zot loto an kado. Zot frer.”

Ena enn lot bon aksion ki mo pa pou bliye. An 1962, mo ti gagn linvitasion pou al asiste Lekol pou Bann Frer Nome dan South Lansing, New York. Se enn formasion ki bann ansien, bann sirveyan sirkonskripsion ek bann sirveyan distrik ti pou gagne pandan enn mwa. Sa moman-la, mo pa ti ena travay, ek nou ti ena bien tigit kas. Selman, enn konpagni telefonn dan Pine Bluff ti interviewe mwa pou enn travay. Si zot ti pran mwa, mo ti pou premie zom nwar ki ti pou travay dan sa konpagni-la. Finalman, zot ti dir mwa ki zot pou pran mwa pou sa travay-la. Ki mo ti pou fer? Mo pa ti ena kas pou al New York. Mo ti desid pou aksepte sa travay-la ek pou refiz linvitasion pou al lekol. Mo ti pe prepar mwa pou ekrir Betel kan enn kitsoz ki zame mo pa pou bliye ti arive.

Enn gramatin boner, enn ser dan nou kongregasion, ki so misie pa ti enn Temwin, ti tap nou laport ek ti donn mwa enn lanvlop. Lanvlop-la ti ranpli ar larzan. Li, ansam avek plizir so bann zanfan, ti lev boner pou al dan bann karo koton pou ras bann move lerb. Zot ti fer sa pou gagn ase kas pou ki mo kapav al New York. Li ti dir mwa: “Al lekol ek aprann bien, ek lerla kan to retourne to ansegn nou!” Enn tipe apre, mo ti demann konpagni telefonn la si mo kapav koumans travay sink semenn plitar. Biensir repons-la ti enn non kategorik! Me,  sa pa ti ena linportans. Mo ti fini pran mo desizion. Mo extra kontan ki mo pa’nn aksepte sa travay-la!

Get souvenir ki Gloria ena pou bann lane ki nou finn pase dan Pine Bluff: “Mo ti tom amoure ar sa teritwar-la! Mo ti ena 15 a 20 letid Labib. Alor, gramatin nou ti pres lakaz-lakaz ek apre nou ti fer bann letid Labib pandan leres lazourne, parfwa ziska 11 er aswar. Nou servis ti telman interesan! Mo ti pou kontan res dan mo servis pionie. Mo bizin rekonet ki mo pa ti anvi sanz afektasion ek al dan servis sirkonskripsion, me Zeova ti prevwar enn lot kitsoz pou nou.” Ek se samem ki Li ti fer.

LAVI DAN SERVIS SIRKONSKRIPSION

Kan nou ti pe fer pionie dan Pine Bluff, nou ti ranpli form pou vinn bann pionie spesial. Nou ti preske sir ki pou aksepte nou aplikasion. Kifer? Parski nou ti kone ki nou sirveyan distrik ti anvi ki nou al ede dan enn kongregasion dan Texas, ek li ti anvi ki nou servi kouma pionie spesial laba. Nou ti bien kontan sa lide-la. Alor, nou ti kontign atann ek espere ki nou gagn enn repons, me nou bwat-o-let ti res vid. Finalman, nou ti gagn enn let. Ti demann nou pou fer servis sirkonskripsion! Sa ti arive an Zanvie 1965. Frer Leon Weaver, ki asterla kordinater dan biro nasional l’États-Unis, ti koumans servi kouma sirveyan sirkonskripsion anmemtan.

Mo ti strese kan mo ti aprann ki mo pou vinn enn sirveyan sirkonskripsion. Apepre enn an avan, James Thompson, ki ti sirveyan distrik, ti examinn mo bann kalifikasion. Avek zantiyes li ti explik mwa ki bann kitsoz mo ti kapav ameliore, ek li ti mansionn bann kalite ki enn bon sirveyan sirkonskripsion bizin ena. Deswit apre ki mo ti koumans servis sirkonskripsion, mo ti realize ki kantite mo ti bizin sa konsey-la. Frer Thompson ti premie sirveyan distrik avek ki mo ti travay. Mo ti aprann boukou avek sa frer fidel la.

