Skip to content

Skip to table of contents

Konn To Lennmi

Konn To Lennmi

“Nou kone ki [Satan] pe maniganse.”​—2 KORINTIEN 2:11.

KANTIK: 150, 32

1. Apre ki Adan ek Ev ti fer pese, ki Zeova ti devwale konsernan nou lennmi?

ADAN ti kone ki bann serpan pa kapav koze. Alor kan li ti aprann ki enn serpan ti koz ar Ev, sirman Adan ti rann li kont ki se enn lespri ki ti koz ar Ev. (Zenez 3:1-6) Adan ek Ev pa ti kone kisannla sa lespri-la ti ete. Selman, Adan ti swazir pou al dan kote sa etranze-la ek pou rebel kont so Papa dan lesiel ki bien kontan li. (1 Timote 2:14) Bien vit apre, Zeova ti koumans devwal inpe plis lor sa move lennmi-la ek Li ti promet ki alafin li ti pou detrir. Me Zeova ti fer kone ki antretan, sa lespri ki ti koz atraver enn serpan la ti pou opoz li ar tou bann ki kontan Bondie.​—Zenez 3:15.

2, 3. Kifer Zeova ti revel bien tigit kitsoz lor Satan avan ki Lemesi vini?

2 Zeova zame pa finn dir nou nom sa anz ki ti rebel kont Li la. * (Get not.) Se 2,500 an apre rebelion dan Edenn ki  Zeova ti dir kisannla ti sa rebel-la. (Zob 1:6) Li ena tit “Satan,” ki vedir “Opozan.” Ena zis trwa liv dan bann Lekritir Ebre, 1 Kronik, Zob, ek Zakari, ki mansionn Satan. Kifer finn koz bien tigit lor li avan ki Lemesi vini?

3 Dan bann Lekritir Ebre, Zeova pa finn fer ekrir boukou detay lor Satan ek lor seki li fer. Apre tou, bann Lekritir Ebre ti ena lobzektif pou ed bann dimounn pou idantifie Lemesi ek pou swiv li. (Lik 24:44; Galat 3:24) Kan Lemesi ti vini, Zeova ti servi li ek so bann disip pou revel ankor plis lor Satan ek bann anz ki finn al dan so kote. * (Get not.) Li apropriye, parski Zeova pou servi Zezi ek bann ki ena lesperans pou al dan lesiel pou detrir Satan ek bann ki swiv li.​—Romin 16:20; Revelasion 17:14; 20:10.

Avek led Zeova, Zezi, ek bann anz fidel, nou kapav reziste kont nou lennmi

4. Kifer fode pa nou per Satan Lediab?

4 Lapot Pier dekrir Satan Lediab kouma enn “lion feros,” ek Zan apel li enn “serpan” ek enn “dragon.” (1 Pier 5:8; Revelasion 12:9) Me fode pa nou per Satan Lediab. So pouvwar ena bann limit. (Lir Zak 4:7.) Nou ena proteksion Zeova, Zezi ek bann anz ki fidel. Avek zot led, nou kapav reziste kont nou lennmi. Me kanmem sa, nou bizin konn repons sa trwa kestion inportan la: Ki kantite linflians Satan ena? Kouma li esey inflians bann dimounn? Ek ki bann kitsoz ki li pa kapav fer? Anou reponn sa bann kestion-la ek gete ki bann leson nou kapav aprann.

KI KANTITE LINFLIANS SATAN ENA?

5, 6. Kifer bann dirizan imin pa kapav amenn bann sanzman ki bann dimounn plis bizin?

5 Boukou anz ti swiv Satan dan so rebelion kont Bondie. Avan Deliz, Satan ti tant sertin anz pou gagn relasion sexiel avek bann madam. Labib dekrir sa dan enn fason sinbolik kan li dir ki sa dragon-la ti amenn enn tier zetwal avek li. (Zenez 6:1-4; Zid 6; Revelasion 12:3, 4) Kan sa bann anz-la ti abandonn fami Bondie, zot ti swazir Satan kouma zot sef. Fode pa nou panse ki sa group anz rebel la zot enn group ki pa bien organize. Dan lemond invizib, Satan finn imit Rwayom Bondie pou met anplas so prop gouvernman. Li’nn fer limem vinn lerwa, ek li finn organiz bann demon, li’nn donn zot pouvwar ek li’nn fer zot diriz lemond.​—Efezien 6:12.

Satan pe servi so lorganizasion pou kontrol tou bann gouvernman imin. Nou kapav sir ki sa li vre, parski li ti montre Zezi “tou bann rwayom lor later,” ek li ti dir: “Mo pou donn twa tou sa pouvwar la ek tou so rises, parski tousala mo finn resevwar e mo kapav donn sa ninport kisannla.” (Lik 4:5, 6) Me kanmem sa, boukou gouvernman  fer bann bon kitsoz pou zot bann sitwayen, ek sertin dirizan vremem anvi ed bann dimounn. Me pena okenn dirizan imin ki kapav amenn bann sanzman ki nou plis bizin.​—Psom 146:3, 4; Revelasion 12:12.

7. Anplis ki li servi bann gouvernman, kouma Satan servi fos relizion ek sistem komersial? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

Satan ek bann demon servi osi fos relizion ek sistem komersial pou tronp “later antie,” ouswa tou bann dimounn. (Revelasion 12:9, NW.) Satan servi fos relizion pou fann bann foste lor Zeova, ek li finn mem esey kasiet nom Bondie. (Zeremi 23:26, 27) Akoz sa, sertin dimounn sinser panse ki zot pe ador Bondie me an realite zot pe ador bann demon. (1 Korintien 10:20; 2 Korintien 11:13-15) Satan servi osi sistem komersial pou fann bann fos rezonnman, kouma par exanp ki larzan ek bann kitsoz materyel kapav rann bann dimounn ere. (Proverb 18:11) Bann ki krwar dan sa bann foste-la pas zot lavi servi “Larzan” olie ki servi Bondie. (Matie 6:24, NW.) Mem si pandan enn tan zot ti kontan Bondie, zot lamour pou bann kitsoz materyel vinn telman for ki zot lamour pou Bondie disparet.​—Matie 13:22; 1 Zan 2:15, 16.

Nou bizin swazir si nou pou al dan kote Zeova ouswa dan kote Satan

8, 9. (a) Ki de leson nou aprann ar seki Adan, Ev ek bann anz rebel ti fer? (b) Kifer li bon nou kone ki Satan pe kontrol lemond?

8 Nou kapav aprann de leson inportan ar seki Adan, Ev ek bann anz rebel ti fer. Premierman, nou aprann ki ena zis de swa. Swa nou dan kote Zeova swa nou dan kote Satan. (Matie 7:13, NW.) Deziemman, nou aprann ki bann ki al dan kote Satan gagn bann lavantaz bien limite. Par exanp, Adan ek Ev ti gagn lokazion pou deside par zotmem seki bon ek seki pa bon. Ek bann demon inn gagn sertin pouvwar lor bann gouvernman imin. (Zenez 3:22) Me swazir pou al dan kote Satan, touletan amenn bann move konsekans. Pena okenn vre lavantaz!​—Zob 21:7-17; Galat 6:7, 8.

9 Kifer li bon nou kone ki Satan pe kontrol lemond? Sa ed nou pou ena fason panse ki bizin lor bann gouvernman ek sa motiv nou pou pres bonn nouvel. Nou kone ki Zeova demann nou pou respekte bann gouvernman. (1 Pier 2:17) Li atann ki nou obeir zot bann lalwa tanki sa bann lalwa-la pa al kont So bann prinsip. (Romin 13:1-4) Me nou kone osi ki nou bizin gard nou netralite ek fode zame nou soutenir enn parti politik ouswa enn dirizan imin. (Zan 17:15, 16; 18:36) Nou kone ki Satan pe esey kasiet nom Zeova ek gat So repitasion, akoz sa nou fer tou pou ansegn bann dimounn laverite lor nou Bondie. Nou fier ki nou port nom Bondie ek nou fier pou servi sa nom-la. Lamour pou Bondie fer nou gagn boukou plis benediksion ki lamour pou larzan ek bann lezot kitsoz.​—Izai 43:10; 1 Timote 6:6-10.

 KOUMA SATAN ESEY INFLIANS LEZOT?

10-12. (a) Ki bann labwet kitfwa Satan ti servi pou tant sertin anz? (b) Ki nou aprann ar seki sa bann anz-la ti fer?

10 Satan servi bann metod bien efikas pou inflians lezot. Pou li arive fer lezot fer seki li anvi, parfwa li servi bann labwet pou atir zot ek ena fwa li esey met presion lor zot.

11 Satan ti servi bann labwet pou piez enn kantite anz. Sirman li finn obzerv zot pandan lontan pou kone ki kitsoz ki kapav tant zot. Sertin anz finn mord sa labwet-la ek zot finn gagn bann relasion sexiel avek bann madam. Zot zanfan ti vinn bann zean bien violan ki ti fer dominer ar bann dimounn ki ti otour zot. (Zenez 6:1-4) Kitfwa Satan pa ti zis servi limoralite sexiel pou tant sa bann anz-la, me li ti osi promet zot ki zot pou gagn pouvwar lor tou bann dimounn. Dan sa fason-la, sirman Satan ti pe rod met enn obstak pou ki profesi ki Zeova ti anonse konsernan ‘desandans fam-la’ pa realize. (Zenez 3:15) Me Zeova finn anpes li fer sa. Li ti amenn Deliz pou fer plan Satan ek so bann demon tom dan delo.

Satan servi limoralite, lorgey ek bann kitsoz sirnatirel pou tant nou (Get paragraf 12, 13)

12 Ki nou aprann ar seki sa bann anz-la ti fer? Limoralite ek lorgey se de kalite labwet ki bien efikas. Bann anz ki ti al dan kote Satan ti pas boukou letan avek Zeova dan lesiel! Kanmem sa, boukou parmi zot finn les bann move dezir devlope dan zot, ek sa bann dezir-la ti vinn bien for. Touletan nou bizin rapel ki ninport ki kantite letan nou pe servi Zeova, bann move dezir kapav pran rasinn dan nou leker. (1 Korintien 10:12) Se akoz sa ki regilierman nou bizin examine seki ena dan nou leker ek rezet tou bann panse imoral ek lorgey!​—Galat 5:26; lir Kolosien 3:5.

13. Sit enn lot kalite labwet ki Satan servi. Ki nou kapav fer pou pa tom dan so piez?

13 Enn lot kalite labwet ki Satan servi se li pous bann dimounn pou rod konn plis lor bann kitsoz sirnatirel. Azordi, li  sey fer bann dimounn interese ar bann demon atraver fos relizion ek bann divertisman. Bann fim, bann zwe elektronik ek bann lezot divertisman kapav fer bann kitsoz sirnatirel paret interesan. Ki nou kapav fer pou pa tom dan so piez? Fode pa nou atann ki lorganizasion Zeova pou donn nou enn lalis bann bon ek move divertisman. Nou bizin form nou konsians pou ki nou kapav fer bann bon swa ki baze lor bann prinsip Zeova. (Ebre 5:14) Ek si nou lamour pou Bondie li “sinser,” nou pou fer bann bon swa. (Romin 12:9) Enn dimounn ipokrit ouswa ki pa sinser li dir enn zafer me li fer enn lot kitsoz. Alor kan nou swazir enn divertisman, nou kapav demann noumem: ‘Eski mo pe swiv bann prinsip ki mo dir lezot swiv? Ki mo bann letid ouswa mo bann vizit pou panse si zot trouv bann divertisman ki mo swazir?’ Kan nou swiv bann prinsip ki nou dir lezot swiv, li pou pli fasil pou nou rezet bann labwet Satan.​—1 Zan 3:18.

Satan servi linterdiksion bann gouvernman, presion bann kamarad lekol, ek lopozision dan lafami pou esey met presion lor nou (Get paragraf 14)

14. Kouma Satan kapav esey met presion lor nou, ek kouma nou kapav tini ferm?

14 Satan esey osi met presion lor nou ek fer nou per pou ki nou pa res fidel anver Zeova. Par exanp, li kapav inflians bann gouvernman pou interdi nou travay predikasion. Li kapav inflians nou bann koleg travay ouswa kamarad lekol pou boufonn nou parski nou pe swiv bann prinsip Labib. (1 Pier 4:4) Satan kapav mem inflians nou bann fami ki pa Temwin, ki kitfwa ena bann bon lintansion me ki esey anpes nou al bann renion. (Matie 10:36) Ki nou kapav fer pou tini ferm kont bann presion Satan? Premierman, fode pa nou etone kan nou gagn sa bann latak-la, parski nou kone ki Satan pe fer lager kont nou. (Revelasion 2:10; 12:17) Deziemman, nou bizin rapel ki Satan pretann ki nou servi Zeova zis kan li fasil ek ki nou pou rezet Bondie kan bann sitiasion vinn difisil. (Zob 1:9-11; 2:4, 5) Ek trwaziemman, touletan nou bizin demann Zeova pou donn nou  lafors. Rapel bien ki Zeova zame pa pou abandonn nou.​—Ebre 13:5.

SEKI SATAN PA KAPAV FER

15. Eski Satan kapav fors nou pou fer bann kitsoz ki nou pa anvi fer? Explike.

15 Satan pa kapav fors bann dimounn pou fer seki zot pa anvi fer. (Zak 1:14) Boukou dimounn dan lemond pa mem realize ki zot dan kote Satan. Me kan enn dimounn dekouver laverite, li bizin swazir si li pou al dan kote Zeova ouswa dan kote Satan. (Zistwar Bann Apot 3:17; 17:30) Si nou determine pou obeir Bondie, Satan pa pou kapav fer nou vinn infidel anver Bondie.​—Zob 2:3; 27:5.

16, 17. (a) Ki kitsoz ankor Satan ek bann demon pa kapav fer? (b) Kifer fode pa nou per pou priye Zeova for?

16 Ena lezot kitsoz ki Satan ek bann demon pa kapav fer. Par exanp, Labib zame pa dir ki zot kone ki ena dan nou lespri ouswa dan nou leker. Zis Zeova ek Zezi ki ena sa kapasite-la. (1 Samiel 16:7; Mark 2:8) Alor, eski nou bizin per ki si nou koz for ouswa nou priye for, Lediab ek bann demon kapav tann nou ek servi sa bann linformasion-la kont nou? Non! Kifer? Reflesi enn kout lor la: Nou pa pou per pou fer bann bon kitsoz dan servis Zeova zis parski Lediab kapav trouv nou. Dan mem fason, fode pa nou per pou priye for zis parski Satan kapav tann nou. Anplis, dan Labib ena lexanp plizir serviter Bondie ki ti priye for, ek zame nou pa finn lir ki zot ti per tansion Lediab tann zot. (1 Lerwa 8:22, 23; Zan 11:41, 42; Zistwar Bann Apot 4:23, 24) Si nou fer nou maximum pou koz ek azir kouma Bondie anvi, nou kapav sir ki Zeova pa pou les Satan fer nou ditor pou touletan.​—Lir Psom 34:7NW.

17 Nou bizin konn nou lennmi, me fode pa nou per li. Mem si nou inparfe, avek soutien Zeova nou kapav gagn viktwar kont Satan! (1 Zan 2:14) Si nou opoz nou ar li, li pou al lwin ar nou. (Zak 4:7; 1 Pier 5:9) Azordi, li paret ki Satan pe atak sirtou bann zenn. Kouma zot kapav reziste kont bann latak Lediab? Nou pou examinn sa dan prosin lartik.

^ par. 2 Labib revele ki ena omwin sertin anz ki ena zot nom. (Ziz 13:18; Daniel 8:16; Lik 1:19; Revelasion 12:7) Li osi dir ki Zeova finn donn sak zetwal enn nom. (Psom 147:4) Alor li lozik pou panse ki Zeova finn osi donn tou bann anz enn nom, parmi ena osi sa anz ki plitar ti vinn Satan la.

^ par. 3 Nou trouv tit “Satan” zis 18 fwa dan bann Lekritir Ebre me plis ki 30 fwa dan bann Lekritir Grek Kretien.