Skip to content

Skip to table of contents

Kifer Nou Kontign “Raport Boukou Fri”?

Kifer Nou Kontign “Raport Boukou Fri”?

“Mo Papa glorifie, ler zot raport boukou fri e ler zot vinn mo bann disip.”​—ZAN 15:8.

KANTIK: 53, 60

1, 2. (a) Lanwit avan li mor, Zezi ti koz lor ki kitsoz ar so bann disip? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Kifer li inportan ki nou rapel kifer nou prese? (c) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

LANWIT avan li mor, Zezi ti gagn enn long konversasion avek so bann zapot. Li ti rasir zot ki li bien kontan zot. Li ti osi koz lor lexanp pie rezin, ki nou ti examine dan lartik avan. Zezi ti anvi ankouraz so bann disip pou kontign “raport boukou fri,” setadir, pou kontign pres mesaz Rwayom Bondie avek pasians ek perseverans.​—Zan 15:8.

2 Selman, Zezi pa ti zis dir so bann disip seki zot ti bizin fer me osi kifer zot ti bizin fer sa. Li ti donn zot bann rezon kifer zot bizin kontign prese. Li inportan ki nou osi nou rapel kifer nou bizin kontign prese. Sa pou motiv nou pou andire amezir ki nou pe donn “enn temwagnaz pou tou bann nasion.” (Matie 24:13, 14) Dan sa lartik-la, nou pou get kat rezon Biblik kifer nou prese. Anplis, nou pou examinn kat kado ki Zeova donn nou ki ed nou pou kontign raport frwi.

 NOU GLORIFIE ZEOVA

3. (a) Dapre Zan 15:8, pou ki rezon prinsipal nou prese? (b) Ki bann rezin dan lexanp Zezi reprezante, ek kifer sa konparezon-la li apropriye?

3 Rezon prinsipal kifer nou prese se parski nou anvi glorifie Zeova ek sanktifie so nom. (Lir Zan 15:1, 8.) Kan Zezi ti koz lor lexanp pie rezin, li ti konpar Zeova ar enn proprieter karo, ouswa enn planter ki kiltiv rezin. Zezi ti dir ki li pie rezin ek ki so bann disip ti bann brans. (Zan 15:5) Alor, dan sa lexanp-la, bann rezin reprezant frwi ki bann disip Zezi prodir, ouswa travay predikasion ki zot fer. Zezi ti dir so bann zapot: “Mo Papa glorifie, ler zot raport boukou fri.” Kan bann pie rezin raport bann bon rezin, se planter-la ki gagn loner. Parey, kan nou fer nou maximum pou pres mesaz Rwayom, se Zeova ki gagn loner, ouswa laglwar.​—Matie 25:20-23.

Kan nou fer nou maximum pou pres mesaz Rwayom, se Zeova ki gagn loner

4. (a) Kouma nou sanktifie nom Bondie? (b) Ki to santiman kan to pans lor privilez ki to ena pou sanktifie nom Bondie?

4 Nom Bondie deza sin. Pena nanye ki nou kapav fer pou fer li vinn pli sin. Alor, kouma eski nou sanktifie nom Bondie kan nou prese? Get seki profet Izai ti dir: “Zeova, Sef bann larme, se Li ki zot bizin konsider kouma sin.” (Izai 8:13) Nou sanktifie nom Bondie, setadir Zeova, kan nou konsider sa nom-la kouma pli gran nom ki existe ek kan nou ed lezot pou konpran ki sa nom-la li sin. (Matie 6:9) Par exanp, nou ansegn bann dimounn laverite lor bann zoli kalite ki Zeova ena ek nou ansegn zot ki Li anvi ki bann dimounn viv pou touletan dan Paradi. Kan nou fer sa, nou ed zot pou trouve ki tou bann move kitsoz ki Satan inn dir lor Zeova zot fos. (Zenez 3:1-5) Nou osi sanktifie nom Bondie kan nou ed bann dimounn pou kone ki Zeova merit “resevwar laglwar, ek loner ek pwisans.” (Revelasion 4:11) Rune, ki pionie depi 16 an, dir: “Mo kone ki mo’nn gagn enn gran privilez pou rann temwaniaz lor Kreater liniver, alor sa fer mwa ena enn gran rekonesans. Sa motiv mwa pou kontign prese.”

NOU KONTAN ZEOVA EK SO GARSON

5. (a) Dapre Zan 15:9, 10 pou ki rezon nou prese? (b) Kouma Zezi ti ed so bann disip konpran ki zot pou bizin ena pasians ek perseverans?

5 Lir Zan 15:9, 10. Enn deziem rezon kifer nou pres mesaz lor Rwayom se parski nou kontan Zeova ek Zezi. (Mark 12:30; Zan 14:15) Zezi ti dir so bann disip ki zot bizin ‘res dan so lamour.’ Kifer Zezi ti dir sa? Parski li ti kone ki so bann disip ti pou bizin ena pasians ek perseverans pou viv kouma bann vre Kretien. Dan Zan 15:4-10, nou trouve ki plizir fwa Zezi ti servi sa mo ‘res-la’ pou ed so bann disip konpran ki zot pou bizin ena pasians ek perseverans.

6. Kouma nou montre ki nou anvi res dan lamour Zezi Kris?

 6 Kouma nou montre ki nou anvi res dan lamour Zezi Kris ek gagn so faver? Se kan nou obeir li. An realite, Zezi pe zis demann nou pou fer seki limem li’nn fer. Li ti dir: “Mo gard komannman mo Papa e mo res dan so lamour.” Zezi finn les nou enn lexanp.​—Zan 13:15NW.

7. Ki lien lobeisans ena avek lamour?

7 Zezi ti montre dan enn fason kler ki lobeisans ena enn lien avek lamour. Li ti dir: “Seki gard mo bann komannman e met zot anpratik, mo kone ki li kontan mwa.” (Zan 14:21) Bann komannman Zezi sorti kot so Papa, alor kan nou obeir komannman ki Zezi inn donn nou pou prese, nou montre osi ki nou kontan Zeova. (Matie 17:5; Zan 8:28, NW.) Ek kan nou montre Zeova ek Zezi ki nou kontan zot, zot gard nou dan zot lamour.

NOU AVERTI BANN DIMOUNN

8, 9. (a) Donn enn lot rezon kifer nou prese. (b) Kouma bann parol Zeova ki trouv dan Ezekiel 3:18, 19 ek 18:23 motiv nou pou kontign prese?

8 Enn trwaziem rezon kifer nou prese se parski nou anvi averti lezot konsernan zour Zeova ki pe vini. Labib dekrir Noe kouma “enn predikater.” (Lir 2 Pier 2:5.) Avan Deliz, pena dout ki dan so mesaz Noe ti averti bann dimounn konsernan destriksion ki ti pe vini. Kifer nou dir sa? Zezi ti dir: “Parey kouma zot ti ete zis avan Deliz, zot ti pe manze ek bwar, bann zom ti pe marye ek ti pe donn bann fam an maryaz, ziska zour ki Noe ti rant dan lars; ek zot pa ti pran kont, ziska ki Deliz ti vini ek ti balie zot tou, koumsa mem prezans Garson limanite pou ete.” (Matie 24:38, 39, NW.) Mem si laplipar dimounn pa ti ekout Noe, avek fidelite li ti pres mesaz lavertisman ki Zeova ti donn li.

9 Azordi, nou pres mesaz Rwayom Bondie pou donn bann dimounn lokazion pou aprann seki Bondie pou fer pou bann dimounn dan lavenir. Parey kouma Zeova, nou vremem anvi ki bann dimounn ekout mesaz lor Rwayom Bondie ek “kontign viv.” (Ezekiel 18:23) Kan nou pres lakaz-lakaz ek dan bann plas piblik, nou fer maximum  dimounn kone ki Rwayom Bondie pou vini ek pou detrir sa move lemond-la.​—Ezekiel 3:18, 19; Daniel 2:44; Revelasion 14:6, 7.

NOU KONTAN BANN DIMOUNN

10. (a) Dapre Matie 22:39, pou ki rezon nou prese? (b) Kouma Pol ek Silas ti ed enn gard prizon dan Filip?

10 Enn katriem rezon kifer nou kontign prese se parski nou kontan bann dimounn. (Matie 22:39) Sa lamour-la ed nou pou kontign prese parski nou kone ki bann dimounn kapav sanze kan zot sitiasion sanze. Par exanp, dan lavil Filip, bann dimounn ki ti opoze ar laverite ti met Pol ek Silas dan prizon. Me omilie lanwit, ti ena enn tranbleman-de-ter ek sa sekous-la ti ouver laport prizon. Gard prizon ti bien per ek ti panse ki bann prizonie inn sove. Akoz sa li ti rod touy limem. Me Pol ti anpes li fer sa ek li ti kriye: “Pa fer twa ditor!” Lerla, gard-la ti demande: “Ki mo bizin fer pouki mo sove?” Pol ek Silas ti dir li: “Krwar dan Lesegner Zezi, e twa ek to fami pou sove.”​—Zistwar Bann Apot 16:25-34.

Nou prese parski nou kontan Zeova, Zezi ek bann dimounn (Get paragraf 5, 10)

11, 12. (a) Ki lexanp gard prizon ansegn nou lor nou minister? (b) Kifer nou anvi kontign prese?

11 Ki lexanp gard prizon ansegn nou lor nou travay predikasion? Remarke ki se apre enn tranbleman-de-ter ki gard prizon la ti sanz so latitid ek ti demann Pol ek Silas pou ed li. Azordi osi li parey, ena sertin dimounn ki pa interese pou ekout mesaz ki ena dan Labib, me kan zot pas dan bann gran leprev, zot latitid sanze ek zot rod led. Par exanp, sertin kapav pas dan enn sok kan zot perdi zot travay ouswa zot divorse. Lezot kitfwa bien tris parski zot finn aprann ki zot ena enn maladi grav ouswa enn kikenn pros inn mor. Kan bann kitsoz koumsa arive, bann dimounn koumans poz bann kestion lor lavi, bann kestion ki zot pa ti panse avan. Sirman zot demann zotmem: ‘Ki mo bizin fer pou gagn lavi sov?’ Kitfwa pou premie fwa dan zot lavi zot pou anvi ekout nou mesaz ki donn lespwar.

12 Alor, si nou kontign prese, nou pou la kan bann dimounn pou desid pou aksepte rekonfor ki nou pe donn zot. (Izai 61:1) Charlotte, ki pionie depi 38 an, dir: “Azordi bann dimounn santi zot perdi. Nou bizin donn zot enn sans pou ekout bonn nouvel.” Ejvor, ki pionie depi 34 an, dir: “Azordi, plis ki avan, boukou dimounn deprime. Mo vremem anvi ed zot. Sa motiv mwa pou al prese.” Li kler ki nou lamour pou bann dimounn, li enn bon rezon pou kontign prese!

BANN KADO KI ED NOU POU ENA PASIANS EK PERSEVERANS

13, 14. (a) Ki kado nou trouve dan Zan 15:11? (b) Kouma nou kapav gagn lazwa ki Zezi ena? (c) Kouma lazwa ed nou dan nou minister?

13 Lanwit avan li mor, Zezi ti mansionn osi bann kado ki ti pou ed so bann zapot pou kontign raport bann frwi. Ki sa bann kado-la sa, ek kouma zot kapav ed nou zordi?

 14 Lazwa. Eski li enn fardo pou nou pou prese? Non. Apre ki Zezi ti donn lexanp pie rezin, li ti dir ki kan nou prese nou pou gagn so lazwa. (Lir Zan 15:11.) Kouma sa li posib? Rapel ki dan lexanp ki Zezi ti pran li ti konpar li ar enn pie rezin ek so bann disip ar bann brans. Bann brans gagn delo ek bann mineral ki zot bizin kan zot ar pie rezin-la. Parey, nou pou zwaye parey kouma Zezi ti ete si nou res atase ar li ek imit li. Lerla nou pou gagn lazwa ki li ena, lazwa ki nou gagne kan nou fer volonte Bondie. (Zan 4:34; 17:13; 1 Pier 2:21) Hanne, ki pionie depi plis ki 40 an, dir: “Lazwa ki mo gagne dan mo minister motiv mwa pou kontigne dan servis Zeova.” Lazwa pou donn nou lafors pou kontign prese mem si laplipar dimounn pa ekout nou.​—Matie 5:10-12.

15. (a) Ki kado nou trouve dan Zan 14:27? (b) Kouma lape ed nou pou kontign raport frwi?

15 Lape. (Lir Zan 14:27.) Lanwit avan li mor, Zezi ti dir so bann zapot: “Mo donn zot mo lape.” Kouma lape Zezi kapav ed nou pou kontign prese? Kan nou kontign prese, nou resanti lape parski nou kone ki nou pe fer Zeova ek Zezi kontan. (Psom 149:4; Romin 5:3, 4, NW; Kolosien 3:15) Ulf, ki pionie depi 45 an, dir: “Kan mo prese mo fatige, me sa travay-la donn mwa vre satisfaksion ek donn mo lavi enn sans.” Nou ena rekonesans ki nou’nn trouv enn lape ki dire!

16. (a) Ki kado nou trouve dan Zan 15:15? (b) Ki bann zapot ti bizin fer pou res kamarad Zezi?

16 Lamitie. Kan Zezi ti fini dir so bann zapot ki li anvi ki zot zwaye, li ti explik zot kifer li inportan ki zot lamour li pa egois. (Zan 15:11-13) Apre sa li ti dir: “Mo finn apel zot mo bann kamarad.” Li vremem enn gran privilez ki Zezi konsider nou kouma so bann kamarad! Me kouma eski bann zapot ti pou kapav res so bann kamarad? Zezi ti explike: “Ale ek kontign raport frwi.” (Lir Zan 15:14-16, NW.) Setadir, kontign prese. Anviron de-z-an avan sa, Zezi ti dir so bann zapot: “Lor zot sime [“Kan zot ale,” NW] anons, ‘Rwayom Bondie pe aprose.’” (Matie 10:7) Se akoz sa, lanwit avan  li mor, Zezi ti ankouraz so bann disip pou ena pasians ek perseverans dan travay predikasion. (Matie 24:13; Mark 3:14) Zezi ti kone ki li pa ti pou fasil pou obeir so komannman. Me bann disip ti pou kapav fer sa ek res so kamarad. Kouma? Avek led enn lot kado.

17, 18. (a) Ki kado nou trouve dan Zan 15:7? (b) Kouma sa kado-la ti ed bann disip Zezi? (c) Ki bann kado ki ed nou zordi?

17 Repons pou nou bann lapriyer. Zezi ti dir: “Tou seki zot demande zot pou gagne.” (Zan 15:7, 16) Pena dout ki promes Zezi ti bien fortifie bann zapot! * (Get not.) Bann zapot pa ti pe vremem konpran ki Zezi ti pre pou mor. Me sa pa vedir ki apre lamor Zezi zot pa ti pou gagn led. Zeova ti pou reponn zot bann lapriyer ek ed zot dan predikasion. Ek se samem ki Li’nn fer. Enn tigit letan apre lamor Zezi, bann zapot ti sipliy Zeova pou donn zot kouraz, ek Zeova ti reponn zot bann lapriyer.​—Zistwar Bann Apot 4:29, 31.

Nou kapav sir ki Zeova pou reponn nou bann lapriyer kan nou rod so led (Get paragraf 18)

18 Azordi osi li parey. Kan nou kontign ena pasians ek perseverans dan nou predikasion, nou kontign res kamarad Zezi. Ek kan nou gagn difikilte pou prese nou kapav sir ki Zeova pou reponn nou bann lapriyer si nou demann Li so led. (Filipien 4:13, NW.) Nou ena enn gran rekonesans ki Zeova reponn nou bann lapriyer ek ki nou ena Zezi kouma nou kamarad. Sa bann kado ki Zeova donn nou la fortifie nou ek zot ed nou pou kontign raport frwi.​—Zak 1:17.

19. (a) Kifer nou kontign prese? (b) Ki ed nou pou fini travay ki Bondie inn donn nou?

19 Dan sa lartik-la, nou’nn trouv kat rezon kifer nou kontign prese: pou glorifie Zeova ek sanktifie so nom, pou montre nou lamour pou Zeova ek Zezi, pou averti bann dimounn, ek pou montre ki nou kontan bann dimounn. Nou finn trouv osi kat kado: lazwa, lape, lamitie, ek repons pou nou bann lapriyer. Sa bann kado-la donn nou lafors pou fini travay ki Bondie inn donn nou pou fer. Zeova bien kontan kan Li trouv nou pe travay dir pou kontign “raport boukou fri”!

^ par. 17 Dan konversasion ki Zezi ti gagne avek so bann zapot, plizir fwa li ti rapel zot ki Zeova pou reponn zot bann lapriyer.​—Zan 14:13; 15:7, 16; 16:23.