Mo akord enn gran valer led ki mo ti gagne ar bann frer ki ena boukou lexperyans

Dan sa lepok-la, enn sirveyan sirkonskripsion ti gagn bien tigit formasion. Mo ti obzerv enn sirveyan sirkonskripsion pandan enn semenn kan li ti pe vizit enn kongregasion. Apre, li ti obzerv mwa pandan enn semenn kan mo ti vizit enn lot kongregasion. Li ti donn mwa bann sigzesion ek bann konsey. Me apre, nou ti bizin debrouye par noumem. Mo rapel mo ti pe dir Gloria: “Li oblize ale asterla mem?” Me avek letan, mo’nn aprann enn kitsoz inportan. Touletan pou ena bann bon frer ki kapav ed nou, me fode ki nou les zot ed nou. Mo ankor akord enn gran valer led ki mo ti gagne avek bann frer ki ti ena boukou lexperyans kouma James Brown, ki ti enn sirveyan sirkonskripsion sa lepok-la, ek Fred Rusk ki ti enn Betelit.

Partou ti ena bann dimounn rasis sa lepok-la.  Enn fwa, group KKK ti fer enn lamars dan enn lavil ki nou ti pe vizite dan Tenessee. Mo rapel enn lot fwa, kan nou ti pe prese, nou ti arete pou pran enn poz dan enn restoran. Kan mo ti al twalet, enn misie ki ti paret bien ankoler ek ki ti ena bann tatwaz rasis lor li, ti swiv mwa. Me enn frer blan, ki ti pli kosto ki mwa ek sa misie-la, ti rantre ek ti demann mwa: “Eski tou korek, Frer Herd?” Sa misie-la ti ale deswit, li pa’nn mem servi twalet. Pandan tou sa bann lane-la, mo finn konpran ki vre rezon kifer bann dimounn zot rasis, se pa akoz enn dimounn so kouler lapo me se akoz pese ki nou tou nou finn erite. Ek mo ti aprann ki enn frer li res enn frer ninport ki kouler so lapo ete, ek li kapav mem mor pou twa si bizin.

BIEN RIS ALAFIN

Nou finn pas 12 an dan servis sirkonskripsion ek 21 an dan servis distrik. Sa bann lane-la ti bien ris ek ranpli avek benediksion ek bann lexperyans ankourazan. Me ti ena enn lot benediksion ki ti pe atann nou. An Out 1997, enn rev ki nou ti ena pandan boukou lane, finn realize. Nou ti gagn linvitasion pou al servi dan Betel l’États-Unis 38 an apre ki nou ti fer nou premie aplikasion. Enn mwa apre, nou ti koumans nou servis dan Betel. Mo ti panse ki bann frer responsab dan Betel ti anvi mo ede zis pandan enn ti peryod letan, me pa sa ki ti arive.

Gloria ti kouma enn vre bizou kan mo ti marye ar li ek azordi li ankor touzour parey

Kan mo ti fek rant Betel mo ti dan Departman Servis kot mo finn aprann boukou. Sa bann frer-la ti gagn boukou kestion difisil ek delika depi bann komite ansien ek bann sirveyan sirkonskripsion ki dan pei. Mo bien rekonesan parski sa bann frer-la ti bien ed mwa ek ti ena boukou pasians kan zot ti pe form mwa. Si ti re-demann mwa pou travay dan sa departman-la, mo ti pou ankor ena boukou pou aprann avek sa bann frer-la.

Gloria ek mwa kontan lavi Betel. Touletan nou ti kontan lev boner, ek sa labitid-la finn vremem ed nou dan Betel. Apepre enn an apre, mo ti koumans servi kouma asistan dan Komite Servis pou Komite Santral Bann Temwin Zeova. Apre, an 1999, mo ti vinn enn manb Komite Santral. Mo finn aprann boukou kitsoz dan sa servis-la. Me leson pli inportan ki mo finn aprann, se ki sef kongregasion Kretien se Zezi Kris, pa enn dimounn.

Depi 1999, mo’nn gagn privilez pou servi kouma enn manb Komite Santral

Kan mo reflesi lor mo lavi, parfwa mo santi mwa inpe kouma profet Amos. Zeova ti remark sa berze inb ki ti fer enn travay ordiner, pik bann fig sikomor, enn manze ki zis bann pov ti manze. Zeova ti fer Amos vinn enn profet ek ti beni li boukou. (Amos 7:14, 15) Parey, Zeova ti remark mwa, garson enn pov fermie dan Liberty, Indiana. Ek Zeova finn beni mwa boukou, tro boukou mem pou mo rakonte! (Proverb 10:22) O-koumansman mo ti kapav pov lor plan materyel, me alafin mo bien pli ris ki mo ti kapav imazine lor plan spiritiel